Alfortsläktens stamföräldrar

Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl


  Erik Alfort/Allfortt/Ahlfort (1659 – 18/12 1729)
  De första generationerna [1]
  Son till skeppsbyggmästaren Alfort
icon-location-arrow  England/Sverige?
  Amiralitetskapten; handelskapten


  MariaMaja” Sophia Gyllenståhl (1683 – 22/11 1753) (g. 3/4 1701 i Torpaicon-map-marker)
  De första generationerna [G:1.5]
  Dotter till Gabriel Gyllenståhl & Maria Fahnehielm
icon-location-arrow  Linnekulla, Torpa, Östergötland
  3 barn – stamföräldrar åt Alfortsläkten i Sverige


icon-certificate  Primärkällor
  29-04-2024
icon-book  Läs även krönikans kapitel 1-5


Eriks far, skeppsbyggmästaren Alfort kom till Sverige från England under mitten av 1600-talet. Vi vet inte vad Eriks föräldrar hette (ibland påstås hans far ha hetat Hindric, men detta tycks bygga på ett misförstånd), och inte heller om han var född i England eller Sverige. Han var 70 år gammal när han dog i december 1729, så antagligen var han född 1659, eller möjligen i slutet på 1658.

Erik Alfort (1660-1730), son till den förste svenske medlemmen av Alfortsläkten.

Erik är sålunda den första svenska medlemmen av familjen Alfort vars identitet är känd, och kommer därför här att räknas som släktens stamfader. Han skrev själv sitt namn Erik Allfortt vid det enda tillfället då hans namnteckning bevarats, och även hans barns efternamn skrevs ibland Allfort. Förmodligen uttalades det ursprungligen på engelska sättet med kort vokal och stavades då Alfort/Allfort, men tidigt började även den svenska formen Ahlfort med lång vokal användas, antagligen under påverkan från andra svenska efternamn på Ahl-. Läs mer om namnets utveckling i krönikans kapitel 1.


Liljeholmens Säteri i Torpa.

Det verkar som att Erik växte upp i Stockholm. Åtminstone bodde han där på 1690-talet och fram tills han gifte sig, och det är väl sannolikt att det var där som pappan bodde också. På den tiden sysslade Erik med vinimport på världshaven när han inte var utskickad till Finska Viken för att upprätthålla en blockad mot ryssarna. Då vet vi att han seglade från Stockholm till London och till St. Martin för att köpa vin till försäljning i Sverige. År 1701 pantsatte han ett engelskt ur hos handelsmannen Nils Forsbergh i Stockholm. Några månader senare gifte han sig med den unga adelskvinnan Maria Sophia Gyllenståhl och bosatte sig på Liljeholmens Säteri i Torpa församling i Östergötland.

Monogrammen på Liljeholmen. Foto: Esben Alfort 2018.

Morgongåvan var på hela 500 dukater, så det kanske inte var utan anledning som han pantsatte sitt ur. Brudens far, Gabriel Gyllenståhl, var en av landets rikaste män som ägde mer än 60 säterier och gårdar. Erik och Maria Sophias hem Liljeholmen kom sedan att bli släktens huvudsäte genom många generationer.

Erik Ahlfort gifte sig 1701 med unga adelskvinnan Maria Sophia Gyllenståhl. Torpa församling.

Erik gifte sig 1701 med unga adelskvinnan Maria Sophia Gyllenståhl. Torpa församling.

Paret hade 3 barn som kom att få helt skilda öden.

Maria blev stammoder till en stor lantbrukssläkt i Småland som inte ärvde släktnamnet, medan Gabriel grundade Blåvikssläkten som alla senare bärare av släktnamnet tillhör, och Carl Henric hann bara få en oäkta son med en piga på Liljeholmen innan han dog i Finland på väg till ryska fronten 1740.


Äktenskap

Erik och Marias äktenskap var allt annat än lyckat. Erik tillbringade det mesta av sin tid till sjöss med flottan, och när han en sällan gång var hemma, drack han för mycket sprit och uppträdde våldsamt gentemot sin fru och alla andra. Läs mer om detta i krönikans kapitel 2.

