Hon gjordes arvlös för sin kärlek

Maria Catharina Alfort & Jonas Ekstrand/Edman


  Maria Catharina ”Maja Caisa” Ericsdotter Ahlfort (7/8 1702 – 31/10 1781)
  De första generationerna [1.1]
  Dotter till Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland


  Jonas ”Jon” Andersson Ekstrand/Edman  (13/12 1700 – 17/6 1778)  (g. 8/5 1728 i Torpaicon-map-marker)
icon-home  Son till Anders Svensson & Ingeborg Persdotter
icon-location-arrow  Bötterarp, Asby, Östergötland
  Soldat, vice korporal i 1:a korporalskapet, Jönköpings regemente till fot; bonde
  10 barn – Stamföräldrar åt Gunnarstorpssläkten


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  29-04-2024
icon-book  Läs även krönikans kapitel 5-6


Liljeholmens Säteri i Torpa.

Äktenskap mot föräldrarnas vilja

Maja är Erik och Maria Sophias äldsta dotter. Hon växer upp på Liljeholmens Säteri, där hon är en eftertraktad äktenskapspartner. Först är det en kapten som har kommit på besök på Liljeholmen, som har blivit kär i henne. Hennes pappa tycker förstås att det är toppen, men mamman, som kanske inte längre är så förtjust i kaptener eftersom hennes egen ofta betett sig ganska dåligt, nekar bestämt.

1724 anhåller bokhållaren Georg Ramberg i Norrköping om hennes hand, och då säger hennes mamma ja, under förutsättning att han säger upp sitt jobb hos Faktor Mårten Reef i Norrköping. Maja själv säger sig emellertid eij wara inclinerad till något giftermåhl, så bokhållaren får vänta. Hennes mamma är mycket entusiastisk över honom och uppmanar honom genom åtskilliga brev att bevara hoppet och säga upp jobbet, vilket han då slutligen gör. Hon gör även allt för att avvisa kaptenen.

Maja själv är dock fortfarande inte alls intresserad, därför att hon har i stället blivit kär i föräldrarnas dräng på Liljeholmen Jonas Andersson från Södra Ekeberg i Malexander. 1725 anklagar hennes pappa henne för lönskaläger med drängen, alltså för att ha legat med honom utan att de var gifta. De erkänner brottet i tingsrätten, men säger att de önskar att få gifta sig. Pappan vill inte tillåta detta, men dyker inte upp i rätten.

Herr Capitain Erich Ahlfort som instämdt sin dotter Maria Catharina Ahlfort, och drängen Jonas Andersson för begångit lönskaläger med hwarandra, hwarpå swarandena sig infunno, och inlefwererade en kristelig förklaring, hwarutinnan de tillstå sitt brått, och önska att få hwarandra till ächta, anhållandes om Rättens bistånd derutinnan, emedan Hr Capitain Ahlfort till deras påstående skall finnas widrig. Men som Tingz Rätten deröfwer eij kan sig uthlåta, innan Hr Capitain gifwit sin utlåtelse; altså Differeras till nästa Ting med denna Saksens afgiörande, Emedlertijd blifwer Hr Capitain som warit kärande, och sig efter den uttagna stämningen intet infunnit för Rätten, eller wist något Laga förfall till sitt uteblifwande, sakfäld till 3 Rdr Smt i föllie af 1695 Åhrs Rättegångz Process.

Maja och Jonas har bestämt sig för att de ska gifta sig, och de ger inte upp trotts starka protester från hennes föräldrar. Deras dotter ska verkligen inte få gifta sig med en dräng!

Vi vet inte om Maja blev med barn 1725, men förhållandet håller i sig, och i maj 1727 får de en oäkta dotter i Kopparhult, där de antagligen dragit sig undan. Barnet döps där i stället för i kyrkan, kanske för att det var klent, eller kanske för att man inte ville att barnet skulle uppmärksammas.

Maja Caisas oäkta dotter 1727. Vittnen: Sven i Håreholm, Lars i Blåwijk, Hust. Karin i Blåwijk, hust. Maria Ibidem. Torpa församling.

Majas dotter 1727. Vittnen: Sven i Håreholm, Lars i Blåwijk, Hust. Karin i Blåwijk, hust. Maria Ibidem. Torpa församling.

