En bestämd kvinna

Sophia Svanhals & Henrik Törne + Georg Ögnelod


  Catharina Sophia Svanhals  (26/7 1713 – 25/3 1795)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [G:1.6.5]
icon-home  Dotter till Märta Gyllenståhl & Johan Svanhals
icon-location-arrow  Brostorp, Torpa, Östergötland


icon-user  1. Henrik Törne(r)  (d. 10/8 1734 i Landskrona) (g. 3/1 1731 på Brostorp, Torpa)
icon-wrench  Löjtnant i Jönköpings infanteri
icon-play  Minst 2 barn


icon-user  2. Erik Georg ”Görgen” Ögnelod  (14/6 1740 – 11/4 1800) (g. 25/12 1770 i Hedvig Eleonora, Stockholm)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [Ö:1.1.1.3]
icon-home  Son till Abraham Ögnelod & Elsa Magdalena Hård
icon-wrench  Fänrik, fältväbel, fourir; inspektor på nummerlotteriet
icon-play  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  06-03-2022


Sophia föds på familjen Alforts släktgård Liljeholmen i Torpa. Hon gifter sig 1731 på Brostorp med löjtnanten vid Jönköpings regemente Henrik Törne(r) från Snällebo i Säby, grannen till släktens andra släktgård Gunnarstorp.

Catharina Sophia Svanhals och Henrik Törnes bröllop 1731. Torpa församling.

Catharina Sophia Svanhals och Henrik Törnes bröllop 1731. Torpa församling.

d. 3. Januari Wigde Högährw. Hr Probsten Mag. Bothwid Livin i Säby Lieutenanten af Jönköpings Lähns infanterie Wälädle Herr Henric Törne wid Wälädle Jungfrun Catharina Sophia Swanhals, som skiedde hemma i Brostorp i mycket förnämt folcks närwaro.

Henrik blev löjtnant i Östbo Kompani 1715, men blev ganska snabbt krigsfånge, förmodligen i Ryssland. Först när han kom hem igen och fick återanställning i samma kompani lärde de känna honom tillräckligt bra för att kunna registrera hans förnamn; innan fångenskapen är han noterad som Lieutenant N.N. Törner. Han hade tilldelats en rad hemman i Bolmsö församling, fast där verkar han aldrig själv ha varit bosatt. 1722 blev han fänrik i samma kompani, men 1724 transporterades han till Norra Vedbo kompani, där han sedan var löjtnant resten av livet. Med den tjänsten följde hemmanet Snällebo i Säby församling, där han blev granne med släkten på Gunnarstorp och kanske på så vis träffade Sophia.

Henrik påstås ofta ha varit son till adlade kämnären Lorenz Hansson von Törne från Stockholm, men detta verkar vara helt omöjligt, då Lorenz adelsätt utslocknade med honom när han inte fick några barn som överlevde. Mer sannolikt är att han var av Törner-släkten från Skänninge. En Lars Törner kommer till Skänninge 1681 och blir omedelbart rådman i staden. Han måste sålunda ha varit en betydelsefull man, så det är inte alls omöjligt att han kom från Stockholm eller en annan större stad. Henrik verkar inte vara född i varken Skänninge eller Säby.

Sophia och Henrik får minst 2 barn i Snällebo innan han dör i Landskrona redan 1734, förmodligen i samband med tjänsten. Generalmönsterrullan 1739 är dock inte vidare exakt vad angår dödsorsaken: Afled genom döden d. 10 Aug. 1734. De ärvde tydligen också Danskebo i Malexander.

 • 1.  icon-male  Anders Johan (14/2 1731 – 20/4 1788)  icon-female Maria Johansdotter  icon-play
 • 2.  icon-female  Anna Christina (5/10 1733 – 22/6 1802)  icon-user Johan Gabriel Boursie  icon-play

Sophia verkar ha varit en bestämd kvinna med starka åsikter. Hela livet är hon i rättstvist med sin lillasyster Hedvig Ulrica Svanhals. Efter mannens bortgång köper hon gården Tokarp i Säby församling, som hon tänker skänka i arv till sin son Anders Johan. Då han mot hennes vilja gifter sig med en kvinna av lägre stånd, tycker hon emellertid inte längre att han förtjänar att ärva någonting. Ändå bor han kvar resten av sitt liv, till hennes stora förtret. När han gått bort, ser hon till att skänka Tokarp till sitt barnbarn Fredrik Wilhelm Boursie, som sedan gifter sig med Ingrid Elisabet Buss på Liljeholmen, efter det att hennes första man Eric Anders Ahlfort är död.