Familjestriderna behandlades både av domkapitlet och inför häradsrätten, i vars domböcker man ofta kan läsa om Eriks besynnerliga uppträdande, där han flera gånger dök upp berusad, fast han ännu oftare uteblev när han blivit inkallad.

Emellertid hade också hustrun rättstvister med sina grannar, och medan det ”till största delen synes ha varit mannens fel”, så kan man inte utesluta när man läser källorna att hon mycket väl kan ha varit en tämligen svår kvinna att umgås, inte minst för en man som från början var av lägre status än hon och var tvungen att inordna sig under hennes kommando. Det var kanske inte utan orsak att han föredrog livet till sjöss. Ändå kanske man ska läsa prästens kommentar i kyrkboken när hon dör som att han tydligt tar hennes parti:

mycket tålig sacktmodig som nog lidit, derhos förnögd.

Maria Sophias död 1753: D. 13 December begrofz Wälb:ne Fru Capitainskan Maria Sophia Gyllenståhl på Lillieholmen som dödde d. 22 Nov: mycket tålig sacktmodig som nog lidit, derhos förnögd, 70 år. Torpa församling.

Är detta kanske en antydan om livet innan maken dog 23 år tidigare?

Marias kläder beskrivs så här: 1 grå hallands damast särk(?) och 1 swart armosins dito1 swart samets päls med foderwärk under som är mycket maläten och söndrig när hon dör, 1 swart Callminks kiortel1 dito swart rosig sartins kiortel, 1 gl: söndrig nat råk af Persians damast, 1 gul kofta af sidentyg, 1 brun randigt siden bast förkläde [framställt av tibast] och 1 gult silkes kläde.

På sina äldre dagar flyttade Maria ifrån Liljeholmen. Det är oklart var hon bodde 1750-1751, men 1752-1753 tillbringade hon på granngården Hårdaholmen, och från 1753 bodde hon på Lövingsborg söder om Skänninge. Båda dessa fastigheter ägdes från Liljeholmen.


Fortsätt läsa

Mycket mer finns att läsa i krönikans kapitel 1-5. Särskilt dessa två:

Eriks sigill.

Eriks sigill.


Eriks död 1730. Torpa församling.

Eriks begravning 1730. Torpa församling.

Maria Sophias bouppteckning, del 1.

Maria Sophias bouppteckning, del 2.

Maria Sophias bouppteckning, del 3.


Dopnotiser

Man kan lära sig mycket om vem folk umgicks genom att läsa vem som var vittnen åt deras barn. Ofta är det familj och nära vänner.

På Erik och Maria Sophias barn Maria Catharinas och Gabriel Ahlforts dop 1702 och 1703 var kapten Lennart Rosenqvist en prominent gäst. Han var farbror åt Johan Adolf Rosenqvist, som gifte sig med Maria Christina Svanhals, Maria Sophias systerdotter. En annan gäst är löjtnant Anders Ulf af Horsnäs till Tranberga och Falla, som var gift med Anna Rääf. Det verkar inte som det var något nära släktband till dem.

Bland de närmsta familjemedlemmarna träffar vi major Gabriel Gyllenståhl, barnens farfar, med sin nya hustru Catharina Cronhielm, blivande svärdottern Anna Brita Wetterströms mor Hedevig Gyllenståhl, och hennes moster Märta Gyllenståhl.

Carl Henrics dop 1713 dyker däremot nya ansikten upp. Regina Elisabeth Rosenholtz (1663-1726) var gift med Axel Johan Fahnehielm på Näs (1642-1723), Maria Sophias morbror. Jungfru Maria Margareta Makeléer var Hedevig Gyllenståhls dotter och sålunda Anna Brita Wetterströms halvsyster.

Kapten Peter ”Petter” Ekerén (1649-1725) i Västgöta stånddragonregemente var gift med Margareta ”Greta” Torpadia från Hovetorp (1681-1748), som var av Torpaprästsläkt.

Maria Catharinas dop 1702. D. 7 Augusti föddes Hr Capitein Eric Ahlforts dotter på Lillieholmen och döptes samma Dato hemma för swaghet och lång wäg skul til Kyrkan. Vittnen: Hr Capitein Lennart Rosenqvist på Danskebo, Hr Leutnant Anders Ulf på Falla, Fru Catharina Cronhielm på Linnekulla, Fru Hedevig Gyllenstål på Sommewijk. Torpa församling.

