Skadades i huvudet precis som farfar

Jacob Abraham Ögenlodh & Anna Maria Lindell


icon-male  Jacob Abraham Ögenlodh (1/6 1704 – 16/8 1757)
icon-leaf  Helena Christina Ögnelods försläkt [Ö:1.1.2 / 1.2.11_f]
icon-home  Son till Johan Ögnelod & Catharina Stierncreutz
icon-location-arrow  Ihalempi, Hattula, Tavastland
icon-wrench  Rustmästare, förridare, förare, sergeant, fältväbel, fänrik


icon-user  1. Catharina Dorothea Tallberg (d. 20/6 1736) (g. 11/8 1729)
icon-stop  Inga barn


icon-user  2. Elsa Magdalena Hård (g. 12/6 1737)
icon-play  3 barn


icon-user  3. Anna Maria ”Maja” (Liljestielke) Lindell/Lindelia (15/10 1724 – 15/7 1805) (g. ca. 1741)
icon-home  Dotter till Petter Lindell & Christina Lilljestielke
icon-location-arrow  Dostarp, Nässjö, Småland
icon-play  9 barn


icon-certificate  Primärkällor + indirekta källor
icon-check  18-04-2021


Jacob Abraham var son till löjtnant Johan Ögnelod till Ihalempis med Turajärvi, Kanajärvi, Kautia torp och Wätelänmaa utjord i Finland och dennes andra maka Gertrud Catharina Stierncreutz. Han föddes förmodligen på Ihalempiicon-map-marker i Hattula församling i finska Tavastland, och uppkallades efter sin morfar Jacob Abraham Stierncreutz.

Utsikt över sjön Lehijärvi från Ihalempi. Källa: Google.

Jacob Abraham var rustmästare och blev sergeant 1744 med avsked från Jönköpings regemente 1754. Han utnämndes sedan till fänrik 1756, året innan han dog.

Han fick totalt 12 barn med sina tre hustrur.


Första äktenskapet

D. 8/8 1729 fick Jacob Abraham kungligt tillstånd att gifta sig med sin kusin Catharina Dorothea Tallberg från Björkö Gunnarsgård i Björköby, Björkö församling i Småland. Hon var dotter till hans moster Hedvig Sofia Stierncreutz och majoren Georg Reinholt Tallberg. Deras son, fältväbeln Friedrich Johan Tallberg, var för övrigt gift med Jacob Abrahams syster Hedvig Eleonora Ögnelod, som alltså var hans kusin.

Jacob Abraham och Catharina Dorothea gifte sig på Gunnarsgården en månad senare.

Jacob Ögnelod & Catharina Dorotea Tallbergs vigsel 1729. Björkö församling.

Gunnarsgården verkar ha varit en mindre gård på Björkö Håkansgårds södra ägor, då den inte är självständigt upptagen på mantalslistorna.

Jacob Abraham avancerade i januari 1732 från korporal i Jönköpings regemente till fots i Vista Härad och förflyttades till Östbo Härad, så möjligen bodde de i Vista under några år och återvände sedan till Björkötrakten. Jag har dock inte lyckats hitta dem under dessa år.

Jacob Abraham Ögnelod utnämns till förridare. Krigsarkivet 1733.

Återvändandet kan evt. ha haft samband med att Catharina Dorothea då blev mycket sjuk. Kanske behövde hon vara nära sin familj, speciellt som mannen antagligen var utskickad i tjänst. Hon verkar ha bosatt sig hemma på Björkö Gunnarsgård, där hennes far samma år skrev ett testamente med anledning av hennes insjuknande.

Såsom iag beklageligen hoos mig finner, att mina krafter dagelig aftaga ock förswagas, att iag som en rätt fader, bör draga all möijelig försorg för mitt Barn, icke allenast i min lifstijd, utan ock efter min död, helst som min dotter är mycket siuklig ock swag af krafter, på det hon efter min död eij må komma att lida nöd; altfördenskull har iag efter moget betänkande welat skrifteligen yttra min mening ock willja.

