Varför ärvde inte äldste sonen Liljeholmen?

Carl Ahlfort


  Carl Magnus Ahlfort (1/1 1738 – efter 1768)
  Blåvikssläkten [1.2.2]
  Son till Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland
  Amiralitetslöjtnant, inventariekonstapel, arklimästare
icon-question  Okänt öde – dör förmodligen utomlands ca. 1770


icon-certificate  Primärkällor
  02-09-2022


Liljeholmens Säteri i Torpa. Källa: Byggnadsinventeringen.

Carl var Gabriel Ahlforts äldste son, så naturligtvis blev han amiralitetslöjtnant i flottan i Karlskrona som sin far. Antagligen var det planen att han så småningom skulle fått ärva släktens säteri LiljeholmenDetta blev dock inte av – i stället fick näste son Eric ärva. Eric hade skickats till Lund 1766 för att studera och utbildade sig till sekreterare innan han fick ta över säteriet, och han hade knappast fått denna utbildning om han vetat om att han skulle få ärva lantbruket.

Carl kommer i lära som arklimästare i kapten Gyllenhammars kompani i flottan i Karlskrona d. 11/7 1758 och blir arklimästare där 30/10 1762. 1766 skickas han iväg som inventariekonstapel på brigantinen Pollux, som först seglar till Göteborg, men vart den senare ska är oklart. Året därpå examineras han som löjtnant.

Carl Magnus' examination 1768.

Carl Magnus’ examination 1768.

Til följe af höglof. Kongl. Amts. Collegie ordres genom Resolution den 15 Julii 1767 hafva undertecknade Examinerat Archeliemästaren Carl Mag. Ahlfort uti alla de vettenskaper som en Liutenant vid Amiralitetet bör förstå. Och som han svarat väl och redigt på alla förestälta frågor samt bevisat sig äga grund och tydeligit begrep om thet, som en Liutenant tilkommer at veta: Så böra undertecknade ödmiukast anmäla, at han blifver en habil Amts. Liutenant då han ännu något mera ökar sin praktiska kundskap med vidare siöfart. Carlscrona d. 19. Januarii 1768.

Efter sin examen får han d. 24 februari 1768 3 års utrikes permission för att skaffa sig praktisk erfarenhet, precis som hans pappa hade gjort.

"Carl Gustaf Ahlfort" får 3 års utrikes permission. Flottans arkiv 1767.

”Carl Gustaf Ahlfort” får 3 års utrikes permission. Flottans arkiv 1767.

(I många av flottans dokument 1758-1768 kallas han av misstag Carl Gustaf Ahlfort – se nedan).

Innan han far iväg, befordras han d. 18 december 1768 till konstapel och får sålunda 200 daler silvermynt i årslön.

"Carl Gustaf Ahlfort" 1768.

”Carl Gustaf Ahlfort” 1768.

1769 har Carl Magnus' namn korrigerats. Han har då blivit konstapel.

1769 har Carl Magnus’ namn korrigerats. Han har då blivit konstapel.

1772 har han fortfarande inte återvänt från sin resa och han utesluts därför d. 3 mars 1773 från flottan för öfwerskriden permission. Kanske hade han dött under resan? I så fall visste man inte om det hemma i Karlskrona.

Carl Magnus blir utesluten från flottan 3. mars 1773 för öfwerskriden permission.

Carl Magnus blir utesluten från flottan d. 3 mars 1773 för öfwerskriden permission.


Carl Magnus Ahlforts dop 1738. Vittnen: Lieut. Wälb. Hr J. J. Tigerschiöld, Lieut. Wälb. Hr Johan G. Macheler, Fendr. Wälb. Hr J. A. Rosenquist, Adj. S. M. Åhvall, Hr Sveno Mörtling, Wälb. Fru Christina Douglitz, Wälb. Fru Mertha Gyllenståhl, Jungf. Eva Lisa Swanhals, Jungf. Anna Wettrenia. Torpa församling.

Carl Magnus’ dop 1738. Vittnen: Lieut. Wälb. Hr J. J. Tigerschiöld, Lieut. Wälb. Hr Johan G. Macheler, Fendr. Wälb. Hr J. A. Rosenquist, Adj. S. M. Åhvall, Hr Sveno Mörtling, Wälb. Fru Christina Douglitz, Wälb. Fru Mertha Gyllenståhl, Jungf. Eva Lisa Swanhals, Jungf. Anna Wettrenia.
Torpa församling.

Ofta sägs Carl Magnus ha dött d. 12/8 1750, men detta är en felaktig uppgift som härrör från Gustaf Elgenstiernas forskning. Det var nämligen hans lillebror Claus Giörgen som dog den dagen.

Claus Giörgens död 1750. Torpa församling.

Claus Giörgens död 1750. Torpa församling.


Forskningsdata

Carl Magnus’ namn skrevs vid åtskilliga tillfällen som arklimästaren Carl Gustaf Ahlfort – en gång som dopvittne åt Eva Catharina Ahlfort 1784 och under tio år i flottans arkiv 1758-1768. Ändå verkar det i alla fallen ha rört sig om Carl Magnus därför att den verklige Carl Gustaf Ahlfort föddes 1798. Förmodligen kallades han Carl och hans namn skrevs fel vid ett tillfälle i flottan (förutom dopnotisen när han var vittne) – och sedan kopierades felet helt enkelt år efter år. Från 1769 har namnet korrigerats i flottans dokument.

  •  namn (andras stavsätt): Carl Magnus (1738); Carl Gust. Ahlfort (1758-1761); Carl Gust. Ahlforth (1764); Carl G. Ahlfordt (1765); Carl G. Ahlfort (1766); InventarieConstapel Carl Magn. Alfort (1766); Carl Gustaf Ahlfort (1767-1768); Carl Mag. Ahlfort (1768); Carl Magnus Ahlfort (1769-1772)
  •  f. Torpa 1738: v41300.b297.s577
  •  milit. flottan: v390149.b1330(1758); v390150.b1390(1759); v390151.b1420(1760); v390152.b1530(1761); v390153.b1080(1764); v390154.b980(1765); v390155.b1000(1766); v743161a.b230.s33(Pollux 1766); v390156.b1030(1767); v390157.b870(1768); v390158.b750(1769); v390159.b740(1770); v390160.b680(1771); v390161.b1000/v390162.b410(1772); exam.: v750484a.b1350(1768)