Kvinnokarlens nemesis

Erik Lilliestielke & Christina Palmer + J. Mejer + Margaretha Charlotta Hökenflycht


  Erik Lilliestielke (1682 – 5/3 1737)
  Helena Christina Ögnelods försläkt [1.2.11_mmf]
  Son till Bengt Lilliestielke & Christina Hård af Segerstad
  Kapten i Skaraborgs Regemente, fänrik


 1. Christina Palmer (d. före 1723)
icon-home  Dotter till rådman Palmer & Maria Johansdotter
  1 barn


 2. J. Mejer (g. 21/7 1710 i Ryssland)


 3. Margaretha Charlotta Hökenflycht (1700 – 4/6 1787) (g. 24/11 1723 på Hårdeholm i Suntak)
icon-home  Dotter till Jonas Hökeflycht & Charlotta Susanna Hård af Segerstad
icon-play  6 barn


icon-certificate  Indirekta källor (Viss osäkerhet)
  12-11-2020


Erik växte upp på rusthållet och kronoskattesäteriet Oltorpicon-map-marker i Dimbo församling i Västergötland som son till Bengt Lilliestielke och Christina Hård af Segerstad. Familjen ägde ett stort antal fastigheter, och pappan levde utan tjänst på inkomsten från dessa. Med sina 16 barn (totalt 27 stycken barn om man räknar in dem som dog tidigt!) har han nog inte dragit så mycket omsorg om sina barn och lärt dem ett passande beteende. Erik verkar då också ha varit lite av en Don Juan.

1695 kom han i tjänst som furir i Skaraborgs Regemente, och år 1700 skickades han med Nils Strömbergs kompani till Stralsund, där han 30/4 utnämndes till fänrik.

Jag gissar att han redan innan avresan till Stralsund förlovade sig med sin käresta, rådmansdottern Christina Palmer från Örebro, med vem han då antagligen fick dottern Christina det året, uppkallad efter mamman. Att de två är hennes föräldrar är dock en ren gissning (se argumenten i inlägget om henne); vi vet helt enkelt inte med säkerhet vem hennes föräldrar var. Om det verkligen var hon, så var hon bara 16 år gammal, medan han var 18.

Christina Palmers föräldrar skulle kunna vara Gustav Palm och hans hustru Maria Johansdotter från Nittorp i Västergötland.

31/10 1703 blev Erik löjtnant, men 25/4 1704 avskedades han från regementet för brott mot duellplakatet. Förmodligen gällde det någon kvinna. Tydligen sattes han i arrest under flera år. Medan han var där ångrade han sin förlovning, och när han friades lämnade han forna flickvännen åt sitt öde och reste iväg till Dalarna, där han fick en ny chans när han 2/12 1708 upptogs som löjtnant i Orsa kompani vid Dalregementet.

Christina Palmer klagade d. 20/9 1707 genom sin mamma till konsistorium, som gav henne rätt i att han hade betett sig ohederligt.

Begiärte Maria Johansdotter Palmer i Örebro laga citation uppå Hr Lieutenanten Eric Lilliestielke som lagl:n förlåfwat sig med dess dotter Christina Palmer, hafwer till ächtenskapz fullbordandet Låf och tillståndh af sina föräldrar; Men nu så snart Man skulle effter dess förlossning utur arresten begynna tänkia uppå brödloppet, hafwer berörde Hr Lieutenant Lilliestiellke oförmärkt rest bort utan att lembna om sig och sin resa den ringaste effterrättelse.
Resol. Såsom af de till Consistorium öfwersända documenter nogsamt finnes det en laga förlåf och trolåfning passerat emellan Hr Lieutenanten Lilliestielke och Jungfru Christina Palmer; Förthen skull meddelas henne Citation på berörde Lieutenant till d 4 Decembris nästkommande, att stånda Jungfru Palmer till swars, här i DomCapitlet. Och att denna Citation må deste richtigare framkomma, sändes han under Covert till Hr Landzhöfdingen uti Mariaestadh.

Erik skickades med armén till Ryssland och deltog i slaget vid Poltava, där han blev tillfångatagen vid Perevolotjna liksom många andra svenska officerare.

Till en början hölls Erik fången i Moskva, och medan han var där, lät han lysa för sig och amtman Mejers dotter J. Mejer från Ingermanland. När man fick reda på att han redan förlovat sig med rådmansdottern från Örebro, blev det dock protest mot vigseln.

