Gabriel sjöfararen

Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström


  Gabriel Erichsson Ahlfort (27/10 1703 – 10/1 1780)
  De första generationerna [1.2]
  Son till Erik Alfort & Maria Gyllenståhl
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland
  Amiralitetskapten, arklimästare, kaptenlöjtnant


  Anna Brigitta ”BrittaWetterström (1/1 1716 – 5/7 1770) (g. 11/11 1735 på Somvik, Malexander)
  Dotter till Anders Wetterström & Hedevig Gyllenståhl
icon-location-arrow  Somvik, Malexander, Östergötland
  11 barn – Stamföräldrar åt Blåvikssläkten


icon-certificate  Primärkällor
  02-09-2022
icon-book  Läs även krönikans kapitel 5 och kapitel 7


Gabriels namnteckning 1770.

Gabriel Ahlfort växer upp på Liljeholmen, men tillbringar många år på havet. Han blir volontär i flottan i Karlskrona 1721 och reser sedan vida omkring på världshaven. Han berättar om sina upplevelser i bl.a. Holland, Spanien, Sydafrika, Indonesien, Indien och Mekka i sin fantastiska dagbok. Där berättar han även om hur han som 22-åring tar ledigt från tjänsten för att åka hem och fria till sin 10-åriga kusin Anna Brita Wetterström. 8 år senare återvänder han från sin längsta resa strax innan hon fyllt 18 år. Då avslöjar de trolovningen för familjen och han skickar en ansökan till kungen för att få gifta sig med henne.

En kunglig permission var vanligen nödvändig om en icke-adlig ville gifta sig med en adelskvinna; Wetterströmsläkten verkar dock inte vara registrerad som adel, så orsaken är oklar.

De gifter sig i Somvik där hon är född. Morgongåvan är 100 dukater och 600 riksdaler silvermynt. Bruden var redan höggravid, och en månad senare föder hon första dottern Hedevig Sophia. Sedan flyttar de till Liljeholmen där alla senare barn föds.

Gabriel och Anna Britas vigsel 1735. Den omfattande morgongåvan underskrevs af Hr Gabriel Allfort sielf, Capit. Wählb. Hr Joh. C. Stråhle, Fendrichen Wälb. Hr J.A. Rosenqvist och Kyrkoherden Eric Strand. Malexander församling.

Gabriel och Anna Brita får 11 barn.

Av alla dessa barn är det endast 4 som får egna barn, och endast de tre männens ättlingar ärver familjenamnet, så det blir endast fyra grenar: A-grenen är ättlingar till sonen Eric Anders på Liljeholmen, som dock inte får några söner, så där dör släktnamnet ut; B-grenen efter Brita Fredrica bär namnet Ögnelod efter hennes man; C-grenen efter Gustaf Adolph och D-grenen efter Friedrich Giörgen är sålunda de enda som bär med sig släktnamnet till senare generationer.

Gabriels namnteckning 1738 på ett brev till myndigheterna med anledning av Hedevig Gyllenståhls död. Göta Hovrätt.

Gabriels namnteckning 1738 på ett brev till myndigheterna med anledning av Hedevig Gyllenståhls död.

Gabriels namnteckning 1754.

Gabriel var en spännande person; han reste på världshaven, försökte bygga ett eget skepp på Sommen, var inte rädd för att hjälpa sina drängar i arbetet på Liljeholmen trotts att grannarna skrattade åt honom, och blev känd ända till Stockholm för sin duktighet när det gällde lantbruket, och inte minst byggandet av stengärdesgårdar.


Ett eget skepp

Utsikt från Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.

Nog var Gabriel Ahlfort en duktig och orädd sjöman, men någon skeppsbyggmästare var han inte. Ändå kunde han inte låta bli att prova på sin farfars hantverk när han väl återvänt till Liljeholmen från sina långa resor på världshaven, så han övertalade sina grannar att hjälpa sig bygga en stor kyrkobåt som han designat, med köl och segel.

