Gabriel Ahlforts meriter i flottan

Gabriel Ahlfort anmäler sig som volontär i flottan på Karlskronas varv d. 15. juni 1721. Han skrivs in i Amiral von Löwens kompani och får först lära sig yrket som sjöman på båten Enigheten.

Gabriel som volontär 1721. Flottans arkiv.
Gabriel som volontär 1721. Flottans arkiv.

Han blir högbåtsman 4/5 1726, artillerimästare 1737, och med en gång eller strax efter även konstapelsmat 30/6 1737, konstapel 14/7 1740 och löjtnant 13/1 1742.

Förstasidan av Stockholms Post-Tidningar 18/1 1742.

Förutom den fantastiska dagboken där Gabriel beskriver sina upplevelser på världshaven, finns hans meriter även att läsa i en officiell förteckning i flottans arkiv:

Gabriel Ahlforts meritförteckning 1748.
Gabriel Ahlforts meritförteckning 1748.

Underdånig förteckning öfver min tienstetid, meriter och siöfart, til följe af nådgunstiga befallningar under den 3 Mars 1748.

Sedan jag åhr 1721 hade den lyckan at såsom volontair vid framledne herr Ammiralens samt sedermera Presidentens högwälborne Baron Carl Hindrich von Löwens Compagnie blifva antagen, och jag therefter til Kongl. Majts och Rikets(?) tienst til siös månda evertuera, blef jag

åhr 1726 til ordinarie högbåtsman avancerad, vid hvilken beställning jag stod til

1737 då jag undfick arklimästare fullmakt, och blef

1740 til Constapel befordrad

1742 th. 13 Januarii utföll Kongel. Majts nådigsta fullmakt på den lieutenants beställning jag ännu innehafver.

De underdåniga trogna tienster jag för fäderneslandet giordt, är följande.

Eftter min antagning til volontair (?) Aprili åhr 1721, blef jag den 30 Juni samma åhr commenderad på örlogs skieppet Enigheten med framledne herr Commendeuren Erland Hederstierna, men samma commendering varade eij längre än til d. 31 Julii derpå följande, då jag blef beordrad at gå om bord på fregatten Jaramas, och giorde med thes samma en resa åt Cadix under framledne herr General Adjutanten Ulrichs commende.

åhr 1723 giorde jag några resor på Pomern å lastdragaren Anklam såsom inventarie Archliemästare, under framledne herr Capitaine Nordstiernas commendo.

1724 uti början af samma åhr giorde jag en resa som Archliemästare å nästbemta lastdragare, som då commenderades af framledne herr Ammiralitetz Capitainen Hampa.

Samma åhr giorde jag och uti Julii månad en resa åt Riga som Arkliemästare på lastdragaren Solen med herr Capitaine Anders Möller.

1725 for jag likaledes på näst nämda fartyg och med bemte Capitaine på Riga och Stralsund.

åhr 1726 giorde tienst och resor, som åhret förut.

I mellan åhr 1727 och 1734 var jag utrikes permitterad, som senare bättre förmälas skall.

1736 giorde jag åtskilliga resor uti Östersiön på lastdragaren Stiernan under herr Capitaine Diarsons(?) befahl, som Arkliemästare.

Sedermera förrättade jag tienst i land intil

1741 då jag som extra lieutenant blef commenderad på örlogs skieppet Friederica Amalia med då varande Ammiralitetz Capitainen nu Commendeuren von Castanie.

1742 åhrs siöexpedition bivistade jag å skieppet Skåne, som anfördes af nu varande herr Commendeur Capitainen Berndt Hederstierna, hvilken resa var oss alla å det skieppet en (?) togt, som vij genom storm och oväder blefve nästan redlösa, men bragte dock skieppet, Guds’ lof, lyckeligen til Carlscrona.

åhr 1743 var jag med herr Commendeur Capitainen Ziegelhoff på skippet Stockholm.

Imellan och eftter näst nämda resor har jag giordt tienst i land.

