Häggarp

Torpet Häggarp i Blåvikaskogen tros vara det äldsta på Norrsjölandet – den delen av det dåvarande Torpa församling som låg norr om Sommen. Historiskt lydde torpet under Hårdaholmen, som det framgår av följande dombokstext från 1695 då frågan utreddes med hjälp av en gammal kvinnas minne:

Chronans Befallningsman hafwer kallat till Rätten ho. Bengdta Nilsdotter i Flamhult nu hoos sin Sohn dher sammastädes af 74. åhr, som warit opfödd dher i Neigden, anhållandes nu att Retten wille afhöra dess berättelse, hwad hon kan weta om Torpet Häggarp i Torpa Sochn, antigen dhet af ålder till Sätegården Lillieholmen, eller till hemmanet Håraholmen legat hafwer, till den ända hafwer Hr Majoren Gabriel Gyllenståhl lembnat sin Rättare Jöns i Råås att bijwista Tinget och höra hennes utsagu. Hwilken Edeligen uthsade, att hennes Fader och Fahrfader alltijdh bodt på Lillieholmen, som på dhen tijden hade dhet nampnet Ringshult, och då hörde af dhem, att dhet Torpet låg till Håraholmen, och säger hon at Sahl. Chrisman Lillie hade Häggarp många åhr tillförende innan han sig tillbytte Lillieholmen eller Ringshult af Sal. Landshöfdingen Mauritz Hold, och då bodde en Bonde i Håraholmen wid nampn Oluf.

Gabriel Gyllenståhl protesterade som vanligt och ville ha skriftliga bevis att Häggarp inte låg till Liljeholmen.

Med tiden kom både Liljeholmen och Hårdaholmen, incklusive Häggarp, ändå att ägas av familjen Ahlfort. När Gabriel Gyllenståhls barnbarns barn Friedrich Georg Ahlfort ärvde Hårdaholmen, följde Häggarp med. Torpet väljer han dock att sälja till bonden Lars Persson 1797, men 1808 lyckas hans barn få försäljningsöverenskommelsen ogiltigförklarad. Lars återfår sin förpantningssumma på 555 riksdaler riksgäldsmynt och får sedan erlägga årligt arrende med löfte att behålla torpet på livstid. Efter Friedrichs död 1823 arrenderar Lars även Hårdaholmen.

Det är sonen Carl Gustaf Alfort, gift med sin kusin Helena Maria Alfort, som blir den nästa att ärva Häggarp. 1829 säljer han emellertid torpet för 1000 riksdaler riksgäldsmynt till sin svåger och kusin Gustaf Magnus Ahlfort, som olyckligtvis blir sjuk och dör efter ett år. Hans hustru bor kvar även efter att hon gift om sig. Senare flyttar Gustaf Magnus’ dotter Vilhelmina Ahlfort dit med sin man.

Häggarp is the oldest cottage in the area north of Lake Sommen. Photo: Esben Alfort 2019.

Nuvarande bebyggelsen tycks härstamma från 1890-talet, då torpet ägdes av Esbjörn Pontin, et kusinbarns barn till Gustaf Magnus. Landsvägen gick helt fram till torpet, och därför uppfördes en liten handelsbod, ortens första, i ett magasin. Esbjörn använde Häggarp som skogvaktarboställe.

1908 övertogs alla familjen Pontins gårdar och torp av Boxholmsbolaget. 1950 lades Häggarp ner som eget arrendetorp och började brukas som frånbruk till Baggemålen i stället, med en åker på ca. 11 tunnland. Ladugården revs 1957.

Haggarp karta

icon-check  30-03-2021