Från adel till allmosor

Brita Ahlfort & Esaias Ögnelod


  BirgittaBrita” Fredrica Ahlfort (9/7 1751 – 28/12 1829)
  Blåvikssläkten [1.2.9]
  Dotter till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland


  Esaias Ögnelodh (23/12 1747 – 27/7 1800) (g. 27/5 1776 på Liljeholmenicon-map-marker)
  Son till Abraham Ögnelod & Maria Lindell
icon-location-arrow  Bökelund, Sandvik, Småland
  Verkmästare vid en bomullsfabrik i Karlskrona; sergeant, fänrik i Östgöta Regemente
  Minst 10 barn – Stamföräldrar åt B-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  12-03-2022
icon-book  Läs även krönikans kapitel 6


Britas livsöde är ganska sorgligt. Hon växer upp på Liljeholmen och gifter sig där med pastorsonen Esaias Ögnelod från Bökelund i Sandviks församling i Småland, som sedan 1770 bor i Mjölby.

Brita Fredrica och Esaias' bröllop 1776. Torpa församling.

Brita Fredrica och Esaias’ vigsel 1776. Torpa församling.

Han är son till Jacob Abraham Ögnelod och hans tredje hustru Anna Maria Lindell. Han blir sergeant och senare fänrik i Östgöta Regemente tills slutet av 1780-talet.

Esaias och hans mammas namnteckningar och sigill 1778 när hans mormor gått bort.

De bosätter sig i Axstadicon-map-marker i Högby församling, som nyss har genomgått storskifte 1771-1773. Där bor även hennes kusin Eric Gabriel Edman med sin familj på Södergården. Esaias’ mamma bor i Vammelby på andra sidan åkern.

Från ca. 1788 bor de på Högby Oxlegårdicon-map-marker, där prästen kallar honom häderlig och henne dydig. Till en början brukar de dessutom hälften av granngården Änkogården. Det är även möjligt att de i själva verket bott på Oxlegården ända sedan de gifte sig, fast alla barnen uppges ha fötts i Axstad tills åtminstone 1786.

Innan hans tidiga död hinner paret få minst 10 barn (inkl. ett tvillingpar). Olyckligtvis dör nästan alla barnen som små. Dödsorsakerna är blandade: okänd barnasjukdom, hjärtsprång, drunknad i en källa, kikhosta, rödsot, torsken, diarrhée.

 • 1.      Anna Sophia (20/10 1776 – 20/3 1777)
 • 2.      Maria Christina (10/2 1778 – 19/3 1778)
 • 3.      Lovisa Sophia Ögnelodh (17/6 1779 – 13/7 1860)  
 • 4.      Carl Magnus (27/11 1781 – 26/6 1786)
 • 5.      Pehr Gustav (13/7 1784 – 4/9 1784)
 • 6.      Jacob Gabriel Ögnelood (9/4 1786 – efter 1876)  
 • 7.      Anna Hedvig (8/4 1788 – 1/9 1788)
 • 8.      Gustav Fredric (25/9 1789 – 30/5 1790)
 • 9.      Carl Ögnelodh (31/12 1790 (6 – 17/5 1841) icon-play
  •  Anna Maria Carlsdotter
 • 10.    Andreas Anders” (31/12 1790 – 4/9 1794)
 • ?11.   Isaac Georg Ögnelood (1792 – efter 1876) icon-question

Paret tar tidigt flickan Eva Lovisa Silfverlood (1780-13/4 1823) som fosterdotter. Hon byter namn till Ögnelod och gifter sig senare med bataljonsfältskären Carl Ulrik Ekelöf.

1793 sägs de ha 6 barn i livet, fast det måste då vara inklusive både fosterdottern Eva Lovisa och Isaac Georg, som mycket väl också kan ha varit en fosterson som de tagit emot i Stockholm ett par år senare; hans dop har nämligen inte kunnat spåras i varken Högby eller Stockholm.


Maximal otur

Paret hade fruktansvärt otur; förutom alla barn som gick bort, brann deras gård ner så de miste allt de ägde och de var tvungna att leva av allmosor för att klara sig. Åtminstone han hade dessutom upplevt samma olycka en gång förrut medan han bodde i Mjölby. När Brita dog 1829, ägde hon sålunda endast gamla slitna saker till ett samlat värde av mindre än 14 riksdaler; grannar och vänner fick bekosta begravningen.

