Häggarp

Torpet Häggarp i Blåvikaskogen tros vara det äldsta på Norrsjölandet – den delen av det dåvarande Torpa församling som låg norr om Sommen. Historiskt lydde torpet under Hårdaholmen, som det framgår av följande dombokstext från 1695 då frågan utreddes med hjälp av en gammal kvinnas minne:

Chronans Befallningsman hafwer kallat till Rätten ho. Bengdta Nilsdotter i Flamhult nu hoos sin Sohn dher sammastädes af 74. åhr, som warit opfödd dher i Neigden, anhållandes nu att Retten wille afhöra dess berättelse, hwad hon kan weta om Torpet Häggarp i Torpa Sochn, antigen dhet af ålder till Sätegården Lillieholmen, eller till hemmanet Håraholmen legat hafwer, till den ända hafwer Hr Majoren Gabriel Gyllenståhl lembnat sin Rättare Jöns i Råås att bijwista Tinget och höra hennes utsagu. Hwilken Edeligen uthsade, att hennes Fader och Fahrfader alltijdh bodt på Lillieholmen, som på dhen tijden hade dhet nampnet Ringshult, och då hörde af dhem, att dhet Torpet låg till Håraholmen, och säger hon at Sahl. Chrisman Lillie hade Häggarp många åhr tillförende innan han sig tillbytte Lillieholmen eller Ringshult af Sal. Landshöfdingen Mauritz Hold, och då bodde en Bonde i Håraholmen wid nampn Oluf.

Gabriel Gyllenståhl protesterade som vanligt och ville ha skriftliga bevis att Häggarp inte låg till Liljeholmen.

Läs mer