När båten var klar gick folkmängden ombord och seglade ut på Sommen, fast de hann endast till Munkhallen 2,5 km från Liljeholmen innan skeppet gick på grund. De var tvungna att tillkalla flera sommaskep från Brandsnäs på Torpön för att dra loss skeppet. Sedan fortsatte de seglatsen mot Torpa Kyrka, men i bukten ett par kilometer därifrån fastnade fartyget igen på Mellsberget. Där fick det så allvarliga skador att man med stor möda fick bogsera skrovet tillbaka till Liljeholmen där det låg obrukligt i många år, till stor moro för Gabriels ovänner, eller som brukspatron Carl Daniel Burén beskrev det:

(…) skrovet låg många år till åtlöje för Ahlforts ovänner och sådana människor i allmänhet, som icke hava huvuden, brist eller makt att våga något på nya företag eller ställa dem i verket, men däremot äro de särdeles begåvade att klandra och lasta andras äventyrade försök.

Han kom dock i vidare kretsar att minnas först och främst för sitt goda arbete med lantbruket på Liljeholmen.


Lantbruket

Gabriel Ahlforts entusiasm och flit när det gällde stenröjning och byggandet av stenmurar blev en förebild ända uppe i Stockholm. Han hade sex arbetsdrängar som han lät bygga mängder med stengärdesgårdar och rösen både på Liljeholmen och på granngården Hårdaholmen, där marken var mycket stenig. I pauserna uppmuntrade han dem med en flaska brännvin som han bar med sig. Om två famnar stenmur byggdes klar på en dag tyckte han att det var ett karlastycke. Han var inte heller rädd för att ta i själv. Medan hans grannar fann det löjligt för en man av hans status att hjälpa bönderna i deras arbete, tyckte man i huvudstaden att det var mycket prisvärt.

Inrikes Tidningar, Stockholm, 21. november 1772.

Capitaine-Lieutenanten Ahlfort, har wid dess hemwist Liljeholmen i Östergöthland, Torpa Sockn, Hemmanet Håraholmen och Torpet Heggarp, m.m., oagtadt sin ringa förmögenhet, gjort öfwer 1300 famnars Stenmur, och på ganska små bottnar wäl upstapladt 13 a 14 Stenrör til et; gjort 8 Stenhus utan Ler och Kalk, samt Blockhus under en Sågqwarn af Sten; brutit och stensatt sine nödige Wägar, m.m. Han har gifwit här å orten bästa eftersyn til Åkerbrukets förbättring, på de stenige orter; och äger beqwämlige Wärktyg til Arbetets lättande, samt kan wisa huru de wid Arbetets förrättande skola brukas.

År 1800 påpekade hans söner emellertid att faderns arbete med rösena nog var en god gärning, men stenmurarna var ett stoll-göra – de hade redan rasat ihop på manga ställen. Kanske hade han trots allt haft litet för brottom med att bygga två famnar stenmur varje dag.

När han dog 1780 kunde man läsa följande hedrande nekrolog i Inrikes Tidningar:

Inrikes Tidningar 21/2 1780.

Capitaine-Lieutenanten Gabriel Ahlfort, död d. 10 sistl. Januarii, i dess 77:de års ålder, på sin Sätesgård Liljeholmen uti Östergöthland och Torpa Sockn, sedan han under 30-årig tjenstetid wid Kongl. Amiralitetet besökt de fläste Platser i Europa, Asien och Africa, samt sluteligen, som en wälsint Fädernes­landets wän, genom berömlig upodling och stenbrytande, gjordt sit namn hos Efterwerlden ganska wälförtjent.

I testamente efter honom får Torpa kyrka en röd mässhagel och några ljusarmar.

Anna Brita tycks ha varit en mycket troende kristen och förmodligen en god vän av prästen, som skriver följande vackra ord när hon dör:

29. Julii begrofs Hr Capitain Ahlforts kära hustru Anna Brita WetterströmLiljeholmen, född 1716 d: 1. Januarii, död d: 5. Julii 1770 af wattensot, gammal 54½ år. I lifstijden så from, gudfrucktig och barmhertig Christen.


Kapten i flottan

Förutom dagboken finns Gabriels meriter även att läsa i en officiell förteckning i flottans arkiv. Han blir volontär i Karlskrona i april 1721 i amiral von Löwens kompani och får lära sig vara sjöman på båten Enigheten.

Gabriel som volontär i Karlskrona 1722. Åldersuppgiften ’21’ stämmer inte, utan han hade då just fyllt 19 år. Flottans arkiv.

Han blir högbåtsman 4/5 1726, artillerimästare 1737 och med en gång eller strax efter även konstapelsmat 30/6 1737, konstapel 14/7 1740 och löjtnant 13/1 1742. Han erhåller avsked 3/8 1751 med Capitaine Lieutn Caracter. Han erhåller 150 riksdaler silvermynt om året i pensionspengar från flottans pensionskassa i Karlskrona resten av livet.

