Handelsmannen som begravdes under fruntimmersstolarna

Rear Påfwelsson & Maren Olufsdotter


icon-male  Richard/Reggert ”Rear” Påfwelsson (d. 30/4 1727)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmfm.mf]
icon-home  Son till Poffuel Claussön
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Handelsman


icon-user  Maren Olufsdotter (1671 – 14/5 1741) (g. 1691)
icon-home  Dotter till Oluf Månsson & Kierstin
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  Minst 9 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  02-04-2022


Rear föddes i den då danska handelsstaden Uddevalla (Oddevall) som son till skolmästaren Poffuel Claussön. Pappan var skolmästare (och förmodligen även klockare) och beskrevs från 1674 som Wanwittig, och likwäl skolemester, en fattig man som inte förmådde betala full skatt. De bor i klockarbostaden på en stor hörntomt till Stora Torget i 4:e roten, tomt nr. 107 på kartan nedan, som av någon anledning tycks vara uppdelad på fyra mindre delar. Förmodligen är en av dem deras kål- och kryddhage.

Del av karta över Uddevallas tomter 1696. Källa: Lantmäteriet.

Mamman dog tydligen på sent 1670-tal, och pappan på tidigt 1680-tal, och då uppträder Rear till en början (belagd från 1685) som dräng, sist i mantalslistan, utan att det framgår var han tjänade. Förklaringen är nog den att han tjänade hemma på skolan, men då nya herren i huset, äldste sonen Claës, hade gått i sin pappas fotspår och blivit klockare, finns han uppförd i början av mantalslisten med tjänstemännen i stället för på sin bostad som vanlig borgare, så Rear måste registreras ensam som dräng i roten. Det är dock även möjligt att han tjänade någon annanstans.

Från 1687 betalar Rear full skatt som vuxen man, fast han står fortfarande uppräknad som en av de sista i staden, så det är inte helt säkert att han verkligen bodde hemma.

1688 flyttar han till ett eget hus på tomt 99 på kartan ovan (i utkanten av 3:e roten), där han från det följande året bor tillsammans med Oluf Månsson Hattmakare och hans hustru Kierstin. Förmodligen har han då börjat idka handel och på så sätt jobbat upp sig i samhället. Idag återfinns Rears tomt som en del av Margretegärdeparken. I familjens gamla hus på Stora Torget har i stället Olufs son Christopher Sadelmakare flyttat in, fast tomten ägs fortfarande av familjen, och Claës bor förmodligen också kvar där då han fortfarande är klockare.

I maj 1690 brinner större delen av staden, fast östra delen där de bor klarar sig. Trots detta elände har stadens borgerskap året efter medel över för att donera pengar till byggandet av tyska kyrkan i Karlskrona. Det är brodern Claës som ombeds att göra en lista på alla donationer, en så kallad tänkebok.

1691 gifter sig Rear med nyssnämnde hattmakarens dotter, sadelmakarens bror Maren Olufsdotter.

Än så länge har bröderna Rear och Claës förmodligen delat på tomterna som de ärvt efter pappan, men nu när Rear gift sig så måste de fördelas ordentligt mellan dem. De har lite svårt att enas om detta, så det får redas ut i rådhusrätten 1692.

Föruthan det som afsagt är emillan bröderne Rear Påfwelsson ock Clas Pålsson skall Rear Pålsson behålla hörnetompten till Torget som des Swåger Christopher Sadelmakare åbor [tomt 107], ock gifwa des äldste broder Clas för Cessionen 15 Rdr, ock hafwa Rears Tompt igen på Norrgatan [tomt 99], ock Rear hafwa Claes Kålhage igen nedan för Rådman Pehr Bryngelssons Trähage nidh till Bäcken ock allmännegatan, ock härmed woro desse bröder förente.

Det låter ju som att det redan har avsagts en dom mellan dem, men tyvärr har jag inte lyckats hitta någon sådan. Resultatet av detta tomtbyte är oklart, då vi vet att Rear 1696 när tomtkartan ritades ägde tomt 99, medan Claës ägde tomt 107, och det verkar ju fullkomligt motsäga vad som bestäms i denna resolution. De måste sålunda ha bytt tillbaka vid något tillfälle.