Han testamenterade halva frälsegården Backegården till honom, med det förbehållet att Jacob Abraham måste försörja sin gamla mor, som ju var svärfaderns svägerska.

Catharina Dorothea överlevde inte sin sjukdom utan dog på Björkö Gunnarsgård 1736. Gården finns fortfarande inte upptagen på mantalslistorna, utan det är Major Tallbergs Håkansgården som uppträder där.

Äktenskapet blev barnlöst.


Andra äktenskapet

Efter att Catharina Dorothea gått bort gifte Jacob Abraham 1737 om sig med Elsa Magdalena Hård. Hon var dotter av Carl Hård af Segerstad och Anna Elisabeth Ellers på det vackert belägna Holmen i samma församling, där de vigdes.

Jacob Abraham Ögenlodh & Elsa Magdalena Hårds vigsel på Holmen 1737. Björkö församling.

I morgongåva fick hon tillsynes Ett halft frälsehemman, om det kan ärfwas el:r förwärfwas, och då är det ju förmodligen Backegården som det rör sig om. Svärfadern levde dock ända till 1755, så testamentet kom inte i användning innan dess. De bosatte sig därför till en början på Svinås Norrgårdicon-map-marker (nuvarande Holma Norrgård) i grannförsamlingen Norra Sandsjö, där de första barnen föddes.

Jacob Abraham och Elsa Magdalena fick 3 barn.

 • 1.  icon-female  Catharina ”Caisa” Maria Ögnelod (10/3 1738 – 25/3 1795)
 • 2.  icon-male  Carl Johan ”Jaen” Ögnelod (21/3 1739 – 27/6 1739) icon-times
 • 3.  icon-male  Erik Georg ”Giörgen” Ögnelod (14/6 1740 – 11/4 1800)
  •  icon-user Catharina Sophia Svanhals icon-stop

Äldsta dottern döptes hemma för swaghet, långt och ondt wägalag skull (de hade ungefär 13 km till kyrkan), och bars av sin faster Hedvig Eleonora Ögnelod. Hon var som sagt gift med fältväbeln Fredrik Johan Tallberg hemma på Gunnarsgården.

D. 10 Martii föddes hijt till Wn(?) wällbne Hr Jacob Abraham Ögnelod och fru Elsa Magdalenas Hårdh i Swijnåhss Ng. dotter och för swaghet, långt och ondt wägalag skull döptes hemma af Hr Nils Hagman d. 14 ejusdem, fru Hedevig Eleonora Ögnelod i Börkehult fram barnet till dopet, Hr Liutn. Hård i Norrby, Nils i Spirrwälling, Per och Nils i Swijnåhssa Norrg., Jungfr: Annika i Holmen, hust. Elizabet i Spirrwälling. Norra Sandsjö församling.

Catharina Marias dop 1738: D. 10 Martii föddes hijt till W:n wällb:ne Hr Jacob Abraham Ögnelod och fru Elsa Magdalenas Hårdh i Swijnåhss Ng. dotter och för swaghet, långt och ondt wägalag skull döptes hemma af Hr Nils Hagman d. 14 ejusdem, fru Hedevig Eleonora Ögnelod i Börke holt fram barnet till dopet, Hr Liutn. Hård i Norrby, Nils i Spjärwälling, Per och Nils i Swijnåhssa Norrg., Jungfr: Annika i Holmen, hust. Elizabet i Spjärwälling. Norra Sandsjö församling.

Även Carl Jaen döptes hemma på Svinås.

Carl Jaen Ögnelods dop 1739. Vittnen: Wälb. Hr (?) Lieutnant Öhtner, samt med sin fru Hedwik Piper, Wälb: Hr Lieutnant Printzenschiöld samt med fru Greta Åbrant, Hr Hoboist Fogelberg, samt med Jungf: Lisa Pakell. Norra Sandsjö församling.

Carl Jaens dop 1739. Vittnen: Wälb. Hr (?) Lieutnant Öhtner, samt med sin fru Hedwik Piper, Wälb: Hr Lieutnant Printzenschiöld samt med fru Greta Åbrant, Hr Hoboist Fogelberg, samt med Jungf: Lisa Pakell. Norra Sandsjö församling.

