Bagge i Öbbe

Swen Bagge & Kirstin Olofsdotter


icon-male  Swen Olofsson/Olsson Bagge (1670 – 23/7 1751)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmmm.f]
icon-home  Son till Olof Swensson?
icon-location-arrow  Röd, Forshälla, Bohuslän
icon-wrench  Skeppare, handelsman; bonde; borgare


icon-user  Christina ”Kirstin” Olofsdotter (1682 – 27/5 1756) (g. 9/1 1698 i Grinneröd)
icon-home  Dotter till Olof Törbjörnsson & Gertrud Olofsdotter?
icon-location-arrow  Litleröd, Grinneröd, Bohuslän
icon-play  Minst 9 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  13-12-2023


Swen Olofsson från Rödicon-map-marker i Forshälla församling gifte sig 1698 i Grinneröds kyrka med Kirstin Olofsdotter från Lisslerödicon-map-marker. De bosatte sig i Uddevalla.

Swen Olofsson Bagge & Kirstin Olofsdotters vigsel 1698. Grinneröds församling.

Bagge är ett gammalt smeknamn för norrmän, så man kan tänka sig att Baggesläkterna ursprungligen kom från Norge, fast då förstås utan namnet. Frågan är dock om Swen överhuvudtaget var född Bagge. Han kallas åtminstone inte Bagge medan han bor i Forshälla, men kanske var hans mamma ändå en Bagge, eller så kan han ha tagit namnet från en annan nära släkting. Ryttmästaren Peder Swensson Bagge som bodde i närbelägna Vassbo i samma församling skulle t.ex. kunna vara en kusin. Vi vet att de kände varandra, för 1708 drar Swen honom och hans mamma i rätten därför att Peder är skyldig honom pengar.

Efter giftermålet verkar Swen och Kirstin ha bosatt sig i Uddevalla, där han 1692 köpt gården Baggetofta av den förmögne vice borgmästaren i Uddevalla Börge Nilsson Bagge av Uddevallasläkten Bagge, som hade döpt om gården från Backetofta till Baggetofta (köpebrev Börje Nilsson Bagge – Swen Olsson 1692, fastebrev 1696).

Swen omtalas under sin tid på Baggetofta som både bonde och borgare; han verkar ha idkat handel samtidigt som han drev lantbruket tillsammans med sin pappa. Han kanske inte själv reste runt med varor, men han verkade som mellanman vid viss handel mellan Bohusläns städer. 1699 är Swen i Baggetofta sålunda omtalad i en dombok från Fräkne härad i samband med försäljningen av några famnar ved som bonden Anders Arfwidsson i Ekorretången i Ljungs församling lastat på sin jakt och tänkt sälja i Göteborg. Swen övertalade honom att i stället sälja veden till översten Laurin på Marstrands fästning.

Det dröjer dock inte många år förrän de säljer Baggetofta, som så småningom skulle komma att omvandlas till Gustavsbergicon-map-marker när gårdens hälsokälla blev känd. Kanske tog Swen Olofsson helt enkelt namnet Bagge från gården Baggetofta, om han inte redan var släkt med den familjen; bodde man på Baggetofta var man självklart en Bagge.

Swen lär vara son av Olof Swensson, som urpsrungligen ska ha bott i Röd. Senare flyttade han till Baggetofta med sina barn, och enligt Olga Dahls Västsvensk genealogi och personhistoria 1971 bosätter han sig slutligen på Rävsdal i Herrestad församling. Det bor en Swen Olofsson i Rävsdal som får barn där 1701-1706, men det verkar knappast sannolikt att det är samma man, då han är dopvittne tillsammans med sina vuxna barn på Baggetofta 1701, och barnen fortfarande 1703. Swens bröder Börge och Ambjörn och en onamngiven syster är sålunda dopvittnen åt Swen och Kirstins barn på Baggetofta medan de fortfarande bor där.

Alternativt bodde det i Röd en Olof Törbjörnsson (1645 – 19/2 1705), som skulle kunna vara Swens pappa. (Däremot verkar bonden Olof Björnsson i Röd inte kunna vara hans pappa, då Swen 1708 drar honom i rätten för en skyldighet som Olof förklarar varar betald med en halv tunna korn som Swen fått av hans mamma. Det känns knappast sannolikt att Olof då var Swens pappa).

Mest sannolikt är att den Olof Swensson som bor på Baggetofta verkligen är Swens pappa.