Maria Catharinas dop 1702: D. 7 Augusti föddes Hr Capitein Eric Ahlforts dotter på Lillieholmen och döptes samma Dato hemma för swaghet och lång wäg skul til Kyrkan. Vittnen: Hr Capitein Lennart Rosenqvist på Danskebo, Hr Leutnant Anders Ulf på Falla, Fru Catharina Cronhielm på Linnekulla, Fru Hedevig Gyllenstål på Sommewijk. Torpa församling.

Gabriel Ahlforts dop 1703. Vittnen: Wälb. Major Gyllenståhl, Wälbo. Her Capitein Rosenqvist, Wälb. Leunant Her Anders Vlf, Wälb. Fru Majorskan Catharina Cronhielm, Wälb. Fru Hedvig Gyllenståhl, Wälb. Jungfru Märta Gyllenståhl. Torpa församling.

Gabriel Ahlforts dop 1703. Vittnen: Wälb. Major Gyllenståhl, Wälbo. Her Capitein Rosenqvist, Wälb. Leunant Her Anders Vlf, Wälb. Fru Majorskan Catharina Cronhielm, Wälb. Fru Hedvig Gyllenståhl, Wälb. Jungfru Märta Gyllenståhl. Torpa församling.

Wälb. Her Capitain Alhforts sohn Carl Henrics dop 1713. Vittnen: Her Capitain Ekeren, Pastor Petrus Loefgreen, Wälb. Fru Regina Roseholtz, Wälb. Jungfru Makeleer.

Carl Henriks dop 1713. Vittnen: Her Capitain Ekeren, Pastor Petrus Loefgreen, Wälb. Fru Regina Roseholtz, Wälb. Jungfru Makeleer. Torpa församling.


