En viljestark feminist

Märta Gyllenståhl & Johan Svanhals


icon-female  Märta Christina Gyllenståhl  (13/1 1688 – 9/12 1741)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [G:1.6]
icon-home  Dotter till Gabriel Gyllenståhl & Maria Fahnehielm


icon-user  Johannes ”Johan”/”Hans” Svanhals  (ca. 1668 – 14/1 1747) (g. 1707)
icon-wrench  Vice häradshövding
icon-play  13 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  18-11-2020
icon-book  Läs även krönikans kapitel 4


Johan Svanhals' namnteckning 1710 när Gabriel Gyllenståhl dött.

Johan Svanhals’ namnteckning och sigill 1710 när Gabriel Gyllenståhl dött. Göta Hovrätt.

Märta kallas i källorna oftast Märta (C.) Gyllenståhl i Torpa församling, men Christina Gyllenståhl i Malexander, och även i Torpa kallas hon någon enstaka gång (1741) Christina M. Gyllenståhl, så det är lite oklart vad hon egentligen kallades. Det är inte omöjligt att hon började kalla sig Christina när hon blev äldre. På enda namnteckningen som jag lyckats hitta (och även den finns på en avskrift av originaltestamentet från 1736) skriver hon Märta Crestina Gylenståhle.

1707 blir hon gravid och är därför tvungen att skriva till kungen och be att få tillstånd att gifta sig med blivande vice härdshövdingen Johan Svanhals på Danskebo i Malexander församling, som är son till mönsterskrivaren Nils Andersson på Ås i Svanshals församling och Christina Eriksdotter Gryth.

Johan har varit kancellist på fredskongressen i Rijswijk 1697, och benämns vice häradshövding från åtminstone 1715. Han bor på Södra Linnekulla i Torpa församling där de bosätter sig, men han äger även Redeby och Södra Måla i Asby församling. Märta Christina har dessutom fått gården Brostorp i hemgift av sina föräldrar, och dit verkar de ha flyttat senast 1717. De bor kvar resten av livet.

D. 8. oktober erhåller hon tillstånd att ingå äktenskap, och de gifter sig samma år. I februari föds deras dotter, troligen för tidigt, för inga familjemedlemmar hinner fram, utan tjänstefolket får vara dopvittnen. En månad senare dör barnet.

Catharina Christinas dop 1708: Wittnen woro dess husfolk i andras ställe. Torpa församling.

De får totalt 13 barn, varav 10 överlever till vuxen ålder.

 • 1.  icon-female  Catharina Christina (24/2 1708 – 25/3 1708)  icon-times
 • 2.  icon-female  Maria ”Maja” Christina ”Stina” Svanhals (15/2 1709 – 25/11 1757)
  • icon-user Johan Adolf Rosenquist  icon-play
 • 3.  icon-female  Anna Brigitta ”Brita” Svanhals (1/5 1710 – 12/8 1747)
  • icon-user Christian Detlof Schumacher Heldenstedt  icon-play
 • 4.  icon-male  Nils Gabriel (27/4 1712 – 7/5 1712)  icon-times
 • 5.  icon-female  Catharina Sophia Svanhals  (26/7 1713 – 25/3 1795)
  • icon-user 1. Henrik Törne icon-play
  • icon-user 2. Erik Georg Ögnelood icon-stop
 • 6.  icon-female  Hedwich Ulrica Svanhals (24/1 1715 – 13/5 1775)
  • icon-user Nils Hortulin  icon-play
 • 7.  icon-female  Eva Susanna (13/3 1716 – 25/8 1717)  icon-times
 • 8.  icon-male  Carl Adam Svanhals (10/7 1717 – 16/2 1804)
  • icon-user ?  icon-play
 • 9.  icon-female  Eva Elisabeth ”Lisa” Svanhals (26/10 1718 – 16/2 1751)
  • icon-user Anders Gomerus  icon-play
 • 10.  icon-male  Hans/Hampus Svanhals (15/5 1720 – 17/1 1774)
 • 11.  icon-male  Gustaf Adolf Svanhals (28/6 1722 – 5/11 1770)
  •  icon-user 1. Magdalena Sofia von Gertten icon-play
  •  icon-user Eva Christina Edelfelt icon-play
 • 12.  icon-male  Fredrik Svanhals (17/7 1723 – 2/11 1787)  icon-stop
 • 13.  icon-female  Eva Susanna (3/11 1728 – 3/8 1729)  icon-times