Kirstin skulle kunna vara dotter till en annan Olof Törbjörnsson i Lissleröd och hans hustru Gertrud Olofsdotter, som fick en sista dotter Gunnela 1691. Kirstin hade nog även en syster Ingri som gifte sig 1690.

Swens bror Ambiörn var borgare i Uddevalla 1707, då Swen ställde upp för honom i tingsrätten där han anklagats för att ha slagit en man under ett slagsmål på gästgivaregården Åsen. Han fick böta för sina tre slag, främst för att det hade hänt på en helgdags afton – kyndelsmässodagen efter kl. 4 på kvällen.

Infarten till Öberg i dag. Källa: Google.

Samma år som han gifte sig, hade Swen förvärvat besittningsrätten till båtsmanshemmanet Öberg (”Öbbe”) i Myckleby församling på Orust. Innan dess hade det legat under lagmansstolen.

Paret säljer Baggetofta till efterträdaren, tobaksspinnaren Johan Holst, 1702 och flyttar till Öberg 1707. Då kallas han borgare och invånare i Uddevalla. Samma år får han överta Håla Frälsekvarn i Ljungs församling, som han fått köpebrev på 1704. Förmodligen låg kvarnen strax intill gamla kyrkan. Till kvarnen hörde även Plats och hage.

1708 ansöker han att få hugga några gamla ekar som står på Öbergs tomt för att kunna bygga ett nytt stuguhus och fäbodar; ekarna är kronans privilegium därför att de kan användas för skeppsbygge, men dessa har blivit för gamla för det ändamålet. Han livnär sig nu som skeppare och handlande. Förutom salt, brädor, stockar, lin och kläder vet vi att han handlade med fisk, för 1709 anklagar han Jacob Gullbrandsson i Öberg för att han inte tagit vara på sex fjärdingar fisk som han bett honom ansvara för ett år tidigare. Det visar sig dock att han endast bett honom bära dem från stranden till ett buskage och täcka dem. Han klagar på mångt och mycket, och det är sällan som han får rätt.

Swen och Kirstin verkar ha fått minst 10 barn på Öberg, där de stannar resten av livet. Kirstins mamma dör på Öberg 1748. Han lär ha fått två barn som kallades Oluf, den ena efter farfar och den andra efter morfar.

 • 1.  icon-male Oluf Swensson Bagge/Öbbe (1699 – 2/6 1761)
  •  icon-user Maren Wikström icon-play
 • 2.  icon-female Britta (f. 7/4 1701)
 • 3.  icon-female Anna Bagge (15/2 1703 – efter 1748)
  •  icon-user 1. ?
  •  icon-user 2. ?Lars Brun
 • 4.  icon-female Gunnela Swensdotter
  •  icon-user Björn Andersson
 • 5.  icon-male Lars Swensson (d. efter 1737)
 • 6.  icon-male Bengt Swensson Bagge (19/5 1709 – 30/10 1737)
  •  icon-user ? icon-play
 • 7.  icon-female Christina ”Kirstin/Kirsti/Stina” Bagge (23/5 1711 – 30/12 1795)
  •  icon-user Petter Berndtsson icon-play
 • 8.  icon-female Maria ”Maija” Swensdotter Bagge (d. efter 1742)
  •  icon-user 1. Georg Feuk icon-play
  •  icon-user 2. Oluf Udéen icon-stop
 • 9.  icon-female Inger (f. 25/12 1715)
 • 10. icon-male Oluf Bagge Swensson (1722 – 1766)
  •  icon-user Maria Berg icon-play

1748 vigs änkan Anna Bagge från Öberg och kyrkoherden i Torsby Herr Lars Brun. Det skulle ju mycket väl kunna vara deras dotter Anna. 1738 vigs Gunila Swensdotter från Öbbe med Björn Andersson, och det är förmodligen en dotter som annars är okänd. Förmodligen fanns det också en son Lars Swensson, som är dopvittne 1734 och 1737.

Dottern Maria gifte sig med handelsmannen i Uddevalla Georg Feuk, och efter hans död 1742 gifte hon om sig med handelsmannen Oluf Udéen. Hennes dotter i första äktenskapet Helena Feuk gifte sg med handelsmannen Mårten Ahlmgren, som växte upp på Allmag, granne till Öbbe, och förmodligen inspirerades av familjen Bagge när han valde att bli handelsskeppare.

