Finfolket på Östanå

Gustaf Adolf Ahlfort & Catharina Lovisa von Gertten


  Gustaf Adolph Ahlfort/Alfort/Allfort (16/3 1753 – 21/11 1824)
  Blåvikssläkten [1.2.10]
  Son till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland
  Arklimästare, konstapel


  Catarina Lovisa von Gertten/Gierdt (8/6 1762 – 13/5 1816) (g. 2/10 1785 i Åsboicon-map-marker)
icon-home  Dotter till Axel von Gertten & Anna Gripensköld
icon-location-arrow  Östanå, Åsbo, Östergötland
  6 barn – Stamföräldrar åt C-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  13-05-2021


Östanå. Foto: Esben Alfort 2018.

Gustaf gör karriär som arklimästare i Karlskrona.

Gustaf Adolfs namnteckning 1794 när hans svärfar dött.

Gustaf Adolfs namnteckning 1794 när hans svärfar dött.

1773 skickas han iväg på linjeskeppet Prins Wilhelm med 50 kanoner som konstapel av volontärregementet. Om denna expedition vet vi endast att den första etappen gick till Göteborg, men under resten av sin karriär skulle han få den viktiga uppgiften att skydda svenska handelsfartyg från anfall av olika slag, först av pirater i Medelhavet och sedan av främmande krigsmakter i Nordsjön, och det är väl mycket sannolikt att det även var ett sådant uppdrag som den första färden gälde.

D. 20 maj 1775 är Archeliemästaren Herr Ahlfort på väg hem från Karlskrona till Östergötland, enligt Karlskronas Veckoblad.

1777 är han arklimästare på fregatten Uppland med 44 kanoner på en expedition som ska gå till Marocko med blekingska soldater för att bekämpa marockanska sjörövare. De är klara för avsegling d. 30. april, och i september skriver Sultan Abdallah på ett avtal om fångutlösning i Meknès. I december är Marocko för övrigt först i världen att erkänna USA som stat och öppna sina hamnar för amerikanska skepp.

1779 är han konstapel på linjeskeppet Prins Gustav med 68 kanoner, antagligen på den första av en rad neutralitetseskadrar i Nordsjön och Engelska Kanalen som ska skydda svenska handelsfartyg mot anfall och kaperier under det pågående kriget mellan England och Holland. Fem linjeskepp och sex fregatter skickas i väg för att garantera den svenska handelns säkerhet genom konvojering mellan Jylland, Norge och Doggers Bank, och i vissa fall ända ner till Gibraltar. Ett annat syfte med expeditionen var att utbilda befäl och manskap i sjömanskap och krigstjänst och testa de nya linjeskeppens egenskaper, samt att pröva ett nytt sjöreglemente.

På sommaren 1780 utfärdade de tre nordiska regeringarna likalydande deklarationer angående neutrala makters sjöfart och handel i krigstid. I dessa dokument hävdades den grundsatsen att neutrala skepp äger rätt till fri kustfart på krigförande länder. Detta kom att göra epok i folkrättens historia.

Ändå blir förhållandena i Nordsjön bara värre, så 1781 anordnas en ny stor neutralitetseskader om tio linjeskepp och två fregatter med 5.500 soldater under konteramiral Carl Gustaf Grubbes befäl. Gustaf Ahlfort blir af ordinarie staten archliemästare på linjeskeppet Göta Lejon med 70 kanoner under överstelöjtnant Friedric Linderstedts befäl.

Göta Lejon, sjösatt 1746. Målning av Jacob Hägg 1745.

Göta Lejon, sjösatt 1746. Målning av Jacob Hägg 1745.

Gustaf anländer till Karlskrona d. 14 april 1781 (enligt Karlskrona Veckoblad), och i juni lämnar de Karlskrona för att gå mot Nordsjön med soldater från hela landet. Uppdraget är att skydda handelsfartyg ända från Öresund till Kap Finisterre och Medelhavet. Trotts att det är fredstid för Sveriges del, blir det en farlig resa; vindarna är starka, och det är svårt att alls ta sig ur Kattegatt. Ett annat skepp, Sofia Albertina, förliser vid Texel på Holländska kusten – en av de värsta svenska förlisningsolyckorna i fredstid på den tiden. Detta skepp hade till och med även råkat ut för eldsvåda innan det alls lämnat Karlskrona. När Gustaf III skulle inspektera flottan avfyrades en salut, varvid en gnista träffade en fyrverkspersedel. Elden spred sig snabbt och närmade sig krutförrådet. Då hoppade många i sjön för att komma undan – elva man drunknade. Man lyckades dock kasta krutförrådet i sjön, och på så viss räddades skeppet. Efter fem dagars intensivt reparationsarbete var det återigen klart för avsegling. De övriga skeppen väntade på Helsingörs redd.