(Jons barn Carl som föds 1725 i Häggarp är knappast deras son, för varför skulle han då kallas Jons barn när de ingalunda var ett erkänt par, och när dottern 1727 kallas Erik Allforts dotters Marias dotter?).

Bokhållaren Ramberg anser sig ha fått löfte om äktenskap genom mammans brev, så han släpar hennes föräldrar i rätten. Han vill ha ersättning för alla gåvor han givit henne och för mist jobb. Rätten resolverar efter en längre process att flickan faktiskt får gifta sig med vem hon vill, och att mammans brev inte heller kan anses vara ett giltigt äktenskapslöfte, men föräldrarna döms ändå att betala bokhållaren ersättning.

Hennes föräldrar är arga och skamsna, och deras förhållande till dottern har skadats för alltid, trotts att det egentligen är mamman som varit lite väl entusiastisk och glömt tala med sin dotter om äktenskapsplanerna. Maja har dock även missbrukat sin pappas namn under rättegången. Läs mera om processen här.

Nu kan emellertid inte föräldrarna hindra Maja och Jonas från att gifta sig längre, utan de vigs slutligen d. 8. maj 1728. I sista stunden, för redan d. 4 augusti får de en ny dotter som föds i Helgebo strax öster om Liljeholmen, där de antagligen bosatt sig vid den här tiden.

Jon och Maria gifter sig 1728: Jon Andersson Ekstrand med Maria Eriksdotter, högädle Capitain Erik Allforts dotter på Lillieholmen. Morgongåfva 30 lod silfver. Torpa församling.

Jon och Maria gifter sig 1728: Jon Andersson Ekstrand med Maria Eriksdotter, högädle Capitain Erik Allforts dotter på Lillieholmen. Morgongåfva 30 lod silfver. Torpa församling.

Fadern är i stället tvungen att hjälpa sin nye svärson till en soldattjänst i Jönköpings Infanteriregemente. Jonas tar sålunda värvning i Skillingaryd 1730 och flyttar till soldattorpet Mosstugan under Skyttlingebäck i Askeryds församling året efter. Han kommer då att bära soldatnamnet Jonas Ekstrand, ett namn som han tagit efter sina föräldrars gård Södra Ekeberg. Hon kommer däremot framöver oftast att kallas Maria Catharina Ericsdotter, utan Alfort.

Mosstugan under Skyttlingebäck har bevarats i tämligen orört skick. Foto: Esben Alfort 2017.


Maja görs arvlös

Inte förrän hennes mor dog upptäckte Maja att föräldrarna gjort henne arvlös och låtit hennes bror Gabriel ärva allt. Både Maria Sophias sista testamente och dotterns brev till myndigheterna där hon ödmjukt ber få veta exakt vad som gäller finns bevarade. Det är mycket rörande läsning. Hennes mor skriver:

Såsom min k. dotter Maria Catharina hafver i sin Barndom försadt sig med sitt Giftermål med sin man mot sin k. fader och mig, at wij gorde henne aldeles arflös och lade in på Sunds Ting at hon aldeles intet skulle få något arf, men som hon har så mycket bedt om förlåtelse och jag efter et moderligt hjerta har låtit beweka mig at gifwa henne til, för jag vet at jag tusend gånger så mycket har brutit min nådiga Gud emot, derföre hafwer jag med et sundt och hälsosamt förstånd gifwit henne til och lofwat at jag efter min död skall gifwa henne Sjutusend Rdr ur Börgöls hammare efter min död så snart at all gälden är betalt som der är både för Löwingsborg hwad som der återstår til at betala och annan gäld, så skall hon hafwa 7 tusend Rdr utaf hwad som bliver igen, hammaren skulle hon kund hafwa makt at börda honom, så framt min k. Son intet will behålla honom, men sina 7 tusend Rdr skall hon hafwa riktigt ut och dem skall hon gifwa sina barn efter sin död 1 Tusend Rdr hwart barnet, men hwad som är wid Lillieholmen skall min k. Son allena hafwa, både Lillieholm och alla de andra gårdar och Torp, ehwad annars det är som der under ligger, utan den ringaste åtala men Löwingsborg skall Gustaf Ståhlgren hafwa och hwad intet är betalt skall betalas med Börgöls arrende eller det försäljes. Min k. dotter skall med all taksamhet intaga hwad jag har gort med som blifwer öfwer när de Sju tusend Rdr och Gälden skall min k. Son hafwa det andra, min k. Son skall ock wara nögder med hwad af moderlig kärlek har gort, at det skall wara så säkert at det aldrig rubbas mer (…)

Arbetarbostäder till Börgöls Bruk. Källa: Byggnadsinventeringen 1971-1979, Risinge.