Innan min afledne Son, Lieutenanten Anders Johan Törne mot min willja, ingick ett honom wanhedrande och illa afpassat ägtenskap, hade jag låtit honom, och min kiära dotter Anna Christina Boursie, född Törne, sig emellan dela det mästa af min fasta och lösa ägendom, tå han på sin andel äfwen fick Tokarps frälsehemman, hwilket jag mig förwärfawt och för Contante penningar inkiöpt, och således enligt swaiges Lag äger full rättighet efter godtycko disponera, hwilket ock någon gånger skjedt, på thet sätt, att min Son och dess Barn och arfwingar ej skulle widare detta hemman åtnjuta, men sådant oaktadt har förenämde min afledne Son kommit at till dödstimman hemmanet Tokarp ett helt mantal besitta, och mine tilltänkte förordnander i denna del ej kommit i wärkställighet, och tå jag nu mera tagit mitt Beslut i alt hwad som rörer werdsliga ting, från hwilkas omsorger jag hädanefter will wara aldeles skiljd, will jag äfwen i denna del sluteliga skrifteligen förordna, som följer:

Jag Catharina Sophia Svanhals, skänker och gifwer härmedelst min kära dotterson Fredrik Wilhelm Boursie, med warm hand, fri willja och sundt förnuft, förenämde mitt inkjöpte frälsehemman Tokarp, ett helt mantal frälse, blägit i Jönköpings Län Norra Wedbo Härad och Säby Sokn at tilträda, äga och disponera som annan sin wälfånga ägendom, så at han äger full och laglig rätt till denna gåfwas åtnjutande, och kan när som hälst denna Sak; I stöd af detta gåfwobref mot min afledne Son Lieutenantens Anders Johan Törnes Barn och arfwingar lagligen utföra.

At detta är min absoluta och yttersta willja försäkras med mitt namns undersättjande, som skjedde i wittens närwaro. Rås den 5 September 1791.

Catharina Sophia Svanhals

Resten av sin egendom skänker hon till hans mamma, dottern Anna Christina Boursie, som har vårdat henne under ålderdommen – under förutsättning av att hon fortsätter på samma sätt…

I anseende till den ömma omwårdnad och skjötsel som min kära dotter Enkelieutenantskan Anna Christina Boursie, född Törne, i flera års tid haft om mig, på min ålderdom, har det från längre tid tilbakars warit min stadgade föresats, at henne och hennes barn skulle efter min död tillfalla all min efterlämnade ägendom i löst och fast, ärft och förwärft; men för at ännu ytterligare wida min kära dotter och hennes Barn den fullkomliga ärkjänsla Jag för sådant bemödande att gå mig tillhanda hyser, och att uppfylla mitt moderliga hjertelag mot henne och dem, gifwer jag härmedelst, med warm hand, fri willja och sundt förnuft förenämde min kära dotter, hennes Barn och arfwingar, alt hwad jag äger i löst och fast, ärft och förwärft, rörligt och orörligt, at nu straxt tillträda och disponera som annan sin wälfångna ägendom, utan alt klander och eftertal af min afledne Sons Lieutenantens Herr Anders Johan Törnes Barn och arfwingar, nu eller framdeles, hwilka jag så wäl förr som nu förklara aldeles arflösa i anseende till min afledne Sons mot min wilja ingångna ägtenskap. Förbehållandes mig endast, at för hela min återstående lifstid at till dödstimman af min kära dotter och hennes barn i fall hon för mig skulle dö härefter som hittils njuta samma ömma omwårdnad och skjöttsel.

Pappa Henrik begravs i Landskrona enligt prästen i Säby. Där har hans begravning dock inte återfunnits.

Som 57-åring gifter Sophia om sig i Stockholm med den bara 30 år gamle fältväbeln och inspektorn på nummerlotteriet Erik Georg Ögnelod, som lär vara halvbror till syskonparet Esaias och Helena Christina Ögnelod, som gifte sig med syskonparet Brita Fredrika och Friedrich Georg Ahlfort. Det var verkligen många som gifte sig inom en väldigt liten cirkel av släktingar i överklassen på den tiden.

Eric Georg Ögnelod och Catharina Sophia Törnes bröllop 1770. Hedvig Eleonora församling.

Eric Georg Ögnelod och Catharina Sophia Törnes vigsel 1770. Hedvig Eleonora församling.

Georg har ett hus i kv. Falken 138 på Riddargatan på Ladugårdslandet (Östermalm).

Det omaka paret skiljer sig senare, och Sophia dör på Rås i Torpa, där även hennes svåger Johan Magnus Ögnelod bor.