Gustaf lämnar flottan senast 1785 och gifter sig det året med avlägsna släktingen Catharina Lovisa von Gertten (el. von Gierdt) – en dotter till kornetten Axel Reinhold von Gertten och Anna Hedvig Gripensköld på säteriet Östanå i Åsbodalen öster om Boxholm.

Gustaf Adolfs bröllop 1785. Åsbo församling.

Gustaf Adolfs vigsel 1785. Åsbo församling.

Han kommer så småningom att äga både Östanå, Blåvik och Kopparhult.

Östanå. Källa: Krafttaget.com.

De får 6 barn; de två första föds på hans släktgård Liljeholmen och de övriga i hennes barndomshem Östanå, dit de flyttar 1789.

Barnens namn stavas oftast Alfort, medan fadern själv underskriver sig med alla formerna Allfort, Alfort och Ahlfort. I den följande generationen ger Lovisa emellertid sina barn namnet Ahlfort.

Gustaf Adolfs namnteckning 1800 när hans bror Eric Anders dör.

Gustaf Adolfs namnteckning 1800 när hans bror Eric Anders gått bort.

Gustaf Adolfs namnteckning 1809 på ett lantmätningsdokument från Blåvik.

Gustaf Adolfs namnteckning 1809. Lantmäteriet.

Gustaf Adolf Allfort & Catharina Lovisa von Gerten 1803 när hennes mamma gått bort.

Gustaf Adolf Allfort & Catharina Lovisa von Gerten 1803 när hennes mamma gått bort.

Efter hustruns död flyttar Gustaf Adolf til Hårdaholmen, där han hyr in sig hos sina släktingar resten av livet.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

1794 skänker Gustaf enligt Inrikes Tidningar (14/10 1794) 2 riksdaler som en del av Swenske medborgares friwilliga sammanskott at understödja regeringen, til bibehållande af swenska flaggans heder och rikets sjelfständighet. Bland övriga donatorer märks prosten Kernell och komministern Atterbom, båda från Gustafs umgänge.

Gustaf Adolfs namnteckning 1816 när hans fru dör.

Gustaf Adolfs namnteckning 1816 när hans fru gått bort.


Gustaf Adolfs död 1824. Torpa församling.

Gustaf Adolfs död 1824. Torpa församling.

Bouppteckningen efter Gustaf Adolf.

Bouppteckningen efter Gustaf Adolf.

Bouppteckningen efter Catharina Lovisa.

Bouppteckningen efter Catharina Lovisa.


Dopnotiser

Anna Catarinas dop 1786. Notera att pappan kallas Gustaf Gabriel Ahlfort, och att han här uppträder med titeln wälädla herr. Vittnen: Lieutenanten Wälb. Herr von Gerdten på … . Herr Fändrik Scharff på Bubbetorp, Herr Secreter Eric Ahlfort, Hr Sergreant Carl Otto Scharff, Lieutenantskan Wälborna Fru Anna Hedwig von Gerdten född Gripenschöld, Fru Scharff, Mademoiselle Märta Ahlfort, Mademois. Märta Brita Hortulin. Torpa församling.

Anna Catarinas dop 1786. Notera att fadern kallas Gustaf Gabriel Ahlfort. Vittnen: Lieutenanten Wälb. Herr von Gerdten på … . Herr Fändrik Scharff på Bubbetorp, Herr Secreter Eric Ahlfort, Hr Sergreant Carl Otto Scharff, Lieutenantskan Wälborna Fru Anna Hedwig von Gerdten född Gripenschöld, Fru Scharff, Mademoiselle Märta Ahlfort, Mademois. Märta Brita Hortulin. Torpa församling.

Eva Christinas dop 1787. Vittnen: Hr Secreter Eric Ahlfort och dess Fru, Jöns Larsson I Fiskarp och dess Fru Carin, Hr Adjunct. Appelberger, Mamsell Maja Stina Boursie, Hr Anders Peter Uhrling, Mamsell Anna Maja Buss. Torpa församling.

Eva Christinas dop 1787. Vittnen: Hr Secreter Eric Ahlfort och dess Fru, Jöns Larsson i Fiskarp och dess Fru Carin, Hr Adjunct. Appelberger, Mamsell Maja Stina Boursie, Hr Anders Peter Uhrling, Mamsell Anna Maja Buss. Torpa församling.

Lovisas dop 1790. Vittnen: Hr. Prosten P.D. Kiernell i Åsbo, Fröken U.S. Deurietz i Åsbo, Adj. S. Min. Ulric Kiernell Ib., Jfru Anna Cath. Kiernell Ibid., Stud. G. Daniel Jonas Wiström Ib., Jfru B. Sara Kiernell Ibid., Nils Svensson i Rullaberg, h. Elisabet Bernsdr i Rullaberg. Åsbo församling.