Samtidig avskrift av Maria Sophia Ahlforts testamente. Adelns bouppteckningar, Göta Hovrätt 1754.

Samtidig avskrift av Maria Sophia Ahlforts testamente. Adelns bouppteckningar, Göta Hovrätt 1754.

Även om hon inte själv fick ärva, så fick hennes 7 överlevande barn sålunda 1000 riksdaler vardera barnet, och detta har säkert varit medverkande till att de med tiden blev en mycket stor och framgångsrik bondesläkt i Norra Småland. Annars hade det varit mycket tungt att försörja familjen. Hon skickar omedelbart ett brev till myndigheterna där hon berättar hur överraskad hon är att få höra att hon gjorts arvlös utan att någon talat om det för henne, och ödmjukast ber att få ut pengarna åt sina barn.

Maria Catharinas brev till myndigheterna. Adelns bouppteckningar, Göta Hovrätt 1754. Förmodligen ett avskrift av originalet. Det felstavade efternamnet kan sålunda vara sekreterarens fel.

Maria Catharinas brev till myndigheterna. Adelns bouppteckningar, Göta Hovrätt 1754. Förmodligen en avskrift av originalet. Det felstavade efternamnet kan sålunda vara sekreterarens fel.

Emedan min k. Moder, Fru Maria Sophia Gyllenståhl, wid slutet af förleden Decembris månad med döden afgådt, och hon mig i lifstiden gifwit Testamente å Sju Tusende Rdr; Ty har jag funnit mig åligga at nu samma Testamente för Eders Excellence och högl. Kongl. Hofrätten så in originale som copialiter härhos upta; hwarwid jag och är nödgad, i anseende til omrörandet i närbemte Testamente, at jag förut skulle warit arflös gord, hwarom jag aldeles icke wetat, underdån ödmiukast göra förbehåll af min arfsrätts utbekommande emot de öfrige arfwingarne, utaf Testaments Summan.


Soldat och bonde

Läs om Jonas föräldrar och ursprung på Bötterarp, Edstorp och Södra Ekeberg här. Det är därifrån som namnen Edman och Ekstrand kommer.

Bötterarp. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

Jonas Ekstrands livsbana från födelsen på Bötterarp och uppväxten på Edstorp och Södra Ekeberg till Liljeholmen och vidare som ödet förde honom.

Under hela 1730-talet verkar Jonas vara borta i tjänst det mesta av tiden, medan Maria Catharina är hemma och uppfostrar en växande barnaskara i lilla Mosstugan. De lever fattigt och trångt.

Mosstugan. Foto: Esben Alfort 2018.

Lyckligtvis har hon ett bättre förhållande till sin bror Gabriel än till sin mamma, och han lyckas slutligen övertala mamman att skänka dem hemmanet Gunnarstorp 3 km väster om Tranås i Säby församling, dit de flyttar 1737. Gunnarstorp kommer sedan att bli en knutpunkt för Gunnarstorpssläkten under flera generationer.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Maria Sophia gjorde sin dotter arvlös, men sonen Gabriel hjälpte henne: Gunnerstorp ett halft hemman är af Sahl: fru Gyllenståhl uppå herr Capitain Lieutnanten Ahlforts bemedlande skiänckt till dhen aflednas dotter Maria Catharina, hwilken förut af förräldrarne är arflös giord, för det hon aflat barn med en sina föräldrars tienstedräng Jon Andersson, den hon sedan ingådt ächtenskap med emot föräldrarnes wilja, men up tages här til widare räntan. Från bouppteckningen. Göta Hovrätt.