Gabriels avsked 1751 som kaptenslöjtnant. Flottans arkiv.

Gabriels avsked 1751 som kaptenslöjtnant. Flottans arkiv.

Stockholms Post-Tidningar 19/3 1752.


Fortsätt läsa

Det finns så mycket att skriva om Gabriels upplevelser så jag har delat upp historierna på flera kapitel. Stora delar av krönikans kapitel 5 och 7 handlar om Gabriel.

 

Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2017.


Gabriels död 1780. Torpa församling.

Anna Britas död 1770. Torpa församling.

Bouppteckningen efter Anna Brita Wetterström.


Dopnotiser

Kyrkböckerna ger oss ett intryck av Gabriel Ahlfort och Anna Brita Wetterströms vänkrets genom dopvittnelistorna. De tycks ha umgåtts den tidens rika och kända i Östergötland, med en övervikt av militära personer. Östergötland var en knutpunkt för svenska försvaret, särskilt när det gällde landarmén, men även många av flottans officerare bodde privat i trakten.

När man tittar efter är många av dem dessutom släktingar, därför att man gifte sig inom kretsen av traktens förmögna ståndspersoner.

I de tidiga generationerna gifte man sig helst med någon inom kretsen av adliga och förmögna, och det blev därför ofta inom familjen. Genom åtskilliga generationer uppbyggdes det sålunda ett invecklat rotnät.

I de tidiga generationerna gifte man sig helst med någon inom kretsen av adliga och förmögna, och det blev därför ofta inom familjen. Genom åtskilliga generationer uppbyggdes det sålunda ett invecklat rotnät.

De som inte redan var släkt kom sålunda ofta att bli det inom kort. Dessutom var de ofta grannar på så vis att de ägde gods och säterier så låg intill varandra, men då många av dem ägde stora områden med många gårdar, och ofta med oframkomlig skog, var det ändå ofta ganska långt mellan deras hem.

När äldsta dottern Hedevig Sophia döptes 1735 var majoren Carl Gustaf Gripensköld där. Han bodde på det gamla Gyllenståhlska godset Stjärnesand vid Sommen och var gift med Anna Britas halvsyster Maria Margareta Makeléer. En familj som på den tiden måste anses enbart ha varit vänner, är pastor Erik Strand och hans dotter Elisabeth ”Lisa”. Hon gifte sig dock tre år senare med Anna Britas storebror Claës Georg Wetterström, som är närvarande vid dopet han med. Deras dotterdotter ska så småningom komma att gifta sig med den ännu ofödde Eric Anders Ahlfort, och Hedevig Sophia själv skulle komma att gifta sig med Claës’ kusinbarns barn.

Hedevig Sophias dop 1735. Vittnen: Fendrichen Wählb. Hr Carl G. Gripenschöld, Pastor Eric Strand, Föraren Wählmanhaftig Hr Clabs Wetterström, Fouriren Wählmanh. Hr Carl Ahlfort, Wählborna Fru Maria Gyllenståhl, Madame Catharina Berg i Carlscrona, Jungfru Hedvig Svanhals, Jungfru Elisabet Strand.
Malexander församling.

Av andra dopvittnen kan nämnas Hedvig Svanhals, dotter till Johan Svanhals och Märta Christina Gyllenståhl, Gabriels moster. Hon var sålunda kusin till Gabriel. Slutligen var hans egen lillebror, furiren Carl Henric Ahlfort där. Han dog sex år senare under ett fälttåg i Finland, och detta är ett av de få direkta beläggen vi har för hans närvaro hos familjen i Torpa. Den enda tillsynes helt utomstående är Madame Catharina Berg från Karlskrona, som Gabriel förmodligen lärt känna under sin tid i flottan.

När förstfödde sonen Carl Magnus döps är löjtnant Johan Jakob Tigershiöld (1689-1770) från Dalby vittne. Han är gift med Märta Helena Rosenquist af Åkershult (1700-1792), som är en fjärran släkting. Johan Gustaf Makeléer var son till Hedevig Gyllenståhl och Gustaf Adolf Makeléer, och Johan Adolf Rosenquist var gift med Maria Christina Svanhals, vars syster Eva Lisa Svanhals var där med.