Forskningsdata

 •   namnteckningar: Erik Allfortt (1710), Erich Ahlfort (1729, avskr.)
 •   namn (andras stavsätt): Erik Ahlfort (1688); Erich Ahlfort (1692-1705); Erich Alfoth (1695); Erich Alfoht (1696); Erich Ahlfoth (1696); Erich Alfort (1698); Hr Capitain Eric Ahlfort (1700-1726); Capitainen Erich Alfort (1701); Capit. Erich Ahlfort (1701); Capitainen Hr Erich Ahlfort (1701-1728); Erick Ahlfort (1701-1707); Wällborne Hr Capitein Eric Ahlfort (1701); Hr Capitain Ahlfort (1701-1730); Capiten wid Kongel. Ammiralitetet Edel och Manhaftig Hr Erich Ahlfort (1702); Hr Capitain Alhfordt (1703-1713); Wälb. Hr Capitain Alfordt (1703); Hr Capitain Alfort (1704-1725); Hr Capiten Erich Alfort (1704-1723); Hr Capitein Erich Allfort (1705); Hr Capitein Eric Alhfordt (1706); Hr Capiten Erick Ahlfort (1707); Capitein Ädle och Wälmanhaftig Hr Erick Alfort (1708); Capiten Erich Allfort (1709-1710); Capt. Erich Ahllfort (1711); Hr Erick Alfort (1711); Wälborne Hr Capitaine Erick Allfort (1712); Hr Capitain Erick Alfort (1712); Wällb:ne Hr Capitain Erich Alfort (1713); Wählbor:ne Hr Capitein Erich Ahlfort (1713); Capitein Wehlb:ne Hr Erick Ahlfort (1714); Hr Capitain Erich Ahlfort (1715-1725); Capitein Wellb:ne Hr Erich Ahlfort (1715); Capitain Ädel och Manhaftig Hr Erich Ahlfort (1715-1729); Wälb:ne Hr Capitein Erik Allfort (1715); Hr Capitein Allfort (1715); Capiten Edel och Manhaftig Hr Erick Ahlfort (1716); Capiten Alfort (1717); Hr Capitein Eric Alfort (1724-1725); Capitain Edel och Manhaftig Hr Eric Ahlfort (1726); Hr Capitain Ahlfordt (1727); högEdle Capitain Erik Allfort (1728); Hr Capitain Alfrot (1728); Erik Ahlfort (1730)
 •   namnteckningar: Maria Sophia Gyllenståhl (1754?, avskrift)
 •   namn (andras stavsätt): Jungfru Maria Gyllenståhl (1699-1701); Wälborne Fru Maria Gyllenståhl (1701-1746); Fru Maria Gyllenstål (1702-1741); Wälb:ne Fru Maria Gyllenstål (1702-1740); Fru Maria Gyllensthål (1704-1719); Wälb. Fru Maja Gyllensthål (1705); Wälborne Fru Maria Gyllensthål (1707-1723); Wälb. Maria Gyllensthål (1712); Wälb. Fru Majia Gyllensthal (1715); Wälborne Fru Capiteinska Maria Sophia Gyllenstahl (1715); Wälb. Fru Maria Gyllenstahl (1716); Fru Majia Gyllensthal (1716); Fru Majia Gyllenstål (1717); Fru Majia Gyllensthål (1719-1720); Fru Maria Gyllensthal (1719); Fru Maria Sophia Gyllenståhl (1725); Fru Capitainskan Wälborne Maria Gyllenståhl (1725-1732); Wälb:ne Fru Maria Sophia Gyllenståhl (1726-1744); Fru Capitainskan Gyllenståhl (1727-1747); Wälborne Fru Capitainskan Maria Gyllenståhl (1727); F. Maja Gyllenståhl (1728); Capitainskan Wälborne Fru Maria Sophia Gyllenståhl (1728-1754); Fru Maria Gyllenståhl (1733-1752); Wälb. Capitainskan Fru M. S. Gyllenståhl (1739); Wälbn:ne Fru Capitainskan Maria Sophia Gyllenståhl (1741-1753); Fru Maja Sophia Gyllenståhl (1746); Fru Maja Gylenståhl (1749); Fru Gyllenstål (1753-1754)
 •   g. Torpa 1701: v41300.b203.s393
 •   d. Torpa 1730: v41300.b418.s811
 •   d. Torpa 1753: v41309.b120.s217
 •   bou. Adeln 1754: v180481.b44.s5a
 •   mant. 1704-1730 Ringshult/Liljeholmen: v401110b.b14460.s1530(1704); v401111.b2800.s543(1705); v401112a.b810.s72(1706); v401113a.b800.s141(1707); v900902.b2590.s495(1709); v900903.b760.s127(1710); v401114c.b2330.s242(1711); v401115b.b730.s127(1712); v401116a.b720.s127(1713); v401117b.b2360.s455(1714); v401118.b780.s127(1715); v401119a.b720.s125(1716); v401120b.b740.s127(1717); v401121c.b860.s127(1718); v401122.b24960.s4971(1719); Liljeholmen: v401123.b2540.s485(1720); v401124a.b600.s97(1721); v401125a.b610.s97(1722); v401126b.b540.s85(1723); v401127a.b530.s87(1724); v401128a.b2210.s417(1725); v401129.b3040.s577(1726); v401130a.b2900.s559(1727); v401131a.b740.s129(1728); v401134.b13180.s10910(1729-1730); Börgöl: v900902.b700.s117(1709); v900903.b2660.s507(1710); v401114c.b610.s70(1711); v401116a.b2560.s495(1713)