Lovisas dop 1790. Vittnen: Hr. Prosten P.D. Kiernell i Åsbo, Fröken U.S. Deurietz i Åsbo, Adj. S. Min. Ulric Kiernell Ib., Jfru Anna Cath. Kiernell Ibid., Stud. G. Daniel Jonas Wiström Ib., Jfru B. Sara Kiernell Ibid., Nils Svensson i Rullaberg, h. Elisabet Bernsdr i Rullaberg. Åsbo församling.

Gustafva Marias dop 1793. Vittnen: Häradshöfdingen Johan Gustaf Gomèrus i Enshult, Herr Comminister Gabriel Atterbom i Pålsbo; Fru Prostinnan Anna Kernell, Mad. Beata Sara Kernell, Mad. Ingeborg Helena Kernell, Jungfru Greta Kraft i Östanå. Åsbo församling.

Gustafva Marias dop 1793. Vittnen: Häradshöfdingen Johan Gustaf Gomèrus i Enshult, Herr Comminister Gabriel Atterbom i Pålsbo; Fru Prostinnan Anna Kernell, Mad. Beata Sara Kernell, Mad. Ingeborg Helena Kernell, Jungfru Greta Kraft i Östanå. Åsbo församling.

Carl Gustafs dop 1798. Vittnen: Hr. Comminister Gabr. Atterbom, Mad. Hed. Cl. Swartz I Bötinge, Johan Christopherson I Bötinge, h. Margareta Månsdr Ibidem, Hr Måns Johansson Ibidem, h. Catharina Carlsdr i Östanå. Åsbo församling.

Carl Gustafs dop 1798. Vittnen: Hr. Comminister Gabr. Atterbom, Mad. Hed. Cl. Swartz i Bötinge, Johan Christopherson i Bötinge, h. Margareta Månsdr Ibidem, Hr Måns Johansson Ibidem, h. Catharina Carlsdr i Östanå. Åsbo församling.

Ebba Charlotta Ahlforts dop. Vittnen: Jöns Månsson i Björke, Olof Ericsson i Qvarnkulla, Dr. Samuel Pålsson i Östanå, H. Anna Jönsdotter i Björke, H. Anna Cath. Svensdr i Öna, Jungfru Margareta Ericsdr i Källeberg. 1803 Åsbo församling.