Carl Magnus’ dop 1738. Vittnen: Lieut. Wälb. Hr J. J. Tigerschiöld, Lieut. Wälb. Hr Johan G. Macheler, Fendr. Wälb. Hr J. A. Rosenquist, Adj. S. M. Åhvall, Hr Sveno Mörtling, Wälb. Fru Christina Douglitz, Wälb. Fru Mertha Gyllenståhl, Jungf. Eva Lisa Swanhals, Jungf. Anna Wettrenia.
Torpa församling.

När Eric Anders föddes var majoren Erik Leonhard Drake af Hagelsrum dopvittne. Han bodde på Holma Säteri i Torpa församling. Dessutom var farbror Carl Henric Ahlfort närvarande igen. Nils Hortulin har just gift sig med Gabriels kusin Hedvig Ulrika Svanhals. Margareta ”Greta” Torpadia, som var av prästsläkt, var gift med kapten Peter Ekerén på Hovetorp, som själv hade varit doppvittne på Carl Henrics dop. Hans far hade adlats Ekegren, men han hade ändrat namnet. Deras dotter Laurena Helena Ekegren var också med på dopet. Lars Larsson på Flanhult var en granne.

Eric Anders’ dop 1739. Vittnen: Wälb. Major Hr Eric Leonh. Drake, Fourir Hr C. H. Ahlfort, Hr Nils Hortuliin, Lars Larsson i Flandhult, Fru Cap. Greta Torpadia, Jungfru Laurena Helena Ekerén. Torpa församling.

Maria Margaretas dop hade de bjudit in hejderidaren (jägeribetjänten) Lars Fallström från godset Högstorp i Säby församling och hans styvson Reinhold Friedrich Olderkopp. Dessutom var Anna Britas storebror, lantjägaren Gustaf Adolf Wetterström och farmor Maria Sophia där. Fiskarp är ett torp på Liljeholmens ägor, och även Maria i Skurebo var en granne.

Maria Margaretas dop 1741. Vittnen: Häjderidaren Hr Lars Fallström, Herr Renhold Olderkopp, Herr Gust. A. Wetterström, Lars P. i Fiskarp, Wälb. Fru Capitainskan Maria Sophia Gyllenståhl, Jungf. Anna Wettrenia, Hust. Maria i Skurebo, Malexanders Sockn. Torpa församling.

När Anna Catharina döps, har de återigen bjudit in hejderidaren. Då träffar vi även fänriken Johan Adolf Rosenqvist, som är gift med Maria Christina Svanhals, och dessutom Maria Catharina Macklier – hon som döptes den dagen Erik Alfort ursprungligen kom till Torpa som doppvittne åt henne och råkade förälska sig i majorens dotter. Hon är syster till Gustaf Adolf Macklier, gift med Hedevig Margareta Gyllenståhl. Johan Gustaf Gripensköld är deras barnbarn. De övriga namnen börjar vara kända, utom lokala prästadjunkten Petrus Kreuger.

Anna Catharinas dop 1743. Vittnen: Wälbne Hr Fendrich Johan Adolf Rosenqvist, Häijderidaren Lars Fallström, Wälne Fru Maria Catha. Macklier, Pastorskan Lisa Strand i Lycke, Vice häradshöfdingen Hr Johan Svanhals på Prostorp, Fendriken Hr Rosenquist på Danskebo i Malesander Sokn, unga adelsmannen Johan Gustaf Gripenskiöld ifrån Malesander Sokn, Adjunctus i Torpa Petrus Kreuger.
Torpa församling.

D. 19 december 1744 döps deras dotter Märta Catharina, och sedan är Gabriel själv vittne åt en annan Catharina – grannen Jöns’ dotter i Flaskarp.

Märta Catharinas dop 1744. Vittnen: Pastor Loci Isac Rundberg, Feltveblen Hr Nils Hortulin, Auscultanten Hr Hans Svanhals, Wälbne Fru Maria Stina Svanhals på Danskebo, Wählborne Änkian Madame Anna Lång, Wälbne Jungfru Lisa Stråhle på Bålnäs. Dopvittnen åt Catharina: Hr Lieutnant Gabriel Ahlfort på Lillieholmen, Magnus Anderson i Håraholmen, Wälbne Fru Maria Sophia Gyllenståhl, Hust. Maria Giöransd. i Häggarp.
Torpa församling.

1747 får de en son som döps Friedrich Giörgen, men som året därpå begravs under namnet Hendric Giörgen. Han får inte förväxlas med deras yngste son, Friedrich Giörgen, som föds 1754 och som ska komma att grunda D-grenen.