Maria Sophia gjorde sin dotter arvlös, men sonen Gabriel hjälpte henne: Gunnerstorp ett halft hemman är af Sahl: fru Gyllenståhl uppå herr Capitain Lieutnanten Ahlforts bemedlande skiänckt till dhen aflednas dotter Maria Catharina, hwilken förut af förräldrarne är arflös giord, för det hon aflat barn med en sina föräldrars tienstedräng Jon Andersson, den hon sedan ingådt ächtenskap med emot föräldrarnes wilja, men up tages här til widare räntan. Från bouppteckningen. Göta Hovrätt.

Sold. Jonas Ekstrand med h. från Askeryd S. ha god attest. Inflyttningslängd Säby församling 1737.

Sold. Jonas Ekstrand med h. från Askeryd S. ha god attest. Inflyttningslängd Säby församling 1737.

Jonas betecknas fortfarande som vice korpral i Jönköpings infanteri ända till 1741, medan hon betecknas som ”adel” – inte helt korrekt, men ändå; hennes mamma var ju adelskvinna.

Man i Tj., hust. adell, heter Ahlfot. Mantal, Askeryd församling 1737.

Man i Tj., hust. adell, heter Ahlfot. Mantal, Askeryd församling 1737.

Samma år – 1741 – uppges Jonas i armén vara ”sjuklig”. Det verkar som han då ersätts av en annan yngre soldat, Erik Persson Ekstrand. Kanske slipper han sålunda delta i det olyckliga kriget mot ryssarna i Finland, där Carl Henric Ahlfort dör och Abraham Ögnelod skadas.

Jonas Ekstrand 1741

Jonas Ekstrand i Jönköpings regemente till fot 1741.

På Gunnarstorp blir de nu jordbrukare, och det gör det lättare att underhålla de många barnen.

Åker vid Gunnarstorp. Foto: Esben Alfort 2017.

Gunnarstorp och Gissnabo.

Gunnarstorp och Gissnabo.

De får minst 11 barn, varav 7 överlever och grundar en mycket stor och framgångsrik bondesläkt i Småland.

Notera att födelsedatumet för Hedvig inte är säkerställt, men sannolikt. Det är inte heller helt säkert hur många barn de fick.

1735 vet vi att de hade 5 små barn.

Ett spätt barn från Skyttlingbäk begravs d. 6 februari 1737, och det skulle evt. kunna vara Sophia, fast det skulle även kunna vara en obesläktad Johan Pettersson som föddes i Skyttlingebäck 29/6 1736. Ytterligare ett av deras barn dör d. 11 maj 1741, fast vi vet inte vilket. Man kan tycka att det måste ha varit ett rätt litet barn om varken namn eller kön registrerades, och det yngsta kända barnet är återigen Sophia, som då var fyra år gammal. Inget annat barn tycks ha dött hemma under barnaåren; ändå var det bara sju som levde 1753, så något av dem måste ha dött någon annanstans.

Hedvig registrerades i mantalslängden för Gunnarstorp 1751-1754 som dotter och 1747-1750 hade de en piga Hedvig, som mycket väl kan vara samma person. En Fredrich finns som gosse 1749 och som dräng 1750, och det skulle då kunna vara hennes lillebror, som då hunnit bli 18 år.

Gunnarstorp idag. Foto: Esben Alfort 2017.

Trots att Marias mamma hade gjort henne arvlös och ville skänka torpet Lövingsborg söder om Skänninge till sitt barnbarn Gustaf Ståhlgren, så blev det av juridiska skäl ändå Maria och Jonas som kom att ärva det. Det var nämligen frälsejord, och den kunde därför inte ges bort utan måste ärvas i rak linje. Paret är sålunda skattskrivna där 1756-1758. De fortsatte dock bruka Gunnarstorp, så det är oklart om de alls bodde på Lövingsborg. De är begravda hemma i Säby.

1758 överlåter de Lövingsborg till dottern Hedvig, och 1761 flyttar ogifte sonen Eric dit.

På Lövingsborg kallas Jonas föredetta rustmästare, men vi vet inte när han haft denna titel, för den uppträder inte i dokumenten tidigare.

När de ärver Lövingsborg, byter Jonas namn från soldatnamnet Ekstrand till det finare namnet Edman, som han tagit från pappans uppväxtgård Edstorp på Asby Udde, antagligen för att visa att de hade blivit högre stånd. Döttrarna Ulrika och Hedvig gifter sig ganska snart under detta namn efter att de ärvt och fått möjlighet att skaffa egen familj. Även sonen Eric tar detta namn, och Fredrich uppträder med namnet vid ett enstaka tillfälle när han är dopvittne hos Hedvig, fast hemma på gården verkar han inte ha brytt sig – där räckte Jonsson eller Jonasson.