I den stockholmska tidningen Inrikes Tidningar kan man läsa följande artikel d. 20/9 1793.

Prästens vädjan hjälpte. Många småslantar skänktes till de olyckliga offren för eldsvådan. Inrikes Tidningar 6/11 1793. Källa: Kungl. Biblioteket.

Högby Prästegård, den 25 Maj.

Natten emellan den 15 och 16 Maji upkom här uti Högby Kyrko-By, 1-4:dels mil ifrån Skenninge, en hastig Wådeld, som inom få timmars tid lade 2:ne Gårdar i aska. Den ena af dem kallades Oxlegården, som har til Åbo Fendriken Herr Esaias Ögnelod, hwilken wid denna härjande eld wäl fick sielfwa Boningshuset bärgat; men hans mesta Kläder så wäl som alt Husgeråd, alla Bodar och hela des Ladugård med större delen af hans Kreatur, Åker- och Färde-redskap förlorades i eldslågan. En så mycket ömare olycka, som den äfwen tilförene träffat samma Herre wid Qwarnbyn Mjölbys stora Brand, och som alt sedan måst lefwa i knappaste wilkor; men genom denna senare olyckshändelsen med Maka och fyra små Barn är försatt uti brist af all ting, at intet hopp synes öfrigt för deras framtida bärgning, så wida ej barmhertighets-werk af öma mennisko-hjertan mildra deras olyckliga öde.

[…]

I Christelige hjertan! som HERren satt i den lyckliga ställning, at I kunnen göra wäll emot andra; räcken desse wåre olycklige Bröder hjelpsamma händer! Både andelig och lekamlig wälsignelse skall följa eder i alla edra lifsdagar. De olyckligas förböner och hjerteliga lyckönskningar skola föra med sig den rikaste skörd af edert utsäde. Edra namn skola blifwa i åminnelse för efterwerlden, och uppå edra grafstenar skola ristas desse orden: Här hwilar den, som låtit sig wårda om den olycklige.

I gladaste hopp, at flere af den respective Allmänheten, hwaraf man dageligen finner så många fägnande prof, äfwen torde böjas til medömkan öfwer desse wåre nödlidande Bröder och Systrar, utbeder jag mig på Skenninge och Högby öfwersändas, då det skall wara mit ljufwaste nöje at genast och med all redelighet ställa dem de samma til handa.

Christian Andersson, Vic. P.L. [pastor loci]

I maj 1794 flyttar de från Högby till Katarina församling i Stockholm. Senare bosätter de sig i Karlskrona, där Esaias blir verkmästare på en bomullsfabrik. Efter hans död år 1800 hyr Brita in sig hos änkan Maja Gabrielsdotter på Blåviks gård. 1808 omtalas en stuga ”uppbygd litet väster från Blåviks gård med derintill warande kåltäppa, är fru Ögnelodh förbehållen”. Denna stuga antas vara Sandstugan, numera Knappla kallad.

Sandstugan (Knappla). Foto 2017 vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.


En adelssläkts sista dagar

Ögnelodsläkten är en gammal finlandssvensk adelssläkt som härstammar från en soldat som under en strandvakt fick ett blylod i ögat. Släkten dog oficiellt ut i Sverige under 1870-talet, men ändå finns namnet kvar både i Sverige och USA tack vare två generationer av oäkta barn. Esaias son Carl var sista generationen, och då Carl endast fick en oäkta son som dog som barn och en oäkta dotter, tog deras adelsstatus slut. Det blev en fattig släkt på samhällets botten.


Esaias Ögnelods död år 1800: d. 27. Dog för detta afskeddade Fendricken nu mera Mässtaren vid Bommulls Fabriquen härstädes, Wälborne herr Esaias Ögnelod af Lungsot, 52 år g. Karlskrona stadsförsamling.

Esaias Ögnelods död år 1800: d. 27. Dog för detta afskeddade Fendricken nu mera Mässtaren vid Bommulls Fabriquen härstädes, Wälborne herr Esaias Ögnelod af Lungsot, 52 år g. Karlskrona stadsförsamling.