Friedrich/Hendric Giörgens dop 1747. Vittnen: Hr Capitain Folker, Hr Fendrich Nils Stråhle, Hr Gustaf Wetterström, Fru Greta Ekeren, Mademoiselle Anna Stråhle, dito Brita Sophia Stråhle. Torpa församling.

Bland dopvittnena hittar vi Nils Stråle af Sjöared, som bor på Bålnäs i Malexander (där Hedvig Sophia Ahlfort senare ska komma att bosätta sig med sin man). Hans syster Elisabeth Christina Stråle af Sjöared är gift med Gustaf Adolf Wetterström. Nils och Gustaf och Nils’ yngre systrar Anna och Brita Sophia är alla dopvittnen åt Friedrich/Hendric Giörgen, medan Lisa är vittne åt Märta Catharina. Nils’ far Johan Carl Stråle af Sjöared är däremot vittne på Claes Giörgens dop.

Claes Giörgens dop 1749. Vittnen: Hr Capitain Joh. C. Stråhle, Hr Capit. Eric Lindfelt, Fendrich Nils Stråhle, Befallningsm. Pet. Uhr, Fru Beata Rosenqvist, Pastorskan Anna Wallin, Mademoiselle Maria Stina Fahnhielm.
Torpa församling.

Peter Uhr var gift med Christina Beata Wetterström och var far till Erik Gustaf Uhr, som gifte sig med Hedevig Sophia Ahlfort. Beata Rosenqvist var barnbarn till Gabriels moster. Maria Christina Fahnehielm på Näs var också där. Hon var barnbarn till farmor Maria Sophias morbror.

Brita Fredricas dop 1751. Vittnen: Hr Anders Mæchel på Svanås, Hr Carl Stråhle på Båhlnäs, Hr Wetterström, Fru Mæchel på Svanås, Fru Wetterström, Jungf. Magd. Reusser. Torpa församling.

Brita Fredricas dop träffar vi Anders Mæchel, en köpman av tysk avstamning, och Magdalena Reusser, som bor i Leddamålen. De övriga är redan kända.

Gustaf Adolfs dop dyker Axel Fahnehielm upp. Han är Maria Margareta Fahnehielms storebror, dvs. farmor Maria Sophias morbror.

Gustaf Adolfs dop 1753. Vittnen: Hr Capitain Eric Lindfelt i Dageby, Hr Axell Fahnhielm, Studiosus Johan Rundberg, Pastorskan Anna Ollin i Lycke, Mademoiselle Törner, Jungfru Anna Mag. Rundberg.
Torpa församling.

Anna Ollin är förmodligen den samma som Anna Wallin på Claes Giörgens dop.

När det blir yngste sonen Friedrich Giörgens tur, är det bara fyra dopvittnen – två familjemedlemmar och två grannar.

Friedrich Giörgens dop 1754. Vittnen: Hr Gustaf Wetterström, Lars i Fiskarp, Joh. i Eklabo, Fru Wetterström i Lycke. Torpa församling.


Döda barn

Anna Catharinas död 1744. Torpa församling.

Friedrich/Hendric Giörgens död 1748. Torpa församling.

Claes Giörgens död 1750. Torpa församling.


Forskningsdata

Namnet Carl Gabriel uppträder en enstaka gång i en mantalslista för Liljeholmen 1751 och är med stor sannolikhet ett misstag (kanske ett felläst Capit. Gabriel). Om han å andra sidan verkligen hette så, är detta en stark indikation för att Gabriels farfar hette Carl (el. Charles) Alfort, då även Gabriels lillebror hade Carl som första namn; dessutom kallades Gabriels äldste son Erik efter sin farfar.