Oluf Swensson Bagge/Öbbe d.ä. blev skeppsredare och handlande i Uddevalla och gifte sig med Maren Wikström, en dotter till Jon Wikström och Margareta Toresdotter och släkting till handelsmannen Paul Wikström, som skulle komma att gifta sig med Christinas dotter Beatha och överta deras hus efter Petters död. Olufs hustru var dopvittne åt de flesta av Paul Wikströms barn; ibland kallas han Olof Svensson Bagge och ibland Olof Svensson Öbbe, antagligen för att kunna skilja honom från lillebror Olof Bagge Svensson d.y. i Uddevalla. Olof Svensson Bagge var dopvittne åt hans barn.

Både pappa Swen och sonen Oluf verkar ha haft ansenlig skuld när svärsonen Petter Berndtsson gick bort 1753; då betalades en summa på 993 riksdaler silvermynt ur Petters sterbhus för att täcka Sahl. Swen Olufssons Sterbhuus och Hr Oluf Swenssons fordran tillsammans. I gengäld ställde Oluf upp på parets omyndiga döttrars vägnar.

Namnteckningar på bouppteckningen efter Petter Berndtsson.

En av värderingsmännen var för övrigt nyssnämnde Mårten Ahlmgren.

Oluf Bagge Swensson d.y. var gift med Maria Gudmundsdotter Berg, som var syster till Helena Berg. Deras far Gudmund Berg hade tagit över Johan Holsts (i Baggetofta) tobaksspinneri 1715.

1784 när storskiftet genomfördes på Öberg omtalas Swen Olsson Bagge och Oluf d.y.’s son Gudmund Bagge på gården.

Åhr 1784 den 15 Julij infant sig underskrefne Landtmätare uppå 1 helt Skatte Båtsmans Hemman Öberg eller Öbbesnäs benämnd, belägit i Bohus Lähn och Möckleby Sockn på Orost, at derstädes enligt Höggunstigt Förordnande af d. 20 September 1783 Förrätta Laga Sol och Storskiftes Delning å samtelige Ägorne emellan Herrar Handelsmännen Swen Olsson och Gudmund Bagge i Uddewalla, Efter laglig tillkjännagifwande instälde sig äfwen desse Herrar, åfwannämnde Dag på Öberg, då Ämbetsmannen sig företog markens geometriska affatning, hwilken slutades den 26 samma månad; men som den tiden brådaste höbärgning påstod och Herrar Baggar [/Bagge] dessutom woro förhindrade, upsköts Delningen till den 2 augusti påföljande då Undertecknade tillika med Herr Gudmund Bagge sig infandt; men Herr Swen [Olsson] Bagge, som war frånwarande, hadde i dess ställe befullmägtigat sin Bonde Olof Hansson, hwilka alle nu tillika med HäradsDomaren Wälförståndige Berendt Torgersson i Röra och Nämnedemannen Swen Börjesson i Wästra Bogane bewistade Ägornes upskattning, som blef till delägarnes fulla nöje förrättad. Wid Delningen tillstädes kommo åter samtelige förenämnde utom Nämndemannen Swen Börjesson, som då war hindrad, och i hwilkens ställe Bonden ärlige och Beskedlige Relf Håkansson i Kjärr war närwarande wid Delningen, då Utstakning å fältet wärkstäldes, som å Chartan wist är och här beskrifwit finnes. [Skillnader mellan originaltexten och karttexten har markerats].

Gudmund ägde salteriet Öbergsnäs, medan hans bror Samuel ägde trankokeriet Båteviken.

Som man ser på denna karta från storskiftet 1784 så fanns det redan då många små hus både på nuvarande gårdstomten och längs kusten. Mest sannolikt är att Christina växte upp på själva gårdsområdet.

En Anders Olofsson i Röd i Forshälla mister en två år gammal dotter 1695, och han är väl förmodligen en bror till vår Swen. Det är också värt att notera sig att så sent som 1749 gifte sig en Anders Olofsson från Öbbe med en piga på Lissleröd, dock knappast samma man.


Dokument

Brittas dop 1701. Vittnen: Börgie Olofsson i Backetoffta, Jon Påfwelsson, Nils Larsson på Öan; Olof Halfwarssons hustru af Strand, Olof Hermunssons hustru, Olof Swenssons doter i Backetofftan. Uddevalla församling.

Annas dop 1703. Vittnen: Jon Påfwelsson, Olof Pehrsson i Lundebrecka, Ambiörn Olofsson i Backetoffta; Christentza Olof Halfwarssons, Ingemar Jonssons hustru, Britta – är Pehr i Lundebreckas fräninna. Uddevalla församling.