Rekonstruktion av Gabriels långa resa 1730-1733.
Rekonstruktion av Gabriels långa resa 1730-1733.

Mina utrikes siöresor, hvilka jag med hög vederbörlig permission aflade ifrån 1727 d. 14 Junii til slutet af åhr 1733, då jag åter til fädernes landet ankom, hafva, korteligen at berätta, varit som följer. Först begaf jag mig til Amsterdam och for nästnämda åhr för Matros uppå et Fregatte skiepp på Spanien.

1728 for jag ifrån Amsterdam på nästnämda (?) uppå et Fregatte skiepp för Constapels Math intil

1729 uti Augusti månad, då jag förhyrde mig på et Engelskt Fregatte skiepp för Matros, hvarmed jag giorde en resa til Genua.

Vidare giorde jag thet åhret med et annat Engelskt Fregatte skiepp resor på Alicant [Alicante], Cadix [Cádiz] och Genua.

1730 i(?) Januario, då jag var i Cadix, förhyrde mig på et Engelskt skiepp och gick dermed til London. Blef uti Martii månad förhyrd som konstapel på et skiepp om 28 Canoner från Amsterdam, men som samma skiepp blef contramanderat uti des destinerade resa, så måste jag uti April månad antaga hyra som Constapels Math på skieppet Clarabeekt [Klarabeek] ifrån Middelbourg [Middelburg] åt Batavia [Jakarta]. De platser som jag då fick bese vore för vidlyftigt at här upräkna.

åhr 1731 d. 9 februarii ankrade vij uti Stratsunda [Sundasundet] och d. 28 de på redden af Batavia. Den 4 Mars blef jag transporterad på Commendeur skieppet Haasbourg [Heesburg] för Constapels Math at Creutza(?) på Cousten af Pantum [Bantam]. Den 1 September blef jag commenderad på et annat Hollandskt skiepp som Constapel och giorde dermed en resa in åt Moka [Mecka] uti Arabien: Jag var under samma(?) resa en gång til ankars vid Ponto Gala [Punnaikayal] på den Malabarska Cousten, och

1732 d. 23 Januarii ankrade vij vid vid Coutzin [Cochi] och kommo den 6 April til Moka [Mecka].

1733 den 19 Januarii återkommo vij til Batavia, förseglade sedan derifrån til öen Onrust, jag kom der om bord på et annat skiepp med Capitaine von Cliefs [Joris van Kleef] at gå til Amsterdam, och

1733 den 12 October hemreste(?) och som min permission var til ända, jag begaf mig åter til Swerige och således ändade mina utrikes resor.

Under berörda mina utrikes siöresor har thet eij så tienstat(?) sig, at jag fådt någon Action bevista, icke heller nu, der i(?) rikes tienst.

Min ålder är nu 47 åhr och tienstetiden 27 åhr.

Liljeholmen den 2 April 1748.

G. Ahlfort.

Han verkar lite besviken att han aldrig fått delta i et sjöslag (en ’action’), men ganska mycket annat har han ju ändå fått uppleva.

Resorna på Riga efter mastträn och på Stralsund efter ekewärke för amiralitetet med lastdragaren Solen 1726 dokumenteras även i nedanstående dokument från Flottans Arkiv.

Dokumentation rörande Gabriel Ahlforts handelsresor till Riga och Stralsund med lastdragaren Solen 1726. Flottans Arkiv.
Dokumentation rörande Gabriel Ahlforts handelsresor till Riga och Stralsund med lastdragaren Solen 1726. Flottans Arkiv.

Gabriel dimitteras slutligen från tjänsten d. 3. augusti 1751 med Capitaine Lieutn Caracter.

Gabriels avsked 1751 som kaptenslöjtnant. Flottans arkiv.
Gabriels avsked 1751 som kaptenslöjtnant. Flottans arkiv.
Stockholms Post-Tidningar 19/3 1752.

icon-check   08-05-2021