Alla barnen blir ansedda medborgare och klarar sig ganska bra i livet tack vare arvet från mormodern och deras nyvunna status som mer än bara fattiga bönder. Maria måste ha varit oerhört glad över detta. Det är tydligt att hon försökt bevara sin status som medlem av det högre ståndet, med en mamma som var adelskvinna. Hon betecknas sålunda själv som adel i mantalslistorna från Askeryd, och man kan ju undra om hon själv påstått att hon var adelskvinna, fastän det ju egentligen endast var hennes mamma som var det. Pappan sökte adelstitel men fick ett nej. Dessutom har hon givit alla barnen högreståndsnamn; i Jonas familj hette de Sven, Anders och Ingeborg, men dessa namn saknas helt och hållet i Maria och Jonas barnaskara. De ville verkligen associeras med ett annat stånd än hans bondebakgrund. Ändå var det hans uppväxtgård Edstorp som levererade deras nya efternamn Edman, men de kan också ha inspirerats till namnet av släkten med samma namn i Askeryd, där t.ex. prästens mamma hette så, och detta var förmodligen en helt annan släkt med ursprung i Edhults säteri (jag har dock än så länge inte lyckats spåra deras ursprung).


Fortsätt läsa

icon-book Krönikans kapitel 5 och kapitel 6 handlar till stor del om detta par.


Maria Catharina dog av ålderdom 1781. Här tycks det stå Maria Stina, så förmodligen kallades hon egentligen bara Maria och prästen mindes fel på mellannamnet. Säby församling.

Maria Catharina dog av ålderdom 1781. Här står det Maria Xstina [ett vanligt stavsätt för Christina], så förmodligen kallades hon egentligen bara Maria och prästen mindes fel på mellannamnet. Säby församling.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

Bonden Jonas Andersson i Gunnarstorp dog av ålderdom 1778. Säby församling.


Dopnotiser

Maria Catharinas oäkta dotter Brita Margareta 1727. Vittnen: <em>Sven i Håreholm, Lars i Blåwijk, Hust. Karin i Blåwijk, hust. Maria Ibidem</em>. Torpa församling.

Brita Margretas dop 1727. Vittnen: Sven i Håreholm, Lars i Blåwijk, Hust. Karin i Blåwijk, hust. Maria Ibidem. Torpa församling.

Hedvig Catharinas dop 1728 (förslag). Vittnen: Jacob i Flandhult, Jöran i Häggarp, hust. Sara i Öfverkulla, hust. Kirstin i Helgebo. Torpa församling.

Fredrik Jonæ soldatens Echstrands son i Mosstugan döps 1731. Vittnen: Mad. Stina St[r]åle i S. Holma, hust. Gunila i Brokafall, Lars i Skyttlingebeck, sold. Joh. Reding. Askeryds församling.

Fredrich Jonæ soldatens Echstrands son i Mosstugan döps 1731. Vittnen: Mad. Stina St[r]åle i S. Holma, hust. Gunila i Brokafall, Lars i Skyttlingebeck, sold. Joh. Reding. Askeryds församling.

1734 är det av någon anledning mycket kyrkligt folk som bevittnar.

Ulrikas dop 1734. Notera att faderns namn har korrigerats från Johan till Jonas. Vittnen: Kyrkoherden Johan Kersell, Adjunctus Ministerii Sn. And. Siöström, Studiosus Petrus Kersell, Petter i Skyttlingebäck, Samuel i Brokafall. Kyrkoherde Modren Stina Edman, hust. Greta i Skyttlingebäck, Jungfru Stina Gravelea(?). Askeryds församling.

Ullricas dop 1734. Notera att faderns namn har korrigerats från Johan till Jonas. Vittnen: Kyrkoherden Johan Kersell, Adjunctus Ministerii Sn. And. Siöström, Studiosus Petrus Kersell, Petter i Skyttlingebäck, Samuel i Brokafall. Kyrkoherde Modren Stina Edman, hust. Greta i Skyttlingebäck, Jungfru Stina Gravelea(?). Askeryds församling.