Ebba Charlottas dop 1803. Vittnen: Jöns Månsson i Björke, Olof Ericsson i Qvarnkulla, Dr. Samuel Pålsson i Östanå, H. Anna Jönsdotter i Björke, H. Anna Cath. Svensdr i Öna, Jungfru Margareta Ericsdr i Källeberg. Åsbo församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: G.A. Allfort (1780-1800); G.A. Ahlfort (1794); Gustaf Ad. Alfort (1809-1816)
 •  namn (andras stavsätt): Gustaf Adolph (1753); G. Ad. Ahlfort (1773); Gust. Ad. Ahlfort (1777); Gust. Ad. Ahlfot (1779); Gust. Adolph Ahlfort (1781); Gustaf Adolph Ahlfort (1781); Archlimästaren/Archeliemästaren/Archeliemäst. G. A. Ahlfort (1783-1792); Archelimstr Herr G. A. Alfort (1785-1790); Afskjed. Arkeliemästaren/Archeliemästaren/Archeliemäst. G. A. Ahlfort (1785-1793); Afsked./Afskjed. Arkeliemästaren/Archeliemästaren/Archeliemäst./Archelimäst./Arcliëmäst. Gustaf Ahlfort (1786-1797); Archeliemästaren/Archlimästare/Arkeliemäst./Archliemäst./Archlimäst./Archeliemäst./Archelliemäst./Ark.mäst. Ahlfort (1781-1809); ArchelieMästaren Wälädle Herr Gustaf Gabriel Ahlfort (1786); Herr ArchelieMästaren Gustaf Ahlfort (1787); Afskjed. Arkeliemästaren Gustaf Ad. Ahlfort (1787-1788); Afskjed. Arkeljemäst. Gustaf A. Ahlfort (1789); Herr Archlim. G. A. Ahlfort (1789-1798); Herr ArchliM. Ahlfordt (1790); Archeliemästaren Gustaf A. Alfort (1791); Afsk. Archliemäst. Gustaf Ahlfordt (1792); Archelimäst G. Ahlfot (1793); Herr Archlimästar Gust. A. Ahlfort (1793); Arkeligmäst. Gustaf Ahlforth (1794); Afskedd. Arckelimäst. Gust. Ahlfort (1796); Afsked./Afsk. Arkeljemäst./Arkeliemäst./Arcliemäst./Arcceliemäst./Archliemäst. Ahlfort (1798-1801); Herr Archlimästaren Gustaf A. Ahlfort (1798); ArchelieMästaren Wälädle Herr Gustaf Adolph Ahlfort (1800); Afskedd:e Archeliemäst. Ahlfort (1802); Arclimästar C. G. Ahlfort (1803); Herr Arklimester Ahlfort (1803); ArkelieMästare/ArkelieMästaren/Archiemästaren/Archeliemäst./Arkeliemäst./Arkliemäst. Alfort (1804-1811); ArchlieM. G. A. Alfort (1805-1810); ArchliMäst. Gustaf Ad. Alfort (1811-1816); Archlim. Gust. Alfort (1824); Archlim. Gustaf Ahlfort (1824); Gustaf Alfort (1824); ArchelieMästarem HögÄdle Herr Gustaf Adolph Alfort (1824)
 •  namn (andras stavsätt): Catharina Lovisa (1762); Fröken Catharina von Hierten (1777); Fröken Cath. Lov. v. Gierdt (1785); Välborna Fröken Catharina Lovisa von Gerten (1785); Fru Catar. Lovisa von Gerdten (1785-1790); Välborna Fru Catrina Lovisa Von Gerdten (1786); F. Cat. Lov. v. Gierdt (1789-1798); Fru Catarina Lovisa von Gerdten (1787-1791); Fru Catharina von Gjerdten (1790); Fru Cat. Lov. von Gierdt (1793); Fru Cath. Lovisa von Gjerdt (1798); Fru Catharina Lovisa von Gjerdten (1803); Fru Cath. Lov. v. Gerten (1805-1810); Fru Ahlfort (1805); Fru Cathar. Lov. von Gerten (1811-1816)
 •  f. Torpa 1753: v41300.b318.s619
 •  f. Åsbo 1762: v42490.b69.s126
 •  g. Åsbo 1785: v42490.b207.s402
 •  d. Torpa 1824: v41301.b249.s483 (slag)
 •  bou. Ekeby 1824: v76697.b242.s439
 •  bou. Åsbo 1816: v76693.b244.s483
 •  husf. 1783-1824 Torpa: v29515.b12.s5(1783-1784); v29515.b41.s63(1785-1790); v26838.b51.s85(Åsbo 1789-1798); v29516.b19.s23(1791); v29517.b56.s95(1803); Åsbo: v26839.b57.s101(1805-1810); v26840.b71.s63(1811-1816); Torpa: v29519.b75.s125(ca. 1816-1823); v29519.b137.s243(1824); v29519.b108.s187(1824)
 •  husf. 1785-1816
 •  mant. 1785-1811 Liljeholmen: v400946.b980.s183(1785); v400947a.b147.s281(1786); v400948.b1140.s215(1787); v400949.b1310.s249(1788); v400950.b900.s167(1789); v400951.b890.s165(1790); Östanå: v400951.b10110.s2007(1790); v400952.b1130.s213(Liljeholmen 1791); v400952.b10360.s2059(1791); v400953.b1530.s293(Liljeholmen 1792); v400953.b10460.s2079(1792); v400954.b1450.s277(Liljeholmen 1793); v400954.b10980.s2183(1793); v400955.b10370.s2071(1794); v400956.b11160.s2219(1795); v400957.b10740.s2131(1796); v400958.b10910.s2163(1797); v400959a.b1009.s2001/v400959a.b1010.s2003(1798); v400960a.b1022.s2029(1799); v400961a.b1050.s2085(1800); v400962a.b10600.s1053(1801); v400963.b10740.s1061/v400963.b10750.s1062(1802); v400964.b12080.s1202(1803); v400964.b1740.s169(Liljeholmen 1803); v400965b.b1123.s1119(1804); v400965b.b138.s134(Liljeholmen 1804); v400966.b10420.s1180(1805); v400966.b1540.s279(Liljeholmen 1805); v400967.b11480.s1135(1806); v400968.b11470.s1141(1807); v400969a.b10260.s1022(1808); v400970a.b1000.s979(1809); v400972.b8970.s891(1810); v400973a.b1142.s1131(1811)
 •  mant. 1785-1811
 •  dopv. 1777-1805 Malexander: v39086.b66.s125(1777); v39086.b77.s147(1785); Åsbo: v42491.b182.s325(1805)
 •  milit. v743162a.b1580.s301(Prins Vilhelm 1773); v743163a.b1310.s255(Uppland 1777); v743163a.b2980.s590/v743164.b90.s11(Prins Gustav 1779); v743164.b1000.s192/v743165a.b5170.s1019(Göta Lejon 1781)
 •  arv. v77436.b125.s105(1800)
 •  barn f. Torpa: v41300.b381.s745(1786); v41300.b384.s751(1787); Åsbo: v42491.b152.s265(1790); v42491.b158.s277(1793); v42491.b170.s301(1798); v42491.b178.s317(1803)
 •  barn d. Åsbo: v42490.b271.s530(1803)