Carl Jaen dog efter tre månader och begravdes av någon anledning i Almesåkra. En möjlighet är att han dog under ett besök på granngården Spjärvälling, som ligger i Almesåkra församling. Begravningen registrerades ändå hemma i Björkö församling.

Jacob Abraham avancerade tillsynes d. 18 oktober 1738 till förridare, fast det var han ju redan(?). I aug. 1739 befordrades han ytterligare till förare.

Jacob Abraham Ögnelod avancerad till förridare 1739.

Jacob Abraham Ögnelod avancerad till förare. Krigsarkivet 1742.


Tredje äktenskapet

Anna Maria Ögenlod 1757

Anna Marias namnteckning när mannen dött 1757.

Runt 1742 gifte Jacob Abraham om sig med Anna Maria Lindell (även känd med adelsnamnet Liljestielke), som var dotter av kornetten Petter Lindell och Christina Lilljestielke från Dostarpicon-map-marker i Nässjö landsförsamling. Under 1750-talet registrerades paret på Dostarp bredvid hennes föräldrar som bodde där, och när Petter Lindell dog så omtalades Fänrik Ögenlod som hans måg. Dostarp var ett gammalt familjegods inom Lilliestielke-släkten som olika släktgrenar bråkade om. Det framgår emellertid inte tydligt om hon var dotter av båda makarna. I stället talas om den ena dottern Anna Margareta och den andra dottern Brita Christina, medan Anna Maja inte nämns i det sammanhanget. Detta skulle kunna tyda på att hon inte var hans biologiska dotter, något som skulle kunna bekräftas av att dottern ibland skrivs med släktnamnet Lilliestielke i stället för Lindell. Det är dock också möjligt att orsaken helt enkelt var att hon var den enda dottern som hade gift sig vid det laget.

Anna Maria och hennes sons namnteckningar och sigill 1778 när hennes mamma Christina gått bort.

Exakt vem Christina Lilliestielke var, vet vi inte heller; kanske var hon inte ens en Lilliestielke, utan hon kanske hade fått det namnet i et tidigare gifte? I så fall skulle det vara en Lilliestielke som var Anna Majas far. Det är dock mycket oklart vem denne man i så fall skulle kunna vara. Hursomhelst så är det också ett faktum att Anna Maja (genom sin man) ärver samma lott som de övriga två döttrarna när Petter Lindell går bort, så det är absolut inte omöjligt att hon trotts allt var hans dotter.

Paret Ögenlodh bodde inte på Dostarp, utan bosatte sig strax efter vigseln på Backegården i Björkö, trotts att han antagligen inte ärvt den vid det här laget.

Året innan hade det utbrutit ett nytt krig mot ryssarna i Finland. Efter att de erövrat Ingermanland och grundat nya huvudstaden St. Petersburg i de händelserna där Kapten Erik Alfort varit inblandad, ville man nu återerövra området. Det var under detta fälttåg mot St. Petersburg som Eriks son Carl Henric Ahlfort dog i Finland 1741. Redan i september var svenskarna tvungna att lyfta belägringen, då ryssarna anlände med 20.000 man mot svenskarnas 8.000.

D. 13 maj 1742 kommanderades Jacob Abraham till Finland på galären Svärdfisken under kapten Christopher Lillies befäl. Svenska armén tvingades dock retirera allt mera, och i augusti var de tvungna att kapitulera. Ryssarna intog hela Finland och Sverige fick avstå ytterligare en landremsa i den freden som förhandlades i Åbo. Medan förhandlingarna pågick, förintade ryska flottan en svensk flottilj vid Korpoicon-map-marker i skärgården utanför Åbo. Förmodligen var det i detta sammanhang som Jacob Abraham skadades allvarligt i huvudet under en strandvakt vid Kursala Sund, där hans farmors familj ägde godset Raitniemiicon-map-marker på ett näs i sundet, som numera torrlagts (Sauvo församling). Han fortsatte ändå i tjänsten, och 1744 hade han blivit sergeant.

