Överlevde 25 hillebardstick

Brita Armsköld & Peder Fahnehielm + Odert Poll


icon-user  Brita Armsköld (1616 – 10/10 1691)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [1_mm]
icon-home  Dotter till Jöran Armsköld & Margareta Stiernbielke
icon-location-arrow  Ekäng, Asby, Östergötland


icon-male 1. Peder ”Per” Jönsson Kempe/Fahnehielm (1596 – 10/8 1655) (g. 4/12 el. 7/12 1640)
icon-home  Son till Jöns Persson Kempe
icon-location-arrow  Näs, Torpa, Östergötland
icon-wrench  Kapten, ryttmästare, rustmästare, löjtnant, fältväbel, musketerare vid Östgöta Infanteriregemente
icon-play  Minst 3 barn


icon-user 2. Odert von Poll (d. 10/10 1677) (g. 1658/1659)
icon-wrench  Ryttmästare
icon-stop  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  15-11-2020
icon-book  Läs även krönikans kapitel 3


Peder Kempe Fahnehielm.

Per Kempe föds på Näs Säteri i Torpa församling 1596 som son till ryttaren Jöns Persson Kempe, som 1627 fått säteriet i förläning för sig och sin son så länge som de förmådde göra rusttjänst.

Näs Säteri ligger mycket vackert vid Raklången. Foto: Esben Alfort 2017.

Per blir musketerare 1623, fältväbel och sedan löjtnant 1632 och kapten vid Östgöta Infanteriregemente 1642.

1640 gifter han sig med Brita Armsköld, som är dotter till ryttmästaren vid Östgöta Kavalleriregemente Jöran Andersson Armsköld och Margareta Stiernbielke till Ekängicon-map-marker på spetsen av Asby Udde. Hon är av mycket gammal adelssläkt och släkt med de första kungarna i både Sverige, Danmark och Frankrike. Under Ekäng brukades gården Ödesjöicon-map-marker, som så småningom verkar ha blivit ursprung för Sjöstrandsläkten (F-grenen), åtminstone vad gäller namnet Sjöstrand, som användes av soldaterna där.

Ödesjö. Foto: Margareta Sigbladh.

Per deltar i trettioåriga kriget, och under slaget vid Leipzig d. 23 oktober 1642 blir han genomstucken av 25 hillebarder, men trotts detta lyckas han rädda svenska fanan genom att dölja den innanför kappan, och detta sägs även ha räddat livet på honom. Hela slaget blir en avgörande seger för svenska sidan. Senare samma år adlas Per av drottning Kristina för sin insats, och han får då namnet Fahnehielm händelsen till ära.

Han blir ryttmästare på Egeby gårdicon-map-marker i Vadstena landsförsamling (se domboken för Aska Härad 8/6 1655). Egeby låg mitt emot Klosterstad (tills 1700-talet kallad Klåstad), men är numera försvunnen, uppslukad av Klosterstad. Det är en uråldrig frälsegård som 1389 skänktes till Vadstena Kloster, men som i början av 1600-talet hade övergått till Hertig Johan av Östergötlands ägo, kanske i samband med det nordiska sjuårskriget då Klåstad och dess kyrka brändes. Senare donerades Egeby tydligen till Fahnehielm i samband med hans adling.

1647 får de bevis på Salvarp i Torpa som då länge har legat öde. Det är granngården till Näs som egentligen inte har så mycket jord, så med den blir det lite enklare. Förutom Näs och Egeby kommer de därutöver att äga åtminstone Slogebo som ligger på andra sidan av Salvarp i Torpa och knyter ihop Näs med de underlydande Ljusnamålen och Hulustugan som ligger på en utjord under Näs. Dessutom äger de Rakstorp rusthåll och Kulla på andra sidan Raklången, samt Linnekulla frälsegård och åtminstone en del av granngården Höglycke i Torpa, och hälften av Hult i Asby. Åtminstone Rakstorp, Höglycke och Hult måste de ha ärvt från Britas föräldrar.

Hustrun är med honom i Leipzig under det pågående kriget, höggravid, och det är där som deras första son föds, men 1646 är de hemma på Näs. Paret får minst 3 barn.

 • 1.  icon-male Axel Johan Fahnehielm (1643 – 14/12 1723)
  •  icon-user Regina Elisabet Rosenholtz icon-play
 • 2.  icon-male Göran Fahnehielm (1648 – 8/7 1677) icon-stop
 • 3.  icon-female Maria Margareta Fahnehielm (1651 – 5/5 1691)
  •  icon-user Gabriel Gyllenståhl icon-play (Alfortsläkten)

Alla barnen är ofta dopvittnen åt andra barn, och det är även deras mamma.