Ett feministiskt testamente

Märta tycker inte att det är rättvist att hennes söner ska få ärva dubbel lott i förhållande till hennes döttrar, såsom lagen föreskriver. Hon vill att alla barn ska få ärva lika, men hennes man motsätter sig denna upproriska feministtanke. De egendomarna som han äger kan hon sålunda inte göra något åt arvsrätten till (fast hon gör så gott hon kan…), men hon har själv ärvt en ganska rejäl summa från sina förmögna föräldrar, inklusive gården Brostorp där de bor som hon fått i hemgift när hon gifte sig, och allt detta ämnar hon skänka åt sina döttrar så att alla barn i slutändan ska få ungefär lika mycket.

År 1736 upprättar Märta sålunda ett gåvobrev åt sina döttrar.

Gåfwa bref, åth mina Kiära Döttrar Maja Stina, Anna Brigita, Catharina Sophia, Hedwich Ulrica och Eva Lisa Swanhals.

Emedan hwar och en af Christelig omwårdnat för sina Barn och Arfwingar bör wara omtänkt, huruledes de bäst måga wara Conserverade och den lilla ägendommen, som de af sina Föräldrar hafwa at wänta utj rolig enighet, sämja och godt förtroende nyttia och sig til goda taga. Altså har jag wid mina ännu sunda dagar några åhr efter annan hos mig öfwerlagd och betrachtad, huruledes Jag bäst måtte kunna giöra en sådan författning och förordning, om min lilla så wähl fasta som lösa, ärfde som förwärfde ägendom, som kunde tiena mina Kiära Barn til gagn och nytta, at derigenom / dem emellan / bibehålla et sält förtroende och enighet, samt afböja och dämpa all disput, stridighet och illwillia, som tjden läteligen kunde af sig föda.

Har altså stadnat, och hos mig fast beslutit, at som mina Barn så wäl Söner som Döttrar äro mig lika Kiära, och den enas wählgång fröjdar mig icke mindre än den andras, altså i föllie häraf, Jag och så gierna skulle se at de til sin wälmogens befrämjande kunde af den lilla ägendom, som min Kiära man vice häradshöfdingen Johan Swanhals och jag nu för tiden äga, eller hädanefter äga kunna, få lika förmån, och blifwa altså lika dehltagande.

Men som min Kiära mans intention är at wåra Söner / efter lag, skola af denna wår lilla ägendom taga dubbelt lott emot wåra döttrar, så kan jag wäl icke detta hans upsåt bestrida utaf(?) den fasta ägendomen, som han och jag ärfwad(?), men som lag och förordningar lämna mig fria macht och Disposition öfwer allan aflinge och lösöhren, som på min lott faller, altså har jag härmed friwilligt med wälberåd mod, utan lockande eller t[?]bande, af en ren Kiärleks drift, så för det ena mit barn som för det andra, härmed welat förklara och fastställa, at all min aflinge så wäl utj fast, som lös ägendom, hwad namn det och hafwa må skall såsom en friwillig gåfwa mina döttrar och des arfwingar allena tillfalla, så at mina Söner hwarken nu eller utj framtjden under hwad [?]sken eller prætext det och wara må kunna sig deraf någon dehl til-ägna; på det den dehlen som mina Söhner taga dubbelt emot dem utj det som min Kiära man och jag ärfd, derigenom må ärsättas och uppfyllas.