Jacob Abraham Ögnelod på galären Svärdfisken 1742.

Hemma på Backegården var hustrun gravid med deras första gemensamma dotter.

Elsa Margaretas dop 1742. Vittnen: Hr kyrckioherden Magister Samuel Klintin, Hr Major Georg Reinholt Tallberg, Hr Feltvebel Tallbergh i Gunnars, Wälb. fru Chatharina Stiernekreuts i Gunnars, jungfru Brita Stina Ståhlhös i Prästeg., jungfru Ingrid Norman i Gunnars. Björkö församling.

Elsa Margaretas dop 1742. Vittnen: Hr kyrckioherden Magister Samuel Klintin, Hr Major Georg Reinholt Tallberg, Hr Feltvebel Tallbergh i Gunnars, Wälb. fru Chatharina Stiernekreuts i Gunnars, jungfru Brita Stina Ståhlhös i Prästeg., jungfru Ingrid Norman i Gunnars. Björkö församling.

Marta Lisas dop 1744. Vittnen: Kyrckioherden Hr Magist. Sam. Klintin, Nils i Skatteg., fru Pastorskan Catharina R. Ståhlhös. Björkö församling.

Märta Lisas dop 1744. Vittnen: Kyrckioherden Hr Magist. Sam. Klintin, Nils i Skatteg., fru Pastorskan Catharina R. Ståhlhös. Björkö församling.

Carl Reinholds dop 1746. Vittnen: Wälb:ne Herr Major Tallberg, Herr Cornet Lindell i Dostarp, Kyrckiherden Herr Mag. Wetterling, Wälb:ne fru Giertrud Cath. Stierncreutz, fru Hedevig Eleon. Tallberg, jung. Brita Christina Ståhlhös. Björkö församling.

Carl Reinholds dop 1746. Vittnen: Wälb:ne Herr Major Tallberg, Herr Cornet Lindell i Dostarp, Kyrckjoherden Herr Mag. Wetterling, Wälb:ne fru Giertrud Cath. Stierncreutz, fru Hedevig Eleon. Tallberg, jung. Brita Christina Ståhlhös. Björkö församling.

Senare det året (1746) flyttade de till Bökelundicon-map-marker utanför Burseryd i Sandvik församling i västra Småland. Jacob Abraham själv var förmodligen sällan hemma; han noteras ständigt som i tjänst.

Bökelund 1794. Lantmäteriet.

Totalt fick Jacob Abraham 9 barn med sin tredje maka, fast den sista var ännu ofödd när han dog.

 • 4.  icon-female  Elsa Margareta Ögnelod (6/8 1742 – 17/8 1743)icon-times
 • 5.  icon-female  Märta Elisabeth ”Lisa” Ögnelod (21/9 1744 – 8/3 1827)
  •  icon-user Anders Wikman
 • 6.  icon-male  Carl Reinhold Ögnelod (5/3 1746 – 5/8 1788) icon-stop
 • 7.  icon-male  Esaias Ögnelod (23/12 1747 – 27/7 1800)
  •  icon-user Brita Fredrica Ahlfort icon-play B-grenen
 • 8.  icon-female  Helena ”Lena” Christina ”Stina” Ögnelod (16/12 1749 – 7/8 1794)
  •  icon-user Friedrich Georg Ahlfort icon-play D-grenen
 • 9.  icon-male  Johannes ”Johan/Jean” Magnus Ögnelod (16/12 1751 – 18/3 1831)
  •  icon-user Edla Lovisa Margareta Bursie icon-play
 • 10. icon-male  Jacob Abraham Ögnelod (28/3 1754 – före 1757)icon-times
 • 11. icon-female  Eva Sophia Ögnelod (25/1 1756 – 27/9 1842)
  •  icon-user 1. Magnus Ekman
  •  icon-user 2. Peter Schog
 • 12. icon-male  Jacob Abraham Ögnelod (1757 – 24/11 1805)
  •  icon-user Charlotta Ulrika Östman icon-play

Esajas föddes på Bökelund, och även Helena Christina påstås senare vara född på Bökelund 1749, fast varken hennes eller Jean Magnus dop återfinns där i församlingen.