Rås kvarn. Foto: Esben Alfort 2017.


Sophia Catharina Svanhals bouppteckning 1795. Göta Hovrätt.

Sophia Catharina Svanhals bouppteckning 1795. Göta Hovrätt.


Dopnotiser

Anders Johans dop 1731. Vittnen: Capitein Wählborne Hr Johan Carl Stråhle, Leutnanten Wählborne Hr Bengt Rääf senior, Wählborne Hr Johan Macklier, Wählborne Hr Bengt Rääf junior, Wählborne fru Merta Christina Gyllenståhl, fru Maria Christina Svanhals, Wählborne Jungfru Brita Bock, Jungfru Anna Brita Svanhals. Malexander församling.

Anders Johans dop 1731. Vittnen: Capitein Wählborne Hr Johan Carl Stråhle, Leutnanten Wählborne Hr Bengt Rääf senior, Wählborne Hr Johan Macklier, Wählborne Hr Bengt Rääf junior, Wählborne fru Merta Christina Gyllenståhl, fru Maria Christina Svanhals, Wählborne Jungfru Brita Bock, Jungfru Anna Brita Svanhals. Malexander församling.

Anna Christinas dop 1733. Vittnen: Hr Major Lagercrantz, Hr Leutnant Witting, fru Bennesson Rebinder på Gripenberg, fru Ollenkop i Ängary. Säby församling.

Anna Christinas dop 1733. Vittnen: Hr Major Lagercrantz, Hr Leutnant Witting, fru Bennesson Rebinder på Gripenberg, fru Ollenkop i Ängary. Säby församling.


Forskningsdata

 •  icon-female namn (andras stavsätt): Wälädle Jungfrun Catharina Sophia Swanhals (1731); Sophia Swanhals (1733)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): N.N. Törner (1716); Lieutnant Törner (1717); Lieutnanten Hindrich Törne (1718-1728); Lieutnant Hindrick Törne (1719); Lieutenant Henrick Törne (1721); Lieutenanten Hinrich Törne (1728-1739); Hr. Lieutnant Törne (1728-1730); Hr Lieutnant Törner (1729-1734); Lieutenanten af Jönkiöpings Lähns Infanterie Wälädle Herr Henric Törne (1731); Lieutenant Hendrich Törne (1733); Herr Lieutnant Hendric Törne (1733)
 •  icon-male namnteckningar: Eric Georg Ögnelodh (1796)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Eric Georg Ögenlod (1759)
 •  icon-male f. Torpa 1713: v41300.b264.s511
 •  icon-user g. Torpa 1731: v41300.b213.s413
 •  icon-user g. Hedvig Eleonora 1770: v85658.b100
 •  icon-male d. Torpa 1795: v41301.b223.s431
 •  icon-female d. Säby 1734: v36239.b281.s274 (i Landskrona)
 •  icon-male bou. Adeln 1795: v181252.b158.s22a
 •  icon-female bou. Adeln 1800: v364294.b2990
 •  icon-male test. Adeln 1795: v181252.b160.s22b; v181252.b162.s22c
 •  icon-male husf. 1759;1791-1795: Säby: v22030.b179.s336(1759?); Torpa: v29516.b37.s59(1791-1795)
 •  icon-male mant. 1727-1735 Snällebo: v400832.b7180.s945(1727); v400833a.b4360.s548(1728); v400834b.b3330.s450(1729); v298102.b180(1730); v400836.b5380.s1781(1731); v400837.b7540.s1981(1732); v400838.b6350.s1797(1733); v400839.b5020.s1221(1734); v400840.b6910.s1749(1735)
 •  icon-female dopv. Torpa: v41300.b284.s551(1728); v41300.b285.s553(1729); v39085.b166.s319(Malexander 1729); v41300.b286.s555(1730); v41300.b287.s557(1730)
 •  icon-female dopv. Malexander: v39085.b166.s319(1729); v39085.b168.s323(1731)
 •  icon-male milit. v47841.b168(1716); v47841.b625(1717); v50304.b239.s236(1718); v50305.b204(1719); v50305.b487(1721); v50306.b457(1728); v50306.b622(1728); v50307.b186(1733); v50308.b161.s312(1739)
 •  icon-male milit. v50402.b161(1759)
 •  icon-male stadsing.: v908238.b300.s40(1771); v908238.b1920.s280(1782); v908238.b2020.s296(1788)
 •  icon-user barn f. Malexander: v39085.b169.s325(1731); Säby: v36239.b148.s144(1733)