Och som under dessa lösöhron och så förstås, och inbegripas mit Rusthåld Brostorp, utj Ydre härad och Torpa Sockn belägit, med sina apartinencier och augmenter, hälst det efter Kungl. förordning anses för lösöhron, och mig utur mina Sal. Föräldras sterbhuus gifwen är til mit bröllops omkostnad, jämte Brudkläders kiöpande med mera och således min des friare disposition hemstält, altså är äfwenledes min otwungen fria wilja, at det på mina döttras enstylte lott skall ibland de förnämde mina aflinge och lösöhron falla, så at mina Söner ingen del här utj taga, eller arfsprætentioner giöra måga, hwarken nu eller utj framtiden.

Och som denna min friwilliga gåfwa nu hos mig så wäl betänkt öfwerlagd och besluten är, så at jag aldrig här utj det ringaste hwarken ändra eller uphäfwa will, så afsäger och betager Jag mig härmed och i Kraft af detta, sielf wäl willigt allan macht och myndighet som lag och förordningar mig utj detta måhl tillägga kunna, så at hwarken [?] eller tillfälle, nu eller utj framtiden ehwad händelse som sig och yppa kunde skola förmå mig denna min fria wilja och disposition i någon måtto afstympa, ändra eller uphäfwa, utan denna gåfwan skall hafwa sin stadiga warelse, såsom nu af mig beslutit, förordnat och faststält är.

Til ytter[me]ra wisso, Jag icke allenast undertecknade herrar som witnen härtil [in]budit, utan och det samma med mit namn och anfådde signetet bekräftad, som skiedde Brostorp d. 13. December 1736.

Märta Crestina Gylenståhle

Efter anmodan såsom witne

Erich Leonhardt Drake, Johan Carl Stråhle

P.S. Och som Jag mina döttrar som gifta äro af mit förwärfda til hemgift gifwit Twåhundrade daler Silf:t, altså skola och de ännu oförsörgde på samma sät niuta hwardera Twåhundrade d. S:mt.

Hon har verkligen tänkt igenom alla potentiella orättvisor.

Det ska visa sig vara tur att hon är så tidig att ordna testamentet åt sina barn, för en vinterdag 9. december 1741 när hon är ute och rider på Briteberg faller hon av hästen och mister livet, bara 54 år gammal, trots att hon är en väldigt duktig ryttare. Hon begravs d. 13. januari.

Döttrarna skickar då ett brev till myndigheterna där de ber få den arv deras moder lovat dem. Vanligtvis borde deras män skriva på en sådan förfrågan åt sina hustrur, men då de är utkommanderade till Finland med svenska armén, är döttrarna själva tvungna att skriva på och allraödmjukast be myndigheterna acceptera deras anmodan ändå. Det kan knappast råda någon tvekan om att Märta skulle ha tyckt att det var toppen att männen var borta så döttrarna fick ta hand om detta själva!

Märta Christina Gyllenståhls gåvobrev åt sina döttrar 1736.

Märta Gyllenståhls gåvobrev åt sina döttrar 1736 i kopia jämte döttrarnas anmodan.

Som lagen befaller den som något testamente fåt hafwer innom 6 månader efter gifwarens död, det inför dommaren at upwisa ock gifwa in tillika en richtig afskrift, som arfwingarne tillställas skall. Ock som wåra män äro Commenderade med Arméen i Finland ock således intet kunna wår rätt bewaka, så upwisa wj nu med djupaste wördnad hos högwälborne Hr Baron ock Præsidenten samt högl:e Kungl. Hofrätten så wäl wår Sahl:a moders Wällborna Fru Merta Christina Gyllenståls och des döttrar [till]delte original testamente af d. 13 december 1736, som och afskrift deraf med alraödmiukaste bön, at slikt inte blifwa af Eders Excellence och Höglofl:e Kungl:E håfrätten f[?]stält. Framlefwom med djupaste veneration til grafwen.