<strong>Eajas'</strong> dop 1747. Vittnen: <em>And: Jönson i Hafås, dr. Anders i Prostg:, dr. Peter i Bökelund(?), Jungfru Eva Christina Goslander, Pig: Ingrid i Sorusterbrohult(?)</em>. Sandviks församling.

Eajas dop 1747. Vittnen: And: Jönson i Hafås, dr. Anders i Prostg:, dr. Peter i Bökelund(?), Jungfru Eva Christina Goslander, Pig: Ingrid i Söre Stenbrohult. Sandviks församling.

1751 flyttade familjen vidare till Mulakullicon-map-marker i grannförsamlingen Villstad.

Jacob Abrahams dop 1754. Vittnen: Kronbefallningsm. herr Otto Strömsson på Rosendal, Adjunct. m.f. Hr Jonas Cedergren, Pär i Kappeled, Anders i Ihlabäck, Fru Catrina Cecilia Sundra(?) i Rosendal, hust. Kierstin i Ihlabäck. Villstad församling.

Jacob Abrahams dop 1754. Vittnen: Kronbefallningsm. herr Otto Strömsson på Rosendal, Adjunct. m.s. Hr Jonas Cedergren, Pär i Kappeled, Anders i Ihlabäck, Fru Catrina Cecilia Sundra(?) i Rosendal, hust. Kierstin i Ihlabäck. Villstad församling.

Eva Sophia Ögnelods dop 1756. Vittnen: Adj. s.m. i Willstad mag. Gädmund Selldén, Genrael(?) Lars Tornquist i Sännäs(?), kyrkow. Jacob i Wippehult, Nils i Erlandsbo, hust. Greta Wirgander i Mörhult(?), Jungf. Lehna Christiana Strömsten i Rosendahl, Pig. Malin i Norr. Markås. Villstad församling.

Eva Sophias dop 1756. Vittnen: Adj. s.m. i Willstad mag. Gädmund Selldén, Genrael(?) Lars Tornquist i Sännäs(?), kyrkow. Jacob i Wippehult, Nils i Erlandsbo, hust. Greta Wirgander i Mörhult(?), Jungf. Lehna Christiana Strömsten i Rosendahl, Pig. Malin i Norr. Markås. Villstad församling.

På Eva Sophias dop benämns pappa Jacob Abraham fältväbeln, men 1756 var även året då han utnämndes till fänrik. De flyttade då hem till hennes föräldrar på Dostarp utanför Nässjö. Strax efter dog hennes pappa Peter Lindell och lämnade mamman i så pass stor skuld att Jacob Abraham och de övriga arvingarna var tvungna att sälja hela sterbhuset på en offentlig auktion.

Några månader senare dog även Jacob Abraham själv plöttsligt på Björkeryd hemma i Björkö församling av en allvarlig förstoppning. Han var inte alls redo att dö – han hade just köpt nya stövlar och annan ridutstyrsel, och en piga i Björkö hade precis gjort nya strumpor åt honom.

Jacob Abraham Ögnelods död 1757. Björkö församling.

Jacob Abraham Ögnelods död 1757. Björkö församling.

Resten av familjen trodde också att han var mitt i livet. Efter faderns bortgång gjordes en fördelning av hans arv, och på översikten ges en del till den oföddes lott. Mamman var nämligen gravid med en son, som så småningom kom att upkallas efter fadern som han aldrig kunde träffa.