Bengts dop 1709. Vittnen: Lars Pehrsson i Kiärr, Hans Simonsson i Berg, Anna Larsdotter i Öberg, Chirstin Pehrsdotter i Kiärr. Myckleby församling.

Christinas dop 1711. Vittnen: Hellge Larsson i Kiärr, Hans Simonsson i Öberg, Anna Larsdotter ibidem, Kirstin Pehrsdotter i Kiärr. Myckleby församling.

Ingers dop 1715. Vittnen: Hans Simonsson i Öberg, Lars Pehrsson i Kiärr, hustru Catharina Winkelman i Ottestala, Jfru Ellika Sahlgren i Möckleby. Myckleby församling.


Forskningsdata

Det finns en del osäkerhet då det finns flera Swen Olsson Bagge och flera Christina Bagge (En av de senare är sonen Bengts dotter). Årtalen som valts ovan härrör från Öberg och bör således vara rätt personer. Däremot vet vi inte med säkerhet att de som gifte sig 1698 verkligen var rätt par, eller de som bodde på Baggetofta.

Tack till Tommy Bagge som hjälpt med att reda ut vem som köpte Baggetofta av vem och när!

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Swen Olofsson (1698); Swen (1699); Swen Ollsson (1699-1701); Swän Ollss. (1699); Borgaren Swen Olsson (1700); Bonden Swen Olofsson (1701-1703); Borgaren Swen Ollsson (1701); Swän Olsson (1701); Skiepparen Wäll:te Swän Ollsson (1707); Swän Ollsson (1707-1708); Wäll:te Swän Bagge (1707-1708); Wäll:te Sven Bagge (1707-1710); Wäll:te Sven Ollsson (1707); Skepparen Swän Bagge (1708-1739); Swän Bagge (1708); Skiepparen Wäll:te Sven Ollsson (1708); Skiepparen Wäll:te Sven Bagge (1708); Sven Bagge (1708-1748); Skiepparen Wällb:te Sven Bagge (1709); Swen Bagge (1709-1715); Swen Olufsson (1710); Swen Olsson (1712); Skepparen Swen Olsson Bagge (1739); Skepparen Swän Olsson Bagge (1739); Skiepper Swen Ollsson (1712); Hr Swen Olsson Bagge (1742); Swen Olsson Bagge (1751); Sahl. Swen Olufsson (1753)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Kirstin Olofsdotter/Olofsdoter/Olofsdr (1698-1703); Enckan Christina Bagge (1756)
 •  icon-user g. Grinneröd 1698: v221.b199.s389
 •  icon-male d. Myckleby 1751: v3160.b208.s409 (ålderdoms svaghet)
 •  icon-female d. Myckleby 1756: v3160.b230.s453 (ålderdom och bräcklighet)
 •  icon-male mant. 1748 Öberg: v55a.b1440.s141(1748)
 •  icon-female mant. 1748
 •  icon-male dopv. ?v221.b6.s3(1688); v3160.b64.s123(1709); v3160.b72.s139(1710); v3160.b73.s141(1712); v3160.b74.s143(1712)
 •  icon-male domb. ?v49302.b92(1696); v4838.b220.s214f(1699); v4838.b238.s232(1699); v4838.b361.s355(1700); v4838.b364.s358(1700); v557087.b170.s13(1701); v557087.b260.s22(1701); v557087.b290.s25(1701); v557087.b5580.s553(1701); v307684.b170(1707); v307684.b200f(1707); v307684.b690(1707); v13504.b39.s69[1708]; v307689.b200(1708); v307689.b470(1708); v307689.b770(1708); v307689.b770f(1708); v307689.b780(1708); v307689.b940(1708); v307689.b950(1708); v307694.b50f(1709); v307694.b320(1709); v307694.b820(1709); v307699.b50(1710); v13509.b25.s45(1730); v13512.b7(1732); v557094.b470.s37(1739); v557094.b480.s38(1739); v557094.b490(1739)
 •  icon-male arv. v65999.b586.s577(1742)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2233.b16.s25(1701); v2233.b37.s46(1703); Myckleby: v3160.b63.s121(1709); v3160.b70.s135(1711); v3160.b88.s171(1715)
 • Peder Svensson Bagge i Vassbo: v221.b8.s7, v221.b63.s117, v221.b92.s175, v221.b41.s73
 • Anders Olofsson i Röd: v221.b89.s169
 • Oluf Törbjörnsson i Röd: v221.b94.s179
 • Kirstins mammas död: v3160.b197.s387