Petter Carlsson i Skyttlingebäck (f. 1701) var gift med Greta Svensdotter (f. 1700), och Gunila i Brokafall (f. 1676) tycks ha varit gift med Samuel.

Sophias dop 1736. Vittnen: Jöns i Skyttlingabäck, sold. Lonqvist(?), Pers hust. i Brokafall, Joh. hust. i [?]. Askeryds församling.

Sophias dop 1736. Vittnen: Jöns i Skyttlingabäck, sold. Lonqvist(?), Pers hust. i Brokafall, Joh. hust. i [?]. Askeryds församling.

Per i Brokafall är förmodligen Samuel og Gunnilas son Per Samuelsson (f. 1725).

1737 flyttar familjen till Säby och får nya vänner, bl.a. Jon och Kerstin på granngården Uddarp.

Eric Gabriels dop 1739. Modren Cathrina Maria Eriksdotter. Vittnen: Jon i Uddarp, Gösta i Långery, och/h. Kierstin(?) i Uddarp, pig. Ingebor ibidem. Säby församling.

Eric Gabriels dop 1739. Modren Cathrina Maria Eriksdr. Vittnen: Jon i Uddarp, Gösta i Långery, h. Kierstin i Uddarp, pig. Ingebor ibidem. Säby församling.

Medan Sophia tydligen upkallades efter sin mormor Maria Sophia, fick Eric Gabriel väl sina namn efter sin morfar och morfars far, och Carl Hinric uppkallades naturligtvis efter sin morbror Carl Henric Ahlfort som hade dött under ett fälttåg i Finland i maj samma år.

Carl Hinrics dop 1740. Modren Maria Cathrina. Vittnen: Studiosus Magnus B. Livin, Anders Eriksson i Börka. Min h. Maria Ståhl, h. Elin Jönsdotter i Hegarp. Säby församling.

Carl Hindrics dop 1740. Modren Maria Cathrina. Vittnen: Studiosus Magnus B. Livin, Anders Eriksson i Börka. Min h. Maria Ståhl, h. Elin Jönsdotter i Hegarp. Säby församling.

Livin var son till prosten i Säby. Familjen verkar sålunda inte endast ha umgåtts bönder utan även prästsläkter och studerande (oftast prästsöner).

Axel Ulrics dop 1744. Modren … Allfort. Vittnen: Anders Månsson i Warfvestorp, Lars Jonsson i Säby Ng., h. Maria Larsdr i Säby Ng., h. Karin Larsdr i Ulsbo soldathem(?). Säby församling.

Axel Ulrics dop 1744. Modren … Allfort. Vittnen: Anders Månsson i Warfvestorp, Lars Jonsson i Säby Ng., h. Maria Larsdr i Säby Ng., h. Karin Larsdr i Ulsbo soldathem. Säby församling.

Reinholds dop 1746. Modren Maria Cathrina Allfort. Säby församling.

Reinholds dop 1746. Modren Maria Cathrina Allfort. Vittnen: Feltvebel Burse i Önnarp, Jöns i Ebbarp, Comministri h. Hedvig Schultz, h. Anna Nilsdr i Önnarp.
Säby församling.

Reinhold (även stavat Reinholt) kom att bli ett familjenamn genom mer än 100 år i Gunnarstorpssläkten, där ytterligare 12 kom att bära namnet.


Forskningsdata

Obs! Det finns en bild på många släktsidor som påstås föreställa Maria Catharina Ahlfort. Denna bild är helt fel. Det är oklart varifrån den härrör, men kvinnan på bilden är från 1800-talet.

Stort tack till Agneta Bogestad för bidrag till forskningen kring Jonas Anderssons ursprung!