Eders Excellences Höglof. Kungl. Håfrättens Alraödmiukaste Tienarinnor, Anna Brigitta Suanhals, HU Suanhals, för os och wåra systrar


Religiös uppståndelse

Efter hustruns bortgång flyttar Johan från Södra Linnekulla till sin familj på Brevik där han dör sex år senare.

Johan Svanhals död 1747. Torpaförsamling.

Johans död 1747. Torpa församling.

d. 14 Januarj dödde V: häradz höfdingen Johan Svanhals på Brevick, en from gudfruchtig andlig man, begrofz d. 18 Febr:, 79 år gammal.

När Gabriel Ahlforts 21-åriga dotter Maria Margreta Ahlfort begravdes 1762 hade paret Svanhals’ son Hampus skrivit en lång sorgedikt som förorsakade stor uppståndelse bland prästerskapet, därför att han i de 27 verserna offentliggjorde sina avvikande religiösa åsikter som var startkt influerade av Emanuel Swedenborgs tankar. Han inkallades till domkapitlet och anklagades för falsk lära, men han stod fast på sina åsikter och argumenterade för det oförnuftiga i många av kyrkans läror. Han vägrade tro på treenigheten, därför att tre personer inte kan vara én, och han insisterade på att Jesu inkarnering endast skulle förstås i mystisk mening. Han förnedrade prästerskapet genom att säga att alla kunde prädika Guds ord, och att prästerna ingalunda var mer lämpade än han själv. Han inkallades då till hovrätten, men utan resultat. När han kom hem skröt han med att han gjort de högv. fäderne sådant bry, att svetten flöt af deras ansigten (Källa: Leonhard Fr. Rääf). 1771 kunde man på ett rättsmöte på Danskebo konstatera att han i öfrigt fört anständig och christlig vandel; att han med sina irriga meningar hvarken någon allmän förargelse åstadkommit eller the samma sökt utsprida. Han tilläts följaktligen att fortsätta ha sina vrångföreställningar. Han kom sällan i kyrkan, men han hindrade å andra sidan inte sitt tjänstefolk från att följa vanlig religiös sed. Förmodligen var han helt enkelt en mycket intelligent och filosofisk människa.


Dopnotiser

Catharina Christina Svanhals dop 1708. Wittnen woro dess husfolk i andras ställe. Torpa församling.

Catharina Christinas dop 1708. Wittnen woro dess husfolk i andras ställe. Torpa församling.

Christina Marias dop 1709. Vittnen: Pastor Petrus Loefgreen, Jöns i Råås, Jungfru Annika Biörnram, Jungf. Anna Torpadia. Torpa församling.

Christina Marias dop 1709. Vittnen: Pastor Petrus Loefgreen, Jöns i Råås, Jungfru Annika Biörnram, Jungf. Anna Torpadia. Torpa församling.

Anna Britas dop 1710. Vittnen: Pastor Petrus Loefgreen, Jöns i Råås, Jungf. Anna Biörnram, J. Maria Stålberg(?). Torpa församling.

Anna Britas dop 1710. Vittnen: Pastor Petrus Loefgreen, Jöns i Råås, Jungf. Anna Biörnram, J. Maria Stålberg(?). Torpa församling.

Sonen Nils Gabriels dopnotis har inte hittats, men han dör i Torpa d. 7. maj 1712, 10 dagar gammal, så han bör vara född 27/4 1712.

Catharina Sophias dop 1713. Vittnen: Hr Capitain Alfordt, Pastor Petrus Löfgren, Jungfru Annika Biörnram, H:tru Ingri i Fiskarp. Torpa församling.

Catharina Sophias dop 1713, som föddes på Liljehålmen och der för sin opaslighet och swaghet döptes. Vittnen: Hr Capitain Alfordt, Pastor Petrus Löfgren, Jungfru Annika Biörnram, H:tru Ingri i Fiskarp. Torpa församling.

