Hon fick sin vilja till slut

Hedevig Gyllenståhl & Gustaf Adolf Macklier + Anders Wetterström


icon-female  Hedevig Margareta Gyllenståhl (10/1 1681 – 7/10 1737)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [1.2_f / G:1.4]
icon-home  Dotter av Gabriel Gyllenståhl & Maria Fahnehielm
icon-location-arrow  Linnekulla, Torpa, Östergötland


icon-user  1. Gustaf Adolf Makeléer/Macklier (16/8 1675 – 15/3 1706) (g. 1699)
icon-wrench  Löjtnant, kapten; baron (4th baronet)
icon-play  2 barn


icon-user  2. Anders Wetterström (11/1 1669 – 11/12 1735) (g. 3/4 1710)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [W:2]
icon-wrench  Gabriel Gyllenståhls bokhållare; kommissarie
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  07-11-2020
icon-book  Läs även krönikans kap. 4-5


Hedevig Gyllenståhl's signature on the inventory of Gabriel's estate 1710.

Hedevigs namnteckning 1710.

Första äktenskapet

Hedevig gifter sig 1699 efter tillstånd från justitierevisionen med löjtnant Gustaf Adolf Makeléer. Hedevig kallades ibland baronessa/friherrinna, av den anledningen att hennes man var baron. Han var nämligen äldste kvarlevande sonson av invandrade skotske baronen John Maclean, eller Hans Mackeléer som han kallades i Göteborg, och hans hustru Anna Margareta Gordon.

Giftermålet var inte helt enkelt, för hennes föräldrar hade egentligen lovat henne till en annan man. Hela den spännande berättelsen om detta kan läsas i krönikans kapitel 4.

Paret får 2 barn. Första dottern föds på hennes fars säteri Linnekulla i Torpa, där systerns blivande man Erik Alfort är vittne åt henne. De bosätter sig emellertid på säteriet Somvik i Malexander församling.

 • 1. icon-female  Maria Catharina Macklier (10/11 1700 – 26/10 1778)
  •  icon-user Carl Gustaf Gripensköld  icon-play ( icon-forward C-grenen)
 • 2. icon-male  Johan ”Jon” Gabriel Macklier (25/12 1701 – 28/12 1775)
  •  icon-user Hedvig Rosenquist af Åkershult  icon-play

Somvik manor used to be a fortified stronghold belonging to people of power; the remains of a medieval tower can still be seen if you know where to look. Photo: Esben Alfort 2019.

Sonen Jon Gabriel gifter sig så småningom med sin kusindotter.

Anders Wetterström's signature on Gabriel's estate inventory after his death.

Anders Wetterströms namnteckning 1710.

Hedevig ärver förutom Somvik även Bjärhult och Lyckö i Malexander församling.

Lyckö ligger i en skyddad vik. Foto: Esben Alfort 2019.


Andra äktenskapet

När Macklier dör, gifter Hedevig om sig med sin fars bokhållare, kommissarien Anders Wetterström på Somvik. Han har 1696 varit bokhållare åt järnkrämare Benjamin Winbohm i Jakob & Johannes församling i Stockholm. Senare blir han kommissarie.

Vi vet inte exakt var han kom ifrån, men han kan ha varit bror till Rebecca Wetterström som var gift med befallningsmannen Waste Kinström på Börsjö, och i så fall skulle han evt. kunna vara den Anders som föddes 24 januari 1669 som son till Staffan på Lotorp i Risinge församling, bruket som var granne med Gabriel Gyllenståhls järnhammare Börgöl. Han kan dock lika gärna vara född i någon annan församling. Om det ändå är han, så kan föräldrarna ha varit Staffan Olufsson från Målstorp och Ingrid Olufsdotter i Lotorp (då även kallat Lortorp), vigda 15 oktober 1665.

Tillsammans får paret ytterligare minst 6 barn.

 • 3.  icon-male  Claës Georg Wetterström (1710 – 12/3 1741)
  •  icon-user Elisabeth Strand icon-play ( icon-forward A-grenen)
 • 4.  icon-male  Gustaf Adolf Wetterström (1711 – 14/6 1786)
  •   icon-heart 1. Ingeborg Ingellersdotter
  •  icon-user 2. Elisabet Stråhle icon-play ( icon-forward C-grenen)
 • 5.  icon-male  Carl Magnus Wetterström (1713 – 1717) icon-times
 • 6.  icon-female  Anna Brita Wetterström (1/1 1716 – 5/7 1770)
 • 7.  icon-female  Hedvig Sofia Wetterström (1716 – 15/3 1782)
  •  icon-user Göran Rimmius icon-play
 • 8.  icon-male  Claës Magnus Wetterström (1717 – 1722) icon-times

Sonen Claës blir så småningom förare, och Gustaf blir häradsjägare.