 •   mant. 1722-1749;1752-1753 Liljeholmen: v401135.b90.s5(1731); v401136.b100.s7(1732); v401137.b120.s7(1733); v401138b.b16160.s7387(1734); v401139.b20750.s9053(1735); v401140.b18170.s7289(1736); v401141.b140.s8(1737); v401142a.b180.s4(1738); v401143a.b310.s19(1739); v401144a.b210.s19(1740); v401145.b240.s11(1741); v914375.b250.s11(1741); v401148.b2950.s6571(1742); v401149.b630.s177(1743); v401151.b2450.s659(1744); v900906.b180.s15(1745); v400917.b220.s15(1746); v400918.b230.s15(1747); v400919.b220.s17(1748); v900908.b230.s29(1749); v400923.b250.s17(1753); v400924.b230.s19(1754); Hårdaholmen: v400922a.b28.s31(1752); v400923.b260.s19(1753); Lövingsborg: v400918.b6110.s1133(1747); v400923.b6610.s1213(1753); v400924.b6300.s1157(1754)
 •   dopv. Torpa 1700-1713: v41300.b243.s469(1700); v41300.b244.s471(1701); v41300.b247.s477(1701-1702); v41300.b255.s493(1706); v41300.b264.s511(1713)
 •   dopv. Torpa 1699-1749: v41300.b239.s461(1699); v41300.b241.s465(1700); v41300.b242.s467(1700); v41300.b243.s469(1700); v41300.b244.s471(1701); v41300.b245.s473(1701); v41300.b247.s477(1702); v41300.b248.s479(1702); v41300.b252.s487(1704); v36839.b261.s509(Asby 1704); v41300.b253.s489(1705); v41300.b257.s497(1707); v41300.b259.s501(1710); v41300.b263.s509(1712); v41300.b265.s513(1714); v41300.b266.s515(1715); v41300.b267.s517(1715-1716); v41300.b268.s519(1716); v41300.b269.s521(1717); v41300.b271.s525(1719); v41300.b272.s527(1719); v41300.b273.s529(1720); v41300.b276.s535(1723); v41300.b282.s547(1726); v41300.b283.s549(1726); v41300.b284.s551(1728); v39085.b165.s317(Malexander 1728); v41300.b285.s553(1729); v41300.b285.s553(1729); v41300.b293.s569(1735); v39085.b177.s341(Malexander 1735); v41300.b299.s581(1739); v41300.b302.s587(1741); v41300.b306.s595(1744); v41300.b308.s599(1746); v41300.b309.s601(1746); v39086.b7.s7(Malexander 1746); v41300.b310.s603(1747); v41300.b314.s611(1749)
 •   domb. Stockholms Magistrat och Rådhusrätt 1701: v678856.b80.s9(1701); v678856.b130.s19(1701); v678856.b170.s27(1701); Göta Hovrätt 1702-1729: v307568.b2350 ff(1702); v307568.b2360(1702); v307582a.b2420(1704); v307600.b1840(1707); v307600.b580 f(1707); v307600.b800(1707); v307607.b420 f(1708); v307607.b1330(1708); v329871.b230(1711); v329871.b390(1711); v328845.b1980 ff(1712); v329877.b190(1712); v329877.b360(1712); v329877.b460(1712); v329877.b560(1712); v329883.b520 ff (1713); v329883.b540 f(1713); v329888.b3430(1714); v329893.b2840 ff(1715); v329893.b3380 f(1715); v329893.b3590 f(1715); v329893.b3600 f(1715); v329894.b2190 ff(1715); v329894.b2440 ff(1715); v329894.b2470 f(1715); v329899.b1820 f(1716); v329899.b1940(1716); v330277a.b10480 f(1719); v330277a.b10950 f(1719); v331156a.b13780(1725); v331155.b15610(1725); v377404.b7820 ff(1726); v377404.b7840 f(1726); v377404.b7850 f(1726); v378980.b3980 f(1727); v378980.b4050 f(1727); v378980.b4110 ff(1727); v378980.b4160(1727); v378980.b4260(1727); v378986.b3220(1728); v378992.b2810 ff(1729); v378992.b2950 f(1729)
 •   domb. Göta Hovrätt 1707-1727: v307600.b1840(1707); v307600.b580 f(1707); v331156a.b12990(1725); v331156a.b13310(1725); v378980.b4070 f(1727); v378980.b4380 ff(1727)
 •   milit. flottan 1688-1707: v390141a.b40(1688?); v494041.b490(1692); v390141a.b1190(1698); v390141a.b1580(1698); v390141a.b1970(1699); v390141a.b2330(1699); v390142.b80(1701); v390142.b400(1702); v390142.b690(1703); v390142.b1070(1704); v390142.b1670(1705); v390142.b2240(1707)
 • icon-female  arv. test.: v180481.b58(1754)
 • icon-male  Öresundstullen 169516961696
 •   barn f. Torpa: v41300.b249.s481(1702); v41300.b251.s485(1703); v41300.b264.s511(1713)