 •  namnteckningar: G. Ahlfort (1744-1778); Gab. Ahlfort (1759-1760)
 •  namn (andras stavsätt): Gabriel (1703); Gabriel Ahlfort (1721-1751); Gabriel Erichss. Ahlfort (1722); ArchlieMestare Gabriel Ahlfort (1726); Högbåtmannen Gabriel Ahlfot (1734); Hr Gabriel Ahlfort (1734-1741); Hr Gabriel Allfort (1735); ArchelieMästaren Wählmanhaftig Hr Gabriel Ahlfort (1735); ArchelieMästaren Hr Gabriel Ahlfort (1738); Hr ArchelieMästaren Ahlfort (1738); Archlimestaren Hr G. Ahlfort (1739); Hr Gab. Ahlfort (1739); Lieutnanten Hr Gabriel Ahlfort (1741); Hr Leutnant Gabriel Alfort (1742); Hr Leutnant Ahlfot (1742-1747); SkepsLieutenanten Hr Gabriel Ahlfort (1743); Wälb:ne Hr Lieutnant Gab. Ahlfort (1744); Hr Lieutenanten Gabriel Ahlfort (1744-1748); Hr Leutnant Ahlfotht(?) (1745); Hr Lieutnant Gab. Ahlfort (1746-1747); Hr Leutnant Alfort (1746); Hr Lieutnant Ahlfort (1746-1750); Hr Lieutnant Gabr. Ahlfort (1747-1749); Lieutnanten Wälbördig Gabriel Ahlfort (1747); Ljeutenant Hr Ahlfot (1748); Leut:nt Gabriel Ahlfort (1749); SkeppsLjeut. Herr Alfot (1749); Ljeut. Hr Gab. Ahlfot (1750); Hr CapitainLieutenanten Ahlfort (1751-1765); Lieut. Hr Carl Gabr. Alfot (1751); CapitainLieut. Wälb. Hr Gab. Ahlfort (1752); Gabriel Ahlforth (1752); CapitainLieutenanten Hr Ahlfort (1753); Capitainen Lieutnanten af Ammiralitelet Wälborne Hr Gabriel Ahlfort (1754); AmmiralitetsCapitainLieutenanten Wälborne Hr Gabriel Ahlfort (1754); afsked. CapitainLieut. Hr Gab. Alfort (1756); afsked. CapitainLieut. Hr Ahlfort (1758-1760); afsked. Capit.Lieutenant Hr Gust. Ahlfort (1761); afsked. CapitainLieut. Hr Gustaf Ahlfort (1762-1764); afsked. CapitainLieut. Hr Gab. Ahlfort (1765); afsk. Cap.Leut. Hr Gab. Alfort (1766); afsk. Capit.Leutenant Hr Gabr. Alfort (1767); Hr Capit.Lieut. Alfort (1767-1768); afsked. Capit. Hr Gabriel Alfort (1768-1772); Hr Capitain Ahlfort (1770-1783); AmiralitetsCapitain Lieutenanten Wälädle Hr Gabriel Ahlfort (1770); afsk. Capit. Hr Gabr. Alfort (1771); Capitaine-Lieutenanten Ahlfort (1772); afskjed. Capitain Hr Gabriel Ahlfort (1773); AmiralitetsCapitainen Wälborne Hr Gabriel Ahlfort (1774); afskjed. Capitain Hr Gabril Ahlfort (1776); Capit. Hr Gabriel Ahlfordt (1776); Capitain Gabriell Ahlfort (1780); Afl. Capitainen Ahlfortt (1783); Afledne. Capitainen Ahlfort (1785-1788); Afl. Capitaien Ahlford (1789); Afl. Capitaien Ahlfordt (1790); Hr Capitain Gabriel Ahlfort (1800)
 •  namn (andras stavsätt): Anna Brita (1716); Jungfru Anna Brita Wetterström (1732-1735); Jungfru Anna Brita (1733); dygdesamma Jungfru Anna Brita Wetterström (1735); Fru Anna Brita Wetterström (1736-1755); Anna Brita Wetterström (1738); Mad. Anna Brigitta Wetterström (1738); Fru Ljeutenantskan Anna Brita Wetterström (1746-1748); Fru Lieutnanskan Ahlfort (1746); Fru Wetterström (1746-1783); Wälb:ne Fru Wetterström (1749); Anna Wetterström (1755); husfru Anna Brita Wetterström (1770)
 •  f. Torpa 1703: v41300.b251.s485
 •  f. Malexander 1716: v39085.b153.s293
 •  g. Malexander 1735: v39085.b51.s89
 •  d. Torpa 1780: v41309.b140.s257 (-)
 •  d. Torpa 1770: v41309.b131.s239 (vattusot)
 •  bou. Torpa 1770: v77422.b258.s231
 •  husf. 1720? Malexander: v27191.b35.s53(1720?)