Christopher Sadelmakare och hans hustru lämnar efter tomtbytesavtalet det gamla huset på torget och flyttar in hos Rear och Maren i stället. Frågan är varför de båda familjerna bor just där. Rear var ju handelsman, och man kan undra varför han då bodde i utkanten av staden långt från älven. Vanligtvis var Uddevallas handelsmän även skeppare, men Rear tycks ha varit ett undantag.

Även i Claës fall kan man undra varför man lagt klockartomten där, så långt från skolan, som låg på andra sidan älven, på tomt 266. Klockaren var knuten till skolan, och Claës fungerade åtminstone 1695-1696 även som kollega, dvs. hjälplärare vid skolan.

Efter att både Christopher och hans änka gått bort flyttar Rear och Maren tillbaka till klockartomten på Stora Torget, där de finns registrerade 1701.

De äger även flera hagar utanför staden: 1) Kålhagen nr. 40 på kartan nedan bredvid brodern Claës kålhage nr. 41, 2) tomten 143, som verkar vara den som numera Uddevalla Hospital ligger på; den delades med Alexander Herman, 3) tomt 168 ”Kråkhagen” bortom Kålgårdsberget, som numera verkar hysa Uddevalla Gymnasieskola Östrabo, og slutligen 4) en liten åker öster om staden, nr. 190 på kartan, ungefär där mediehuset Bohuslänningen nu ligger.

Uddevalla 1696. Kålhagen 40 var Rears, 41 tillhörde Claes, och 44 ägdes av rådman Pehr Bryngelsson. Källa: Lantmäteriet.

Rear Påfwelssons hagar 40, 143 (delad med Alexander Herman), 168 (Kråkhagen) och 190 utanför Uddevalla 1696. Källa: Lantmäteriet.

Paret får minst 9 barn.

 • 1.  icon-female Elisabet Rearsdotter/Reggartsdotter Bäck (1692 – 1791)
  •  icon-user 1. Friedric Brems icon-play
  •  icon-user 2. Gudmund Classon Berg icon-play
 • 2.  icon-male Hans Bäck (före 1698 – 9/4 1741) icon-stop
 • 3.  icon-female Magdalena ”Malena” Rickardsdotter (före 1698 – efter 1741)
  •  icon-user Oluff Andersson icon-play
 • 5.  icon-female Kirstin (före 1698 – 9/6 1702)
 • 5.  icon-male Påfwel/Paul Bäck (14/6 1700 – 1750)
  •  icon-user Maria Spaak icon-play
 • 6.  icon-female Christina ”Kirstin/Stina” Reggartzdotter (31/10 1702 – efter 1741)
  •  icon-user Jacob Dahl
 • 7.  icon-male Hans (f. 4/1 1705) icon-times
 • 8.  icon-female Regina (f. 4/1 1705) icon-times
 • 9.  icon-male Oluf (24/10 1708 – 27/7 1712) icon-times

Både Rears och brodern Claës barn får efternamnet Bäck/Beck, och Claës är omtalad med namnet en enstaka gång. Det är oklart var namnet kommer ifrån. Kanske kom det från brödernas mamma?

1705 klagar Rear på att borgaren Oluf Hermundsson, av vem han beställt en läst sill från Ålborg, har sålt all fisk där i stället för att ta hem dem, trotts att Rear betalt honom med danska pengar. För pengarna har han köpt nya varor. Han får återbetalning av Oluf vid nästa rådhusrättsmöte.

Han verkar även ha sålt silvervaror, bland annat skedar, bägare och pommerska mynt som han lät sin svåger Alexander Hermansson förarbeta innan de skulle säljas. När svågern dör 1719 måste Rear se till att få tillbaka silverskedar och pommerska mynt som ännu inte blivit klara från änkan.