 •  namnteckningar: Maria Catharina Ahlfot (1754, avskrift)
 •  namn (andras stavsätt): Maria Catharina (1702); Wälb. Jungfru Stina Majia (1717); Jungfru Alhfordt (1717-1721); Jungfru Ahlfordt (1718-1723); Jungfru Alfordt (1722); Jungfru Maria Catharina Alfort (1723); Jungfru Maria Ahlfordt (1723); Maria Catharina Alforth (1725); Maria Catharina Ahlfort (1725); Jungfru Maria Catharina Ahlfort (1725); Maria Ahlfort (1726-1727); Maria (1727-1768); Maria Eriksdotter (1728); CatHerrina Maria Eriksdr (1739); Maria CatHerrina (1740); _ Allfort (1744); Maria CatHerrina Allfort (1746); Maja (1759); Maja Caisa Ericsdr (1769-1777); Enckjan Maria Xstina Ahlfort (1781)
 •  namn (andras stavsätt): Jon (?1700-1767); Jon Andersson Ekstrand (1728); Fredrich Jonas soldaten Echstrand (1731); Sold. Jonas (1732-1737); Soldaten Jonas Ekestrand (1734); Jonas Sold. Ekstrand (1736); Soldaten/Sold. Jonas Ekstrand (1737-1739); Vice Corporal/Corporalen Ekstrand (1738-1741); Jonas Ekstrand (1739-1746); Jonas Ekstran (1741); Jon Ekstrand (1741); Ekstrand (1742-1743); Jonas (1744-1768); förra Rustmäst. Edman (1756); förra Rustmästaren/Rustmäst. Jonas Edman (1757-1758); Joen (1766); Jonas Andersson (1769-1777); Bonden Jonas And.son (1778)
 •  f. Torpa 1702: v41300.b249.s481
 •  f. Asby 1700: v36839.b249.s485
 •  g. Torpa 1728: v41300.b212.s411
 •  d. Säby 1781: v36240.b262.s521 (ålderdom)
 •  d. Säby 1778: v36240.b260.s517 (ålderdomskrämpor/ålderdom)
 •  husf. 1759-1777 Säby: v22030.b78.s126(1759-1768); v22031.b88.s148(1769-1777)
 •  husf. 1759-1777
 •  mant. 1732-1759;1766-1767 Skyttlingebäck: v400837.b7740.s2021(1732); v400838.b6550.s1837(1733); v400839.b5220.s1261(1734); v400840.b7170.s1801(1735); v400841b.b8620.s2274(1736); v400842.b11480.s1464(1737); Gunnarstorp: v400843a.b9620.s1222(1738); v400844a.b7360.s998(1739); v400845a.b7400.s1145(1740); v400846.b13490.s1881(1741); v400848.b14470.s4055(1742); v400849.b15870.s2064(1743); v400851b.b8770.s1038(1744); v400852.b1160.s121(1745); v400853.b8930.s1015(1746); v400718a.b2450.s232(1747); v400719.b2110.s203(1748); v400720a.b2250.s219(1749); v400721.b2040.s195(1750); v400722.b2350.s229(1751); v400723.b2400.s234(1752); v400724a.b2100.s202(1753); v400725.b1990.s191(1754); v400726a.b2030.s195(1755); v400727.b1660.s157(1757); v400729.b1720.s164(1759); v400854.b30080.s4316(1766); v400736.b1630.s337(1767); Lövingsborg: v400926.b6180.s1123(1756); v400927a.b527.s1049(1757); v400928.b4870.s944(1758)
 •  mant. 1732-1755;1757;1766-1767
 •  dopv. 1717-1723 Torpa: v41300.b268.s519(1717); v41300.b269.s521(1717); v41300.b270.s523(1718); v41300.b274.s531(1721); v41300.b275.s533(1721-1722); v39085.b159.s305(1723); v41300.b276.s535(1723); v41300.b277.s537(1723)
 •  domb. Göta Hovrätt 1727: v378980.b4160(1727)
 •  milit. Jönköpings Regemente 1739-1741: v50308.b169.s328(1739); v50309.b69(1741)
 •  arv. v180481.b57.s5b(1754); v180481.b58(1754)
 •  barn d. Säby: v36239.b286.s279(1741)
 •  Jöns i Fetebrånas barn f. Asby: v36840.b108.s207(1729)
 •  barn f. Torpa: v41300.b283.s549(1727); v41300.b284.s551(1728); v41300.b287.s557(1730); Askeryd: v31818.b138.s267(1731); v31818.b145.s281(1734); v31818.b149.s289(1736); Säby: v36239.b162.s158(1739); v36239.b166.s162(1740); v36239.b174.s170(1744); v36239.b180.s176(1746)
 •  barn d. Säby: v36239.b286.s279 (??Askeryd 1737?(1741?)