B-grenen: Ögnelod

En adelssläkts sista andetag


icon-leaf  Blåvikssläkten > B-grenen
icon-home  Förfäderna till B-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
  3. [1.2.9] Brita Fredrica Ahlfort & Esaias Ögnelod

icon-book  Det finns många inlägg som rör B-grenen
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user 1 grenmedlem har hört av sig än så länge
icon-check  10-07-2021


Herman Ögnelooh i mitten bakre raden, hustrun Edit till vänster. Källa: Krafttaget.com.

Adliga släkten Ögnelod, som härstammar från en finsk soldat som fick ett blylod i ögat och hans finlandssvenska ättlingar, dog officiellt ut under 1870-talet. Ändå överlevde släkten faktisk med namnformen Ögnelooh genom två successiva generationer av fattiga kvinnors oäkta barn.

Ögnelodsläkten var redan för nedåtgående i Sverige, men Esaias Ögnelod och Brita Fredrica Ahlfort hade oerhört otur; deras gård brann ner två gånger så de miste allt de ägde och fick ta emot pengar från lokalbefolkningen med kyrkans hjälp.

Så här skriver stockholmska tidningen Inrikes Tidningar 20/9 1793:

Högby Prästegård, den 25 Maj.

Natten emellan den 15 och 16 Maji upkom här uti Högby Kyrko-By, 1-4:dels mil ifrån Skenninge, en hastig Wådeld, som inom få timmars tid lade 2:ne Gårdar i aska. Den ena af dem kallades Oxlegården, som har til Åbo Fendriken Herr Esaias Ögnelod, hwilken wid denna härjande eld wäl fick sielfwa Boningshuset bärgat; men hans mesta Kläder så wäl som alt Husgeråd, alla Bodar och hela des Ladugård med större delen af hans Kreatur, Åker- och Färde-redskap förlorades i eldslågan. En så mycket ömare olycka, som den äfwen tilförene träffat samma Herre wid Qwarnbyn Mjölbys stora Brand, och som alt sedan måst lefwa i knappaste wilkor; men genom denna senare olyckshändelsen med Maka och fyra små Barn är försatt uti brist af all ting, at intet hopp synes öfrigt för deras framtida bärgning, så wida ej barmhertighets-werk af öma mennisko-hjertan mildra deras olyckliga öde.

[…]

I Christelige hjertan! som HERren satt i den lyckliga ställning, at I kunnen göra wäll emot andra; räcken desse wåre olycklige Bröder hjelpsamma händer! Både andelig och lekamlig wälsignelse skall följa eder i alla edra lifsdagar. De olyckligas förböner och hjerteliga lyckönskningar skola föra med sig den rikaste skörd af edert utsäde. Edra namn skola blifwa i åminnelse för efterwerlden, och uppå edra grafstenar skola ristas desse orden: Här hwilar den, som låtit sig wårda om den olycklige.

I gladaste hopp, at flere af den respective Allmänheten, hwaraf man dageligen finner så många fägnande prof, äfwen torde böjas til medömkan öfwer desse wåre nödlidande Bröder och Systrar, utbeder jag mig på Skenninge och Högby öfwersändas, då det skall wara mit ljufwaste nöje at genast och med all redelighet ställa dem de samma til handa.

Christian Andersson, Vic. P.L. [vice pastor loci]


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 5 generationer med 20 ättlingar födda 1776-1921. Av dessa är 13 (65%) män och 7 (35%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 32,2 år (17 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 45,0% (9 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 0,8 st. (11 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 1,8 st. (5 par)