[1710] d. 26 Junii. Sedan Leutnanten wid Dahlregementet Hr Eric Lilliestielke låtit lysa sig och Amtmans Mejers dotter ifrån Ingermanland, sände M:r Nordberg strax munteligit bod till Ministerium i Tyska Slabodden [tyska förstaden i Moskva], och lät weta, att Hr Lilliestielke war förlofwad hemma i Swerje med en Rådmans dotter i Örebroo; hwilket Biskopen i Strengnäs Högwyrdige Hr Bilberg i sin skrifwelse till Kongl. Hof-Fält Consistorium berättat redan år 1708, då Swenska Armeen stod wid Mohilou, af orsak, att bem:te Hr Lilliestielke låtit förmärcka sig, att han wore sinnad öfwergifwa samma sin käresta, till hwilken han sig likwäl med de aldra starkaste löfften och förplicktelser förbundit. I förstonne reflecterade Pastor Primarius wid g:l kyrkan i Slabodden Licent:n Wagetius intet widare på M:r Nordbergs förbod, än han swarade: sig intet kunna göra dertill, om dett icke blefwe skriffteligen ingifwit. Altså drögdes några dagar innan sådant kunde skee, och derföre fullfölgdes lysningen alla 3 gångerne. Men ändteligen innan sielfwa wigslen geck för sig, sände M:r Nordberg sin skriffteliga protest emot berörda olaga gifftermål; Hwilket Licentiaten Wagetius strax pröfwade billigt, och afsade fördenskull icke allenast sig sielf, att willia Copulera Hr Lilliestielke med J. Mejer, utan lät ock de andra Prästerne i Slabodden få kundskap deraf, så att alle likaledes undandrogo sig att fullgöra Hr Lilliestielkes begäran. I samma dagar notificerade ock M:r Nordberg samteliga de Swenska Hr Pastorerne, att ett sådant giftermål war före, och att ingen skulle befatta sig dermed: dock dett oaktadt, lät Hr Borgerus öfwertala sig, att d. 21 Julii samman wiga dem.

Vi vet tyvärr inte hur länge paret var gifta, eller om de fick några barn.

Han skickades sedan till Solvetjygodsk vid Vologda i Sibirien, där han var i fångenskap ända till 1722, och under de 13 åren som han var fången blev han blind.

Hemma i Sverige var det inga flickor som ville ha en blind 40-årig änkling, så han fick ödmjukt skicka en ansökan till myndigheterna om att få gifta sig med sitt syskonbarn Margaretha Charlotta Hökenflycht, som var den enda som ville dra omsorg om honom.

Slutel: föredrogz Capt. Lillienstielkes ansökning att få ächta sitt Syskonebarn Hökenflycht, hafvandes han älliest ingen som om honom uti dhet älende, som han förmedelst synens förlorande, är uti, drager någon omsorg, berättandes Secret: att dhenna Supplique tillförende waret före ock afslagen, men dhet innan ständernes bref ankom.
Dheras Excel:r funno godt, att samtyckia dhet begiärte ächtenskapet i anseende till dhe andragne orsaker ock omständigheeter

Om hon var hans syskonbarn, så borde hon vara dotter av hans halvsyster Maria, fast vissa sekundärkällor menar att hon trots att flera primärkällor tydligt uttalar att det var hans syskonbarn i själva verket var hans svågers brorsdotter, och att hon sålunda var dotter av amiralitetskaptenen Jonas Hökeflycht och Charlotta Susanna Hård af Segerstad. Hursomhelst så var de nära släkt.

Vigseln förrättades på hennes föräldrars säteri Hårdeholm i Suntak församling.

Erik Lillistielke och Margaretha Charlotta Hökenflychts vigsel 1723. Suntak församling.

Wällborne Hr Capitain Erich Liljestielke till Ohltorp, änkman, sedan des första skrift af d. 9 Novembris och af wittnen d. 24 dito blef nederskrifwen, at han sitt förriga barns möderne som är en enda dotter ifrån sig lefwererat, copulerades på Hårdehålm d. 24 Novembris med sitt Syskonebarn Wällborne Jungfru Margareta Charlotta Hökenflycht till Hårdeholm efter Kongl. Maijt:s resolution af Stockholm d. 20 7:bris a:o 1723.

De köpte Oltorp av fadern, och 1706 ärvde de dessutom Laggarpicon-map-marker i Åsbo församling i Östergötland tillsammans med sina bröder Lennart och Gustaf Didrik. Sin egen lott skänkte han till sin nya hustru i morgongåva, fast senare bytte hon detta mot säteriet Kymbo – förmodligen menades säteriet Jungfrugårdenicon-map-marker i Kymbo församling, som veterligen ägdes av Erik. Laggarp kom så småningom att ägas av Lennart ensam.

Jungfrugården i dag, Källa: Google.

När han återvänt till Sverige utnämndes Erik till kapten 31/5 1722 och fick avsked med dubbel pension d. 5/6.