När Jacob Abraham dog, beskrevs hans kläder så här:

 • 1 Blå Wallmarsklädning med förgylta knappar uti
 • 1 d:o Råck med knappar, men wäst och byxor utan knappar
 • 1 gl. Uniformsklädning
 • 1 grå wäst och d:o Byxor, gl:a
 • 1 par Bockskinsbyxor
 • 1 gl. Blå Täppråck
 • 1 grå wardagtröja af wallmar
 • 1 flanällströja
 • 1 par grå Raggarnsstrumpor
 • 1 par bruna Ullstrumpor
 • 1 par grå d:o
 • 1 par Linbyxor
 • 1 par Trådstrumpor, granna
 • 1 par d:o, gröfwre
 • 1 par hwita Ulstrumpor
 • 1 par grå fingerwantar
 • 1 par swarta Raggarnsholkar
 • 1 par gambla Rrenswantar(?)
 • 1 gammal Röd Kapparonika
 • 1 swart Zidentyg-Carpous
 • 1 gl. Hatt
 • 1 Älg-lädersgehäng
 • 1 spansktrör med silfwerring och märla
 • 1 par nya stöfwlar
 • 1 par mer Slitna
 • 1 par nya Spårar
 • 1 par nya Waxlädersskor
 • 1 par nya smordläders-d:o
 • 1 par gl:a d:o
 • 1 ridsadel med behör
 • 1 par små Barkskinshandskar
 • 1 par gl:a Tofflor
 • 1 Röd dubbel Battmössa
 • 1 Rakeknif med foder och (?)

De hade följande djur på gården:

 • 1 swart häst
 • 1 Brunt Stoo, gammalt
 • 1 stor Rödryggot Koo
 • 1 d:o swart hielmet
 • 1 Röd d:o
 • 1 Brokot d:o
 • 1 Blomstrig d:o
 • 1 Röd Kalf på andra året
 • 6 gambla får
 • 1 Bagge
 • 3 Lamb
 • 3 Grisar
 • 1 Gåås och 1 Gååse

Resten av familjen bosatte sig nu på gården Hesterskogicon-map-marker.

1770 flyttade de vidare till Mjölby; 1784 var Anna Maria dopvittne åt ett barnbarn, och då bodde hon på Vammelby på andra sidan åkern från sonens Axstad.

1789-1790 bodde hon på ”Sanden”.

Sonen Esajas, som var så olycklig att drabbas av två bränder under sin livstid, sägs ha drabbats av den första i Mjölby, och det kan ju ha varit medan han bodde hemma med sin mor. I så fall kan familjen ha splittrats efter branden; alla barnen fick klara sig själva, medan mamman hyrde in sig på Sanden. Detta har dock inte kunnat bekräftas i källorna. Barnen hade helt enkelt flyttat hemifrån vid den tiden – Esajas till Högby, där han gift sig. Sanden låg förmodligen längs Vasavägen, ungefär där Vasaparken finns nu.

Anna Maria dör hos sonen Jean Magnus på Norrö rusthållicon-map-marker i Heda församling 1805.