1724-1725 turas Rear och Maren om att vara sjuka och bräckliga, och 1727 får äldste sonen Hans Bäck ta över som herren i huset, fast det är dottern (antagligen Christina) som försynar föräldrarna i ålderdomen. Pappan dör redan året efter och begravs i Uddevalla kyrka, där han ligger j Kyrckian på Stora Långgången under FruentimbersStohlarne. Ingen bouppteckning görs vid hans frånfälle, därför att änkan och barnen har kommit överens om att hon ska få bo kvar i orubbat bo hela sin livstid. Av någon anledning görs dock ändå en bouppteckning efter honom 1738. Då äger de följande fastigheter:

 • Huus och gård i Östergatan bestående af under- och öfwerrumm, inrede, Muhring och allt nagelfast belägen emellan H:r Kyrckioherdens Gotherij gård å ena ock Klåckaren Wallenströms å andra sijdan
 • Huus och gård på Norrgatan af öfwer- och underrum, inrede, Muhring ock allt nagelfast belägen intill Christopher Lidijns huus, med Kål- ock Kryddhage
 • En lijten Kåhl- ock Kryddhage näst därwid belägen
 • 1 st. äng på Skabban, 2 Mans slått
 • 1 st. Jord på Wasslehagen, bestående af fem fältingar åkerjord, och äng till 1½ Mans slått
 • 1 hage Kråkehagen ben:dt, 3 Skiepper Kornsäde och 1 Mans slått
 • Åker på Maen med twänne tompter

Kråkehagen köper de 1694-1695 av dels Rears syster Lennicka Pålsdotter och hennes man Anders Larsson Dahlboo och dels brodern Claës. Kryddhagen köper de av Lennicka och hennes man 1704.

De verkar inte ha varit särskilt förmögna. På ängarna gick 2 kor och 1 kviga.

Namnteckningar på bouppteckningen efter Rear Påfwelsson 1738.

Sonen Hans har ärvt sin pappas handelsverksamhet, fast i april 1741 dör han plötsligt, endast 35 år gammal och ogift, och begravs då i kyrkan på Stora gången wid Wästra Kyrckiodörren. Bara en månad senare dör även Maren och begravs på samma plats. Då ärvs deras hus av barnbarnet Helena Berg, som året efter gifter sig i det huset och bosätter sig där med sin man, som själv är en framgångsrik handelsman.

Dottern Malena gifter sig 1712 hemma i huset med en organist från Kungälv, och Christina med en handelsman i Uddevalla. Paul blir postinspektör i staden och gifter sig med postinspektör Spaaks dotter från andra sidan Stora torget (tomt 48).

Dottern Elisabet har otur med sitt första äktenskap, men skiljer sig sedan och gifter om sig med den framgångsrike tobaksfabrikören Gudmund Berg.

När Maren dör tycks hon ändå äga den gamla klockartomten, som de tydligen köpt av staden så det inte längre är klockartomt.

 • Tompt wid Torget till bägge gatorne, jemte det stycket som af Staden är kiöpt och warit Klåckaretompt, sampt en Kåhl eller Kryddehage därwid belägen
 • 1 st. Äng på Skabban 2 mans slått
 • 1 st. jord på Warsslehagen åker femsettingar(?), Äng 1½ mans slått
 • 1 hage, Kråkehagen 3 skieppor utsäde ock 1 mans slått
 • Åker på Maen med 2 tomter

Hon utarrenderar åkrar och hagar till svärsönerna.


Rear Påfwelssons bouppteckning 1738.

Maren Olufsdotters bouppteckning 1741.


Dopnotiser

Pauls dop 1700. Vittnen: Christen Hammar, Nils Marcusson, Pehr Sofrensson; Claes Påfwelssons hustru, Samuel Swenssons hustru, Hans Arfwedssons hustru. Uddevalla församling.

Christinas dop 1702. Vittnen: Rådman Pehr Bryngelsson, Hans Arfwedss., Nils Marcusson, Alexander Herman; Clas Påwelssons hust., Anders Länborgz hustru, Bengt Johanssons hust. Uddevalla församling.

Hans och Reginas dop 1705. Vittnen: Pehr Söfrensson den yngre, Alexander Herman; Rådhman Pähr Bryngelssons hustru, Anders Lijnborg, Clas Klåckars hustru, Marta Anders Dahlbos. Uddevalla stadsförsamling.

Olufs dop 1708. Vittnen: Hr Christen Hammar, Hr Magnus Wallengreen; Hr Rådman Pehr Bryngellssons hustru, Bengt Wallbecks hustru. Uddevalla församling.