Brita Fredricas död på Blåvik 1829. Torpa församling.

Brita Fredricas död på Blåvik 1829. Torpa församling.

Bouppteckningen efter Brita Fredrika är mycket kort - hon hade ju mist allt i bränderna.

Bouppteckningen efter Brita Fredrika är mycket kort – hon hade ju mist allt i bränderna.


Dopvittnen

Anna Sophias dop är förmodligen sista gången vi träffar Gabriel Ahlfort, fyra år innan han dör.

Anna Sophia Ögnelods dop 1776. Vittnen: Herr Capitaine Gabr. Ahlfort, Hr Auscult. Eric Anders Ahlfort, Herr Föraren Joh. Magn. Ögnelou. Fru Anna Maria Ögnelod, Mademois. Hedvig Sophia Ahlfort, Mademois. Eva Sophia Ögnelod, h. Dorothea Edman. Högby församling.

Anna Sophias dop 1776. Vittnen: Herr Capitaine Gabr. Ahlfort, Hr Auscult. Eric Anders Ahlfort, Herr Föraren Joh. Magn. Ögnelou. Fru Anna Maria Ögnelod, Mademois. Hedvig Sophia Ahlfort, Mademois. Eva Sophia Ögnelod, h. Dorothea Edman. Högby församling.

Dorothea Edman var gift med Eric Gabriel Edman, mammans kusin på Axstad.

Maria Christinas dop 1778. Vittnen: Hr Sergeant Anders Willman från Åsagård, Rusth. Peter Andersson och Peter Nilsson i Axstad. Fru Märta Lisa Ögnelod ifrån Åsagård, Jungfr Chatarina Charlotta Mächel, h. Catharina Joachimsdotter i Axstad. Högby församling.

Maria Christinas dop 1778. Vittnen: Hr Sergeant Anders Willman från Åsagård, Rusth. Peter Andersson och Peter Nilsson i Axstad. Fru Märta Lisa Ögnelod ifrån Åsagård, Jungfr Chatarina Charlotta Mächel, h. Catharina Joachimsdotter i Axstad. Högby församling.

Lovisa Sophias dop 1779. Vittnen: Pastor Gab. Joh. Zerl, Hr fändrick Hindric Fock, Hr Sergeant Anders Duberg. Pastorskan Brita Johanna Wadman, fru Helene Maria Wistrand född Thellander(?), Pastoris dotter Jfr Brita Johanna Zerl. Högby församling.

Lovisa Sophias dop 1779. Vittnen: Pastor Gab. Joh. Zerl, Hr fändrick Hindric Fock, Hr Sergeant Anders Duberg. Pastorskan Brita Johanna Wadman, fru Helene Maria Wistrand född Thellander(?), Pastoris dotter Jfr Brita Johanna Zerl. Högby församling.

Carl Magnus' dop 1781. Vittnen: Herr Kyrkoherden Magist. Jonas Rosling i Eksjö, herr Secreter. Samuel Wistrand i Axsta, Hr Sergent Johan Magnus Ögnelodh i Vamelby, Constapeln Herr Gustaf Adolph Ahlfordt. Fru Ljeutenantskan Hedvig Eleonora Ögnelodh, fru Pastorskan Helena Christina Rosling, fröken Eva Dorothea Tallberg, Jfr Anna Christina Bockman i Axstad. Högby församling.

Carl Magnus’ dop 1781. Vittnen: Herr Kyrkoherden Magist. Jonas Rosling i Eksjö, herr Secreter. Samuel Wistrand i Axsta, Hr Sergent Johan Magnus Ögnelodh i Vamelby, Constapeln Herr Gustaf Adolph Ahlfordt. Fru Ljeutenantskan Hedvig Eleonora Ögnelodh, fru Pastorskan Helena Christina Rosling, fröken Eva Dorothea Tallberg, Jfr Anna Christina Bockman i Axstad. Högby församling.

Pehr Gustavs dop 1784. Vittnen: Herr Borgmästaren Isaac Sundvall på L. Ljung, Adjunct. Sac. Minist. Herr Magister Joh. Eric Blohm, Qwartermästaren herr Nils Loenbom i Norrby. Fru fändricskan Anna Maria Lindell i Wammelby, Fru fältwäbelskan Eleonora Svanhals i Spakarp och Malesander Sn., Mademois. Brita Maria Loenbom i Norrby. Högby församling.