Hedvig Ulricas dop 1715. Vittnen: Wälb. Major Fredrick Wilhelm von Goldz(?), Hr Capitain Rosenqvist, Wälb. Capitain Durges, Hr Carl Johan Nilnål(?), Wälb. Fru Hedevic Gyllensthål, Fru Maria Gyllensthål, Jungfru Catharina Rosenqvist, Jungf. Maria Mackeler. Torpa församling.

Hedvig Ulricas dop 1715. Vittnen: Wälb. Major Fredrick Wilhelm von Goltz, Hr Capitain Rosenqvist, Wälb. Capitain Durges, Hr Carl Johan til Näs, Wälb. Fru Hedevic Gyllensthål, Fru Maria Gyllensthål, Jungfru Catharina Rosenqvist, Jungf. Maria Mackeler. Torpa församling.

Eva Susanna Svanhals dop 1716. Vittnen: Hr Capitain Ekeren, Hr Capitain Grubb, Hr Pastor Petrus Strandberg, Wälborne Fru Rebecca Grubb, Wälborne Fru Maria Lisa Wlfsax. Torpa församling.

Eva Susannas dop 1716. Vittnen: Hr Capitain Ekeren, Hr Capitain Grubb, Hr Pastor Petrus Strandberg, Wälborne Fru Rebecca Grubb, Wälborne Fru Maria Lisa Wlfsax. Torpa församling.

Carl Adams dop hade glömts bort men fogades senare in på rätt plats, dock förmodligen inte förrän han dog på Norra Linnekulla 1804. Han föddes på Brostorp i Torpa.

Carl Adam Svanhals dop 1717. Torpa församling.

Carl Adams dop 1717. Torpa församling.

Hans dop 1720. Vittnen: Wälb. Hr Capitain Rosenqvist, Hr Giöran Armskiöld, Arendatoren Israel i Redeby, Hr Cornetten Neuman, Wälb. Jungf. Brita Boch, J. Johanna Sparman, Jungfru Marta Rosenqvist, J. Apollonia Löfgren. Torpa församling.

Hans’ dop 1720. Vittnen: Wälb. Hr Capitain Rosenqvist, Hr Giöran Armskiöld, Arendatoren Israel i Redeby, Hr Cornetten Neuman, Wälb. Jungf. Brita Boch, J. Johanna Sparman, Jungfru Marta Rosenqvist, J. Apollonia Löfgren. Torpa församling.

Gustaf Adolphs dop 1722. Vittnen: Wälb. Cornett Hagedon, Wälb. Johan Adolph Rosenqvist, Hr Magister David Wettrenius, Pehr Månsson i Åsen på Edhults ägor och Askeryd Sochen, Wälb. Jungf. Anna Bock, Htru(?) Anna Brita Sandersleben, Jungfru Maria Sandersleben. Torpa församling.

Gustaf Adolphs dop 1722. Vittnen: Wälb. Cornett Hagedon, Wälb. Johan Adolph Rosenqvist, Hr Magister David Wettrenius, Pehr Månsson i Åsen på Edhults ägor och Askeryd Sochen, Wälb. Jungf. Anna Bock, Fru Anna Brita Sandersleben, Jungfru Maria Sandersleben. Torpa församling.

Eva Susanna Svanhals dop 1728. Vittnen: Öfwersten Wälb. Hr Alexander von Hagendorn, Lieutenant Wälb. ... De Törne, Drabant Hr Carl Söderberg, Nils Svanhals, Gustaf Wetterström, Friherrinnan högwälb. Fru Debora Grönhagen, Capiteinskan Wälb. Fru Maria Sophia Gyllenståhl, Wälb. Jungf. Lisa Canterstierna, Wälb. Jungf. Anna Cath. Rosenquist. Torpa församling.