 •  mant. 1739-1776 Liljeholmen: v401143a.b310.s19(1739); v401144a.b210.s19(1740); v401145.b240.s11(1741); v914375.b250.s11(1741); v401148.b2950.s6571(1742); v401149.b630.s177(1743); v401151.b2450.s659(1744); v900906.b180.s15(1745); v400917.b220.s15(1746); v400918.b230.s15(1747); v400919.b220.s17(1748); v900908.b230.s29(1749); v400920a.b27.s27(1750); v400921.b290.s31(1751); v400922a.b28.s31(1752); v400923.b250.s17(1753); v400924.b230.s19(1754); v400925a.b22.s19(1755); v400926.b250.s19(1756); v400927a.b22.s17(1757); v400928.b190.s15(1758); v400929.b210.s17(1759); v400930.b190.s17(1760); v400931a.b200.s15(1761); v400932.b140.s7(1762); v400933.b140.s7(1763); v400934.b170.s9(1764); v400935a.b14.s7(1765); v400936.b210.s13(1766); v400937.b180.s15(1767); v400938.b200.s15(1768); v400939.b490.s40(1771); v400940.b440.s73(1772); v400941.b450.s76(1773); v400944.b250.s18(1776)
 •  mant. 1739-1768
 •  dopv. 1734-1776 Torpa: v41300.b292.s567(1734); v41300.b293.s569(1735); v39085.b176.s339(Malexander 1735); v41300.b298.s579(1738); v41300.b299.s581(1739); v39085.b188.s363(Malexander 1741); v39085.b190.s367(Malexander 1742); v41300.b306.s595(1744); v41300.b308.s599(1746); v41300.b309.s601(1746); v39086.b7.s7(Malexander 1746); v41300.b310.s603(1747); v41300.b311.s605(1747); v41300.b313.s609(1749); v41199.b73.s123(Tidersrum 1776)
 •  dopv. 1732-1751 Malexander: v39085.b171.s329(1732); v39085.b172.s331(1733); v39085.b173.s333(1733); v39085.b174.s335(1734); v39085.b176.s339(1735); Torpa: v41300.b294.s571(1736); v39085.b179.s345(Malexander 1737); v41300.b298.s579(1738); v41300.b298.s579(1739); v41300.b299.s581(1739); v39085.b184.s355(Malexander 1739); v41300.b300.s583(1739-1740); v41300.b301.s585(1741); v39085.b191.s369(Malexander 1742); v41300.b303.s589(1743); v41300.b307.s597(1745); v41300.b308.s599(1746); v41300.b309.s601(1746); v41300.b310.s603(1747); v41300.b313.s609(1749); v39086.b29.s51(Malexander 1749); v41300.b315.s613(1750); v41300.b316.s615(1751)
 •  domb. 1734 Högsta Domstolen: v655229.b1730.s339(1734)
 •  milit. flottan: v398500.b10880(1721); v398681.b80(1721); v748549a.b480(1722); v748550b.b520(1722); v390143.b1920(1726); v743156.b320.s49(Solen 1726); v743156.b340.s53(Solen 1726); v390143.b3080(1737); v390143.b3310(1740); v390144.b370(1742); v398895.b35(1749); v390145.b300(1750); v390146.b280(1751); meriter: v750484b.b1280(1748); pension: v779821.b2260.s438(1752)
 •  arv. v180438.b532(1738); v180481.b44.s5a(1754); v77422.b258.s231(1770); v76680.b168.s333(1783); v77436.b129.s109(1800); släkt: v400945.b8620.s995(1783); v400946.b7590.s1505(1785); v400947a.b946.s1877(1786); v77427.b330.s292(1786); v400948.b8930.s1773(1787); v400949.b9630.s1913(1788); v400950.b9710.s2029(1789); v400951.b10180.s2021(1790); v77436.b129.s109(1800); v39087.b120.s229(1809)
 •  arv. v76680.b168.s333(1783); släkt: v39087.b120.s229(1809)
 • icon-male lantm. 1774
 • icon-male tax. v365389.b1640(1770)
 •  barn f. Malexander: v39085.b177.s341(1735); Torpa: v41300.b297.s577(1738); v41300.b299.s581(1739); v41300.b302.s587(1741); v41300.b304.s591(1743); v41300.b306.s595(1744); v41300.b310.s603(1747); v41300.b314.s611(1749); v41300.b316.s615(1751); v41300.b318.s619(1753); v41300.b320.s623(1754)
 •  barn d. Torpa: v41300.b422.s819(1744); v41309.b118.s213(1748); v41309.b119.s215(1750)