Pehr Gustavs dop 1784. Vittnen: Herr Borgmästaren Isaac Sundvall på L. Ljung, Adjunct. Sac. Minist. Herr Magister Joh. Eric Blohm, Qwartermästaren herr Nils Loenbom i Norrby. Fru fändricskan Anna Maria Lindell i Wammelby, Fru fältwäbelskan Eleonora Svanhals i Spakarp och Malesander Sn., Mademois. Brita Maria Loenbom i Norrby. Högby församling.

Jacob Gabriels dop 1786. Vittnen: Herr Fändrick Nils Jacob Bäckstrand, herr Cornet Bleckert Blommenschiöld, herr Bokhållaren Eric Gust. Uhr. Fru fändricskan Lovisa Magdalena Burse, fru Hedvig Sophia Alfordt, Mademois. Märta Christina Alfort. Högby församling.

Jacob Gabriels dop 1786. Vittnen: Herr Fändrick Nils Jacob Bäckstrand, herr Cornet Bleckert Blommenschiöld, herr Bokhållaren Eric Gust. Uhr. Fru fändricskan Lovisa Magdalena Burse, fru Hedvig Sophia Alfordt, Mademois. Märta Christina Alfort. Högby församling.

Anna Hedvigs dop 1788. Vittnen: Herr Comstr Fred. Törnroth, Herr Ingenieure Eric J. Zetterstedt, Adj. Minist. Herr Eric Ekegren. Comin. Törnroths fru Ulrica Johan. Hesselgren, fru Hedvig Treutiger på Rävstatorp(?), Mademois. Stina Brita Kiellander. Högby församling.

Anna Hedvigs dop 1788. Vittnen: Herr Comstr Fred. Törnroth, Herr Ingenieure Eric J. Zetterstedt, Adj. Minist. Herr Eric Ekegren. Comin. Törnroths fru Ulrica Johan. Hesselgren, fru Hedvig Treutiger på Rävstatorp(?), Mademois. Stina Brita Kiellander. Högby församling.

Gustav Fredrics dop 1789. Vittnen: Herr Qvartersmäst. Nils Loenbom, Fändricken Lars Dahl i Högby och Rusthållaren Salomon Salomonsson i Norrby. Maria Charlotta Zerl, h. Brita Jönsdotter i Högby, h. Eva Månsdr i Norrby. Högby församling.

Gustav Fredrics dop 1789. Vittnen: Herr Qvartersmäst. Nils Loenbom, Fändricken Lars Dahl i Högby och Rusthållaren Salomon Salomonsson i Norrby. Maria Charlotta Zerl, h. Brita Jönsdotter i Högby, h. Eva Månsdr i Norrby. Högby församling.

Tvillingarna Carl och Anders' dop 1790. Vittnen: Ingenieur Pehr Zetterström, vollontair Brommer, Casper Gross och dess Son Vollontair Gross i Mjölby, Anders Pehrsson i Hadelö. Trompeterskan fru Anna Greta Bedsstrand, Corporal Röning, Enka Fru Beata Magd. Folijn, Fru Maria Lotta Zerl, Fru Brita Christina Zetterstedt, Brita Lisa Röning, h. Ezra Bergner(?) i Hadelö. Högby församling.