Eva Susannas dop 1728. Vittnen: Öfwersten Wälb. Hr Alexander von Hagendorn, Lieutenant Wälb. … De Törne, Drabant Hr Carl Söderberg, Nils Svanhals, Gustaf Wetterström, Friherrinnan högwälb. Fru Debora Grönhagen, Capiteinskan Wälb. Fru Maria Sophia Gyllenståhl, Wälb. Jungf. Lisa Canterstierna, Wälb. Jungf. Anna Cath. Rosenquist. Torpa församling.


Forskningsdata

 •  icon-female f. Torpa 1688: v41299.b54.s97
 •  icon-female d. Torpa 1742: v41300.b422.s819
 •  icon-male d. Torpa 1747: v41309.b117.s211
 •  icon-female testamente 1736: v180431.b554.s200
 •  icon-female mant. Torpa: v401118.b760.s123(1715); v401129.b3030.s575(1726); v401134.b13180.s10910(1729); v401145.b230.s10(1741); v401148.b2940.s6569(1742)
 •  icon-female dopv. Torpa: v41300.b247.s477(1701); v41300.b250.s483(1703); v41300.b251.s485(1703); v41300.b252.s487(1704); v41300.b256.s495(1707); v41300.b257.s497(1707); v41300.b260.s503(1711); v41300.b261.s505(1711); v41300.b262.s507(1712); v41300.b263.s509(1712-1713); v41300.b264.s511(1713); v39085.b151.s289(Malexander 1714); v41300.b266.s515(1715); v41300.b267.s517(1715); v41300.b268.s519(1716); v41300.b270.s523(1718); v41300.b271.s525(1719); v41300.b273.s529(1721); v41300.b276.s535(1722); v41300.b277.s537(1723); v41300.b278.s539(1724); v41300.b279.s541(1724); v41300.b280.s543(1725); v41300.b281.s545(1725); v41300.b282.s547(1726); v39085.b163.s313(Malexander 1726); v41300.b283.s549(1727); v39085.b164.s315(Malexander 1727); v41300.b285.s553(1729); v41300.b286.s555(1730); v41300.b287.s557(1730-1731); v41300.b288.s559(1731); v39085.b169.s325(Malexander 1731); v41300.b290.s563(1733); v41300.b291.s565(1733-1734); v41300.b293.s569(1735); v41300.b294.s571(1736); v41300.b295.s573(1736); v41300.b295.s573(1737); v41300.b297.s577(1738); v39085.b181.s349(Malexander 1738); v41300.b299.s581(1739); v39085.b183.s353(Malexander 1739); v41300.b302.s587(1741); v39085.b189.s365(Malexander 1741)
 •  icon-male dopv. Torpa: v41300.b259.s501(1710); v41300.b260.s503(1711); v41300.b261.s505(1711-1712); v41300.b263.s509(1713); v41300.b264.s511(1713); v41300.b265.s513(1714); v41300.b266.s515(1714); v41300.b267.s517(1715-1716); v41300.b270.s523(1718); v41300.b271.s525(1718); v41300.b273.s529(1720); v41300.b277.s537(1723); v41300.b279.s541(1724); v41300.b282.s547(1726); v41300.b283.s549(1727); v41300.b285.s553(1729); v41300.b293.s569(1735); v41300.b295.s573(1737); v41300.b299.s581(1739); v41300.b303.s589(1742); v39085.b191.s369(Malexander 1742); v41300.b304.s591(1743); v39085.b193.s373(Malexander 1743); v41300.b309.s601(1746)
 •  icon-user barn f. Torpa: v41300.b257.s497(1708); v41300.b258.s499(1709); v41300.b259.s501(1710); v41300.b264.s511(1713); v41300.b266.s515(1715); v41300.b268.s519(1716); v41300.b269.s521(1717); v41300.b272.s527(1720); v41300.b275.s533(1722); v41300.b284.s551(1728)