Per Fahnehielm tillbringar en stor del av tiden på Kalmar garnison när han inte är i fiendeland. Hemma är det ganska tyst kring honom; han verkar inte ha varit en sådan som lade sig i allting när han var hemma, så som Armsköldarna och Gyllenståhlarna var. Han dör i Kalmar under garnisontjänstgöring, men begravs i Torpa, där hans vapen ännu är uppsatt i kyrkan.

Gyllenståhl och Fahnehielms vapensköldar i Torpa Kyrka. Foto: Esben Alfort 2018.

Britas pappa har dött ett halvår tidigare, och mamman är död sedan 5 år. Nu är det endast hon och hennes syskon som är kvar, och storebror Oluf är den som ger mest arbete åt häradsrätten, inte minst på grund av tvister mellan Ekäng (och underlydande Ödesjö) å ena sidan och grannsäteriet Sånna (och underlydande Bötterarp) å andra sidan. Brita själv börjar dock också höras, börjande strax efter mannens begravning, då hon upptäcker att en silverskål blivit stulen på begravningen och sålts vidare. Den dagen skickar hon dock sin svåger Anders Rosensabel.

1657 skänker hon en altartavla till Torpa Kyrka till minne av hennes man. Ett eller två år senare gifter hon om sig med ryttmästaren Odert von Poll, som sedan kallas ryttmästare till Näs och Egeby. Båda fastigheterna har ärvts från Fahnehielm. Paret får inga barn, och man hör knappt om Odert i dokumenten; det är hon som sköter alla formalia.

Då hennes barn har övertagit Näs efter Fahnehielms bortgång, har hon inte längre själv någon egen sätesgård, vilket hon har rätt till då hon själv är adlig. Hon låter dock inte detta hindra henne, utan hon bygger helt enkelt om frälsegården Linnekulla till en vacker säteribyggnad och ber sedan 1670 häradsrätten tillerkänna henne säteristatus för Linnekulla, med samma adelsprivilegier som hon dittils åtnjutit på Näs, och detta beviljas omedelbart, då de besiktar byggnaden och bekräftar att det nya Linnekulla är minst lika ståtligt som övriga säteribyggnader i området.

Wälb: fru Brijta Armskiöldz fullmechtige Berendt Bengtsson; gaf uthj Rätten tillkienna huru såssom Wälb: frun måste sine barn inrÿmma uthj dess Säthegårdh Nääs, dhen hon nu till Dato bebodt hafwer, efter dhen ähr under Norrköpingz Besluut Donerat, dhes Sahl. Man Capiteinen Wälb: H:r Pedher Fahnehielm, Och såssom hon ingen Säthegårdh hafwer som dhes Arff och egith frälsse ähr, dher hon sedan effter kan blifwa boende, hafwer hon låtit bebÿggia een sin frälsegårdh, Linnekulla till Sätherij; Ödmiukel. erhollandes, dhet henne dhen frijheet, som Adelige privilegier förmå kunna dher uppå blifwa meddeelt; hwarom ransakades och befans effter Nämbdens berättelse, att dher ähr een skiön bygning, medh åthskillige Wåningar uppå Mangården Upsatt, föruthan dhet att bådhe Man: och Stallgårdh tillförende war så bebÿgd, att mången Säthegårdh här å Orthen icke bättre bÿgd ähr.

Odert går bort 1677. Samma år köper Brita Broby vid Raklången, och därmed knyter hon ihop sina ägor väster om sjön, som tidigare varit uppdelade, vilket ställde till med problem när ägarna på Broby hindrade henne från att låta boskapet korsa deras ägor på väg till betet eller till sjön. 1668 vet vi att de ägde Rås, för då får hon tillstånd att förmedla det hemmanet som 1/4 hemman i stället för 1/2, som det tidigare varit, därför att ägorna var så ringa. Det var ganska vanligt vid den här tiden att hemmanen nergraderades eller lades ihop därför att det var så svårt att överleva på de fattiga jordarna som fanns runt Sommen. 1671 förmedlar hennes bror Oluf Armsköld Ödesjö från helt till 3/4 hemman av samma anledning; ingen bonde kunde fås att slå sig ner där om de skulle betala skatt som ett helt hemman.