Tvillingarna Carl och Anders’ dop 1790. Vittnen: Ingenieur Pehr Zetterström, vollontair Brommer, Casper Gross och dess Son Vollontair Gross i Mjölby, Anders Pehrsson i Hadelö. Trompeterskan fru Anna Greta Bedsstrand, Corporal Röning, Enka Fru Beata Magd. Folijn, Fru Maria Lotta Zerl, Fru Brita Christina Zetterstedt, Brita Lisa Röning, h. Ezra Bergner i Hadelö. Högby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Brita Fredrika (1751); J:fru Brita (1771-1776); Mademoiselle Brita Fridrica Ahlfort (1776); Fru Brit. Fredr. Alfort (1776); Fru Brita Fredr. Ahlfort (1777); Fru Brigit. Fredr. Ahlfordt (1778); Fru Brita Fredrica Ahlfordt (1779-1790); Fru Brit. Fredric. Ögnelod född Ahlfordt (1780); Fru Fredrica Ögnelod (1783); Fru Brita Fredr. Ahlfordt (1784-1788); Fr. Brit. Fredr. Ahlfordt (1788-1793); Fru Birgitta Frederica Ahlfordt (1789); Frun Brita Fridr. Ahlfordt (1794); Brita (1811); Brita Fredica Ögnelodh född Alfort (1829); EnkeFru Fendrickskan Brita Fredrika Ögnelodh född Alfort (1831)
 •  namnteckningar: Esaias Ögnelodh (1777-1780); Es. Ögnelodh (1784)
 •  namn (andras stavsätt): Esaias (1747); Sergeanten Esaias Ögnelod (1776); Herr Sergeanten Esaias Ögnelou (1776); Sergeanten Ögnelod (1777); Hr Sergeant Ögnelou (1777); Herr Sergeanten Ögnelod (1778-1781); Seranten Wälborne Herren, Herr Esaias Ögnelod (1778); Herr Sergeant Esa. Ögnelod (1779); Herr Sergeanten Esaias Ögnelodh (1779); Esaias Ögnelo (1781); Es. Ögnelodh (1784); Fendricken Ögnelod (1784-1794); Herr Fendrich Esaias Ögnelod (1784-1786); Herr Fendrich Ögnelod (1786-1790); Herr Fendrichen Esaias Ögnelodh (1788); Herr Fendrich Esa. Ögnelodh (1789); Fourier Esaias Ögnelod (1785); Herr Fenrichen Ögnelod (1786); Herr Fendrich Es. Ögnelodh (1788-1793); Fendricken Wälborne Herr Esaias Ögnelod (1789); Fendricken Herr Esajas Ögneloud (1790); Fendricken Esaias Ögnelod (1791-1792); Fendrichen Isias Ögnelod (1793); Fändrichen Herr Esaias Ögnelod (1794); Afsk. Fendricken Esaias Ögnelodh (1794); Wälborne Herr Esaias Ögnelod (1800)
 •  f. Torpa 1751: v41300.b316.s615
 •  f. Sandvik 1747: v35013.b41.s75
 •  g. Torpa 1776: v41309.b107.s193
 •  d. Torpa 1829: v41301.b254.s493 (ålderd.)
 •  d. Karlskrona 1800: v96243.b118.s227 (lungsot)
 •  bou. Adeln 1831: v181333.b221.s32
 •  husf. 1788-1794;1800-1804 Högby: v26129.b10.s7(1788-1793); v26129.b55.s97(1794); Torpa: v29517.b60.s103(1800?-1804?)
 •  husf. 1788-1794
 •  mant. 1771-1773;1776;1789-1794;1811 Liljeholmen: v400939.b490.s40(1771); v400940.b440.s73(1772); v400941.b450.s76(1773); v400944.b250.s18(1776); Oxlegården: v400950.b9540.s1995(1789); v400951.b9810.s1947(1790); v400952.b10110.s2009(1791); v400953.b10360.s2059(1792); v400954.b10680.s2123(1793); v400955.b10620.s2121(1794); v400973a.b1162.s1151(1811)?
 •  mant. 1789-1794
 •  dopv. v37972.b97.s313(1777); v37972.b99.s317(1780); v37972.b100.s319(1783)
 •  dopv. v37972.b97.s313(1777); v37972.b98.s315(1779)
 •  milit. Östgöta Regemente: v778990.b3990.s359(1780); v65389.b75.s143(1785)
 •  arv. v77427.b330.s292(1786); v364294.b2990(1800)
 • icon-male lantm. 1784
 •  barn f. Högby: v37972.b97.s313(1776); v37972.b97.s313(1778); v37972.b98.s315(1779); v37972.b99.s317(1781); v37972.b101.s321(1784); v37972.b102.s323(1786); v37972.b103.s325(1788); v37972.b104.s327(1789); v37972.b104.s327(1790); v37972.b104.s327(1790);
 •  barn d. Högby: v37972.b169.s499(1777); v37972.b170.s501(1778); v37972.b171.s503(1786); v37972.b171.s503(1784); v37972.b171.s503(1788); v37972.b172.s505(1790); Katarina: v87041.b132.s255(1794)