Hon begravs av någon anledning ”i tysthet”. Det uttrycket brukar användas om självmord, men det känns kanske inte sannolikt att så skulle vara fallet med Hedevig. Det är sålunda oklart varför hon begravs i tysthet.

D. 7 Octobris begrofs i tysthet framledne Commissariens Sal. H:r And: Wetterströms efterlemnade fromma Enckja-Fru på Somvijk; hwilkens dödeliga frånfälle ej utan salta heta tårar af mångom mycket afsaknas och beklagas för hennes ömma och warma hiertelag och hielpsamhet in til sin död emot the nödlidande. Thenna Sal. fruns Namn i denna usla jämmerdahlen war Ädel och Wällborne fru Hedevig Margaretha Gyllenståhl.

Hedevig's death 1737. Malexander parish.

Hedevigs begravning 1737. Malexander församling.

Det visade sig vara svårt att dela hennes ägodelar efter hennes bortgång, så svärsonen Gabriel Ahlfort var tvungen att skriva till myndigheterna och be dem hjälpa till.

Eders Excellence och höglofl. Kongl. HofsRätten är jag högstföranlåten härmedelst i diupaste underdån-ödmiukhet beswärlig falla, under lika ödmiuk förmodan, att sådant nådgunstigast upptages.
Sedan min Sahl. Swärmoder Wälborna Fru Hedevig Gyllenståhl på Sommewik, som nu wid pass ett åhr sedan med döden afgådt, har iag till förtrolig wänskap bibehållande d. 5. sistl. December sammanträdt, med mine herrar Swågrar och med arfwingar Lieutenanten Wälborne Hr Johan Machlier, Fendrichen Hr Carl Gustav Gripenschöld, Furiren Hr Claes Wetterström, och Härads-Jägaren Gustav Wetterström, uti uppsåt at den qwarlåtenskap, som wälbemelte wår Sal. Moder och Swärmoder efter sig lemnat oss emellan i wänlighet dehla, detta har ock äntel. låtit sig wärkställa, på sätt och wijs som hosfogade afskrift af sielfwa föreningen bredare uthwisar; Men alldenstund wid delningen ganska olika tillgådt då iag för högsta penning måst låta mig nöja med sämsta pertzedlarna i löst, som ock i det fasta, emot det pris som med arfwingarna sielfwa behagat påläggia; altså ock i anseende härtill, samt flera omständigheter, hwarmed iag för widlöfftigheten skull Eders Excellence och Högl. Kongl. HofsRätten, jag mig eij understår beswära, besynnerl. at hwarken någon ordentelig dehlning eller Inventering skiett, mindre någon af Eders Excellence och Höglofl. Kongl. HofRätten tillförordnad laga delningsman uti detta Adeliga Sterbhus warit närwarande, som kunnat tillsee at alt lagl. tillgådt, nödgas iag inför Eders Excellence och Högl. Kongl. Hofrätten underdån ödmiukast bönfalla, det täcktes Eders Excellence och Höglofl. Kongl. HofRätten förordna V. Häradshöfdingen Hr Israël Trolle, att uti sin k. fader Hr Häradshöfdingen Trolles ställe, som detta beswär sig intet för ordinarie Sysslan welat åtaga, den lilla qwarlåtenskapen som mer wälbem:te wår Sal. Moder och Swärmoder efter sig lemnat, inventera och Laglikmätigt dehla, då samma Document sedan till Eders Excellence och högl. Kongl. Hofrättens, högrättelse skiärskådande skall i underdån ödmiukhet blifwa insinuerat; Under afwaktan af ett nådgunstigt Utslag, framhändar med diupaste wördnad
Eder Excellences Högl. Kongl. HofsRättens
Underdån-ödmiukaste Tienare
Gab. Ahlfort

Gabriel Ahlforts brev till myndigheterna 1738 när Hedevig Gyllenståhl gått bort.

Hedevig Gyllenståhls bouppteckning.


Rekommenderat


Dopnotiser

Maria Catharina Macklier's christening 1700. Torpa parish.

Maria Catharinas dop 1700. Vittnen: Hr Ammiral Ancherstierna, Hr Landzhöfdingen David Machler, Hr Schübenacht Clas Sparre, Hr Capitein Eric Ahlfort, Grefwinnan F. Sophïa Aschenberg, Genralinnan Fru Maria Machler, Fru Catharina Cronhielm, J. Anna Hedvig Machler. Torpa församling.

Anna Britas dop 1716. Vittnen: Hr Johan Lundeen, Adjuncten vice häradzhöfdingen Hr Johannes Svanhals, Samuel Lagerwredh i Prästgården, bars af Wälb:ne Jungfru Anna Biörnram, Sahl. Pastoris Wrethensi Änkia Catharina Westerhium, Wälb:ne Jungrfu Anna Stina Sanderschlef, Wälb:ne Jungfru Maria Catharina Mackeleer. Malexander församling.