Christen Hammars barnbarn skulle så småningom komma att gifta sig med deras barnbarn. Rådmannen Pehr Bryngelsson var Christen Hammars svärfar, och sålunda även han blivande familj. Claes Påfwelsson var Rears bror.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Rear Påfwelsson/Påfwelss. (1685-1727); Rear Pålsson (1692-1735); Rear (1692); Rehr Påhlsson (1696); Rehr Pålsson (1696); Reer Påhlsson (1696); Reher Påhlsson (1696); Reher Pålsson (1696); Borgiaren Rear Påfwelsson (1700); Handelsman Rear Påfwelsson (1702); Borgaren Rear Påhlsson (1705); Regert (1705); Regert Påhlsson (1705); Hr Ricard Påfwelson (1708); Rear Paulsson (1712); Hr Richard Påfwelsson (1714); Bårgaren Reggert Påfwelsson (1717); Reggert Påfwelsson (1717); Borgaren Regert Påfwelsson (1717); Regart Påfwellsson (1719); Reggart Påfwelsson (1719-1726); Regart Påhlsson (1719); Reggart Paulsson (1719); Hr Richard Påhlsson (1727); Rear Pållsson (1728); Rear Påhlsson/Påhlss. (1728-1736); Rear Påfwellsson (1729); Handelsmannen Reggert Påfwelsson (1738); Handels:n Rear Påhlsson (1741); Handelsmannen Reggert Pålsson (1741)
 •  icon-female namnteckning: Maren Olufsdotter (1738)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Maren Olofsdoter (1700-1702); Maren Olofsdotter (1708); Maren Olufsdotterdåtter (1738); Maren (1741); Matronan Maren Olsdotter (1741)
 •  icon-male d. Uddevalla 1727: v2238.b288.s280
 •  icon-female d. Uddevalla 1741: v2238.b339.s331
 •  icon-male bou. Uddevalla 1738: v65999.b449.s440
 •  icon-female bou. Uddevalla 1741: v65999.b574.s565
 •  icon-male mant. 1685-1697;1701-1720 Uddevalla: v224175.b970.s565(1685); v224176.b930.s561(1686); v224177.b370.s504(1687); v224178.b510.s512(1688); v224179.b490.s663(1689); v224180.b640.s579(1690); v224185.b650.s493(1695); v224186.b1130.s680(1696); v224187.b1710.s607(1697); v224191.b320.s19(1701); v224194.b670.s53(1705); v224195.b540.s47(1708); v224196.b590.s45(1709); v224198.b560.s43(1715); v224199.b150.s8(1716); v224200.b560.s43(1718); v902761.b4490.s629(1719); v224201.b540.s40(1719); v224202.b560.s42(1720); v224203.b540.s40(1721); v224204.b540.s40(1722); v902762.b5260.s644(1723); v224205.b620.s48(1723); v902762.b5380.s654(1724); v224206.b800.s66(1724); v902763.b3550.s457(1725); v224207.b1450.s131(1725); v902764a.b3620.s473(1726); v224208.b1440.s131(1726); v224209.b2360.s224(1727); v224210.b1820.s169(1728)
 •  icon-female mant. 1695-1697;1701-1729;1732 Uddevalla: v902765a.b3860.s527(1727); v902766b.b3610.s478(1728); v902767.b3650.s502(1729); v224211.b1100.s96(1729); v835489.b4060.s507(1732); v902770a.b4030.s502(1733); v224214.b2540.s1084(1733); v902771.b3740.s484(1734); v224215.b1250.s998(1734); v835490.b3620.s474(1735); v902772.b4020.s500(1736); v224216.b310.s109(1736)
 •  icon-male dopv. v2233.b22.s31(1701)
 •  icon-male domb. v4837.b189.s184(1692); v557087.b5170.s512(1705); v557087.b5200.s515(1705); v557089.b4850.s596(1717 x4); v557089.b4860.s597(1717 x4); v557089.b4910.s602(1717 x4); v557089.b8340.s950ff(1719); v557089.b8380.s954f(1719); v557089.b8500.s966(1719)
 •  icon-male lantm. 1696
 •  icon-female arv: v65999.b449.s440(1738)
 •  icon-male vigslar i hemmet: v2233.b175.s197(1712); v2233.b176.s198(1714)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2233.b8.s17(1700); v2233.b34.s43(1702); v2233.b66.s77(1708)
 •  icon-user barn d. Uddevalla: v2233.b203.s244(1702)