Sistnämnda året dyker det upp ett mål då skogvaktaren Nils Månsson å Britas vägnar anklagar hustru Ingeborg Nilsdotter för att ha ihjälhuggit ett tamt rådjur som var Britas. Hon påstår att hon huggit det i en hage emädan dhet war want at giöra skadhe och stånga folk. Ingeborg blir ålagd att betala Brita för rådjuret, betala en mindre bot, samt uppmanas att avlägga en ödhmiuk afbön hoos Welb:ne Frun för sin obetänckte gerningh.

1680 hjälper Britas svärson Gabriel Gyllenståhl henne att få fäste på Aspa frälsegård på Asby Udde som betalning för pengar som ägaren Christer Horn var skyldig henne sedan flera år. Kanske var det då som Gabriel fick idén att själv överta gods från ekonomiskt trängda godsägare, något som han sedan kom att använda sig av ofta, och som gjorde att han samlade på sig ett mycket stort antal säterier och gårdar.


Forskningsdata

 •  icon-female namn (andras stavsätt): jungfru Brijta Jöransdotter (1634); jungfru Brijta (1639); Enckefruun welb: Fru Brijta Armskylldh (1655); Enckiefrun Welb: Fru Brijta Armskyld (1657); Welb: fru Brijta Armskylld (1657); Enkiefrun F. Brijta Armskiyld (1658); Welb. Fru Brijta Armskyld (1659); Fru Brijta Armskiyld (1659); Welb. fru Brijtha Armskiyld (1661-1665); Web. Fru Brijta Armskiöldh (1667); Wälb./Wälb:ne/W:ne Fru Brijta Armskiöld (1668-1679); Fru Brijta Armskiöld (1669-1676); Edla och Wälb. Fru Brijta Armskiöldh (1669); Wälb. Fru Brijtha Armskiöldh (1670); Wälb./W. Fru/F. Brijta Armsköld (1670-1675); Wällb. fru Britha Armskiöldh (1673); Wälb. Brijta Armsköld (1674); Wälb. Fru Brijta Armsköldh (1676); Fru Brijta Armskiöldh (1678); Wälb. F: Brita Armskiöldh (1678); Wälb. Fru/F. Brita Armskiöldh (1678-1680); Fru Brita Armskiöldh (1679)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Capitinen Per Jönsson (1646); Capiteinen Welb:ne Per Jönsson Fanhielm (1647); Capiteinen Welb: Per Jönsson Phanehielm (1652); Capitein/Captenen Welb: Pedher Phanehielm (1653-1657); Capiteinen Welb: Peder Phanehielm (1653); Capiteinen Welb: Phanehielm (1653); Welb. Peder Fanehielm (1655); Captenen Welb. Peer Phanhielm (1655); Captenen Welb:ne Peer Fanhielm (1655); Fanehielm (1657); Capiteinen Wälb: Hr Pedher Fahnhielm (1670)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Welb. Odhert von Pool (1667)
 •  icon-female mant. 1673 Näs: v900880.b1050.s130(1673)
 •  icon-female dopv. v39085.b8.s3(1634); v39085.b9.s5(1639); v41299.b31.s51(1669); v41299.b32.s53(1670); v41299.b33.s55(1671); v41299.b34.s57(1671); v41299.b35.s59(1671); v41299.b38.s65(1674); v41299.b39.s67(1675); v41299.b40.s69(1676); v41299.b41.s71(1676); v41299.b44.s77(1679)
 •  icon-female domb. v217757.b1280 f(1655); v217757.b2840(1657); v217757.b2890(1657); v217757.b3620 f(1658); v217757.b4040(1659); v217757.b4100(1659); v217757.b4890(1661); v217758.b3280.s23(1665); v217758.b3780.s23(1667); v217758.b3960.s9(1668×2); v217758.b3990.s15(1668); v217758.b4050.s27(1668×2); v217758.b4190.s25(1669); v217758.b4400.s31(1670); v217758.b4420.s35 f(1670); v217758.b4490.s49 f(1670); v217758.b4720.s31(1671); v217758.b4830.s53(1671); v217759.b4450(1678); v217759.b4480 f(1678); v217759.b4650(1679); v217759.b4690(1679); v217759.b4880(1680)
 •  icon-male domb. v217753.b1490(1647); v217756.b640.s61(1652); v217756.b2230.s169(1653); v217756.b2250.s173 f(1653); v217756.b2260.s175 f(1653); v217757.b1210(1655); v217757.b1280 f(1655); v217757.b1570(1655); v217757.b1770(1655); v217757.b2840(1657); v217758.b4400.s31(1670)
 •  icon-female sock. Torpa: v41299.b96.s179(1674)