Anna Britas dop 1716. Vittnen: Hr Johan Lundeen, Adjuncten vice häradzhöfdingen Hr Johannes Svanhals, Samuel Lagerwredh i Prästgården, bars af Wälb:ne Jungfru Anna Biörnram, Sahl. Pastoris Wrethensi Änkia Catharina Westerhium, Wälb:ne Jungrfu Anna Stina Sanderschlef, Wälb:ne Jungfru Maria Catharina Mackeleer. Malexander församling.


Forskningsdata

 •  icon-female  namnteckning: Hedevig Gÿllenståhl (1710)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Hedewig (1681); Wälb:ne Jungf. Hedvig Gÿllenstål (1694); Jungf. Hedewig Gÿllenståål (1698); Jungfr. Hedewig Gÿllenståhl (1698); Wälb:ne Fru Hedevig Gÿllenstål (1702); Fru Hedevig Gÿllenstål (1702); Wälb. Fru Hedvic Gÿllenståhl (1703); Wälborna/Wälb. Fru Hedevig Gyllenståhl/Gÿllenståhl (1710-1738); Fru Hedevig Gÿllenståhl (1710); Fru Hedevig Gÿllenståhl (1710); Änkefrun Wälb. Fru Hedevig Gyllenståhl (1710); Wälb. Fru Hedevic Gyllensthål (1715); Wälb:ne Fruu Hedevigh Gÿllenståhl (1716); Wälborna Fru Hedvig Gyllensthål (1718); Hedvig Gyllensthål (1719); Fru Hedvig Gyllensthål (1721-1726); Hedvig Gyllenståhl (1722); Fru Hedvig Gyllenståhl (1723-1730?); Wälborna/Wählborna Fru Hedvig Gyllenståhl/Gÿllenståhl (1724-1729); Ädel och Wällborne Fru Hedevig Margaretha Gÿllenståhl (1737); Welborne Frun Sal. Fru Hedevig Gÿllenståhl (1738)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Sahl. Capitain Wälb:ne Gustaf Macklier (1710)
 •  icon-male  namnteckning: And. Wetterström (1710)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Bookhållarn Wetterström (1696); SterbhuusBookhållaren Wälb:de Anders Wetterström (1710); Anders Wetterström (1710); Commiss. Wetterström (1725?); Hr Commiss. Vetterström (1730?); Commissarien Wählähreborna och högachtad Hr Anders Wetterström (1735); Commissarien Sal. Hr And. Wetterström (1737)
 •  icon-female  f. Torpa 1681: v41299.b46.s81
 •  icon-male  f. ?Risinge 1669: v39944.b60.s109
 •  icon-female  d. Malexander 1737: v39085.b90.s167
 •  icon-male  d. Malexander 1735: v39085.b88.s163
 •  icon-female  bou. v180438.b531.s860 ff
 •  icon-female  husf. Malexander 1725?-1730?: v27191.b19.s21(1725?); v27191.b35.s53(1730?)
 •  icon-male  husf. Jakob & Johannes 1696: ?v86104.b57.s54(1696); Malexander: v27191.b60.s103(1735?)
 •  icon-female  dopv. Torpa: v41300.b226.s435(1694); v41300.b236.s455(1698); v41300.b237.s457(1698); v41300.b238.s459(1698); v41300.b248.s479(1702); v41300.b249.s481(1702); v41300.b251.s485(1703); v41300.b266.s515(1715); Malexander: v39085.b153.s293(1716); v39085.b155.s297(1718); v39085.b155.s297(1719); v39085.b157.s301(1721); v39085.b158.s303(1722); v39085.b159.s305(1723); v39085.b160.s307(1724); v39085.b160.s307(1725); v39085.b163.s313(1726); v39085.b164.s315(1728); v39085.b166.s319(1729)
 •  icon-male  dopv. Torpa: v41300.b239.s461(1699); Malexander: v39085.b151.s289(1713); v39085.b153.s293(1716); v39085.b156.s299(1719); v39085.b159.s305(1723); v39085.b161.s309(1725); v39085.b163.s313(1726); v39085.b165.s317(1728); v39085.b166.s319(1729); v39085.b172.s331(1733)
 •  icon-female  arv. v180441.b143(1710); v180441.b149(1710); v180441.b159(1710)
 •  icon-male  arv. v180441.b131.s1010(1710)
 •  icon-male  arv. v180441.b131.s1010(1710); v180441.b133(1710); v180441.b134(1710); v180441.b135(1710); v180441.b159(1710)
 •  icon-user  barn f. Torpa: v41300.b243.s469(1700)
 •  icon-user  barn f. Malexander: v39085.b153.s293(1716)
 • ?Anders Wetterströms föräldrar: v39944.b40.s73