Jacob Abraham Ögnelods bouppteckning och fördelningen 1758.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Jacob A. Ögenlodh (1757); Jacob Abraham Ögenlodh (1757)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Wählborne Hr Jacob Ögenlodh (1729); Rustmästaren Jacob Abraham Ögenlou (1733); W. Hr Jac. Abr. Ögnelod (1737); Wällb:ne Hr Jacob Abraham Ögnelod (1738); W:n Wällb:ne Hr Jacob Abraham Ögnelod (1738); Herr Ögnelodt (1739); Rustmästaren Jacob Abraham Ögnelodh (1739); Hr Förare Ögnelod (1740); Fourider Jacob Abraham/Abrah. Ögnelodh (1742); Förare Jacob Abraham Ögnelod (1742); Föraren Ögnelo (1742-1743); Hr Jacob/Jac. Abr./Ab. Ögnelod (1742-1746); Hr Ögnelod (1743-1747); Förare Jacob Abraham Ögnelodh (1743-1744); Sergiant Ögnelo (1744); Herr Sergiant Ögnelo (1745); Herr Föraren Ögenlou (1746-1751); Sergeant Hr Jacob Abrah. Ögnelow (1747); Herr Sergeant Ögenlou (1752-1754); Serg. Ögenlod (1752-1755); Sergeanten Wälbo. Abraham Ögenlod (1754); Herr Sergeant Öijenlo (1755); Serg. Wälbo. Ögenlod (1756); Feltwebeln Wälbo. Hr Jacob Abrah. Ögenlod (1756); Hr Serg. Ögonlod (1756); Serg. Ögonlo (1757); Herr Fändrik Ögenlod (1757); förafskedade fendricken Wälborne Herr Jacob Abraham Ögnelod (1757); Fändricken Wälborne Herr Jacob Abraham Ögenlod (1757); Fändriken Wälborne Herr Jacob Abrah. Ögenlodh (1757)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Wählborna Jungfru Chatarina D. Tallberg (1729); Fru Catharina Dor. Tallberg (1736)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): W. Jungfru Elsa Magdalena Hårdh (1737); Fru Elsa Magdalena Hård (1738); Fru Elsa Magdalina Hård (1738)
 •  icon-female namnteckning: Anna Maria Ögenloo (1757); A. M. Ögenlodh (1778)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Jungf. Maria Lindell (1737); Fru Anna Maja Lindell (1742); Fru Anna Maja Lindel (1744-1746); Fru Anna Maria Lilestielke (1747); Fru Ann. Mar. Lindell (1752-1755); Fru Anna Mar. Lindelia (1754-1756); Fru Anna Maja (1756-1757); Fru Anna Maria Lindell (1757); Fru Anna Maria Ögnelod (1757); Änkiafru Anna Maria Lindel (1778); Fru Anna-Maria Lindel (1778); Fru fändricskan Anna Maria Lindell (1784); Fru Ögnelod (1789-1790); Enkefru Fendrikskan, välborna Anna Maria Ögnelodh (1805)
 •  icon-user g. Björkö 1729: v33051.b87.s165
 •  icon-user g. Björkö 1737: v33051.b89.s169
 •  icon-male d. Björkö 1757: v33052.b167.s321 (förstopning)
 •  icon-female d. Björkö 1736: v33051.b133.s263 (-)
 •  icon-female d. Heda 1805: v37650.b239.s477 (åld.)
 •  icon-male bou. Björkö 1757-1758: v180486.b155.s9; v180486.b159
 •  icon-male husf. 1747;1752-1757 Sandvik: v21787.b8.s7(1747?); Villstad: v22571.b170.s326(1752-1755); v22571.b288.s562(1756); Nässjö L: v21333.b25.s35(1756); v21333.b79.s143(1757?); Björkö: v18975.b56.s47(1757?)
 •  icon-female husf. 1747;1752-1757;1789-1790 Mjölby: v27315.b102.s189(1789-1790)
 •  icon-male mant. 1740;1742-1755: Svinås Ng.: v364602a.b220(1740); Backegården: v400847.b10120.s1372(1742); v400849.b3720.s479(1743); v400851b.b3770.s455(1744); v400852.b4710.s596(1745); Bökelund: v400853.b16540.s2032(1746); v400718a.b6870.s671(1747); v400719.b5220.s514(1748); v400720a.b5230.s518(1749); v400721.b5250.s515(1750); v400722.b5730.s567(1751); Mulakull: v400723.b5960.s591(1752); v400724a.b5600.s553(1753); v400725.b5610.s552(1754); v400726a.b5700.s561(1755)
 •  icon-female mant. 1743-1755
 •  icon-female dopv. Torpa: v41300.b296.s575(1737)
 •  icon-female dopv. Högby: v37972.b171.s503(1784)
 •  icon-male milit. v50307.b256(1733); v50308.b257.s504(1739); v50310.b240(1742); v50309.b327.s264(1742); v50311.b235.s467(1743); v50312.b196(1744)
 •  icon-male arv. v180436.b298(1732); v77824.b141.s271(1757); v77824.b145.s279(1757)
 •  icon-female arv. v76678.b254.s499(1778)
 •  icon-user barn f. N. Sandsjö: v35717.b190.s367(1738); v35717.b193.s373(1739); Björkö: v33051.b96.s183(1742); v33051.b99.s189(1744); v33051.b102.s195(1746); Sandvik: v35013.b41.s75(1747); Villstad: v36476.b45.s85(1754); v36476.b52.s99(1756)
 •  icon-user barn d. N. Sandsjö: v35717.b233.s447(1739); Björkö: v33051.b135.s267(1743)