Han påstås ha återfått synen efter sin hemkomst, så man får väl hoppas att han tyckte om synen av sin nya hustru. Paret fick 6 barn ihop.

 • 2.  icon-female Christina ”Stina” Charlotta Lilljestielke (dp. 5/10 1724)
  •  icon-user Gustaf Hellberg
 • 3.  icon-male Bengt Johan Lilljestielke (dp. 31/3 1727 – 9/2 1782)
  •  icon-user 1. Maria Elisabet Prytz icon-play
  •  icon-user 2. Margareta Eleonora Du Rietz icon-play
 • 4.  icon-male Jonas Philipp Lilljestielke (dp. 23/7 1728 – 1752) icon-stop
 • 5.  icon-female Catharina ”Cajsa” Elisabet ”Liza” Lilljestielke (dp. 23/7 1731 – 22/12 1787)
  •  icon-user Bengt Johan Swartz
 • 6.  icon-male Carl Lilljestielke (dp. 13/6 1734 – 20/9 1771)
  •  icon-user Maria Elisabet Hellberg icon-play
 • 7.  icon-male Eric Lilljestielke (dp. 10/3 1737 – 7/4 1737) icon-times

Första barnet föds på hennes föräldragård, men sedan flyttar de till hans föräldrahem Oltorp.

Erik går bort 1737, 55 år gammal, och fem dagar senare föds hans sista son, som uppkallas efter honom, men som dör efter en månad.

Efter Eriks bortgång blir det väldigt svårt för änkan att betala sina skulder, särskilt som det är svåra tider och hennes barn har varit i krigstjänst i fyra år utan att få någon lön alls, så hun tar det tunga beslutet att sälja Oltorp.

Till ödmiukt åtlydande af Eder Exelence och höglofliga Kongl. hofrättens höga förordnande genom utslag under d:n 10 innewarande maij månad angående min tå giorda ansökan om tilstånd at försälia croneskattesätterie Rusthållet ohltorp bilägger iag i ödmiukhet then upeckning som efter min Sahlige man Capitaine Lilliestielke blifwet uprättad hwilket nog samt utwisar boets tå warande slätta tilstånd, och att uttom then ringa fastighet, inga penningar eller lösöron woro att tilgå till then befintel: gäldens betalning. Sedermera har iag inlöst hälften af ohltorp för 1000 Rdr S:mt hwilka ännu eij kunnatt betalas, utan med interesse hos mig innestå; thessutan har inkomsten af thessa swaga hemman them iag eij förmått ensammen bruka och drifwa, i dessa swåra tider aldeles intett förslagett till mitt och mina Barns Underhåld informatorers lönande och sönernas utredande och underhållande sedan 2:ne af them kommitt i Krigztiensten, ther rhe i 4 års tid waritt engagerade utan att ännu någon löns åtniutande med mindre att icke iag waritt nödsakatt årligen öka skulden, att den ännu är öfwer 3000 Rdr S:mt för wilka åhrlig ränta ärläggas bör; thëtta är boets sanfärdiga tilstånd och kunde iag få Tingzrättens bewiss öfwer alt thetta om råderum wore [?] afbida. Men Eders Exelence och högl: Kongl: hofrätten lärär högunstigt(?) af inventarium finna hwad beholdning wid min Saliga mans död i boett war och sedermehra är lätt att sluta hwad förbät[tring] kunnatt i swåra och dÿra tider giöras, när [?] Barn och jemtl: tienstefolk och drÿga montering[?] warit att underhålla. Alt thetta har föranlätt mig att med curatoren her Liutnanten strömsten samråd och min mÿndiga sons samtÿcke skr[?] till thet slut, att förÿttra Rusthållett ohltorp innan the åhrliga interessen upfrätter hela egendommens wärde (…)

Hon har också försökt sälja Jungfrugården, men ingen köpare fanns. Den skulle dessutom ändå inte kunnat inbringa tillräckligt mycket för att täcka hennes växande skulder. Ohltorp lyckas hon däremot sälja till Generalinnan Mentzer för 6200 Rdr S:mt, vilket var mycket mer än hon hade hoppats på.


Bengt Lilliestielkes bouppteckning och försäljningen av Oltorp 1748.


Forskningsdata

Magnus Lindskog har hittat en rad intressanta dokument icon-external-link.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Furijder Erik Lilliestielke (1700); Leutnanten wid Dahlregementet Hr Eric Lilliestielke (1710); Wällborne Hr Capitain Erich Liljestielke till Ohltorp (1723); Wällborne Hr Capitein Eric Liljestielcke (1737); Capitaine Lelliestielke (1748); Capitain Sal. Wälborne Hr Erich Lilljestielke (1748); Sal. Hr Capitain Erick Lilljestielke (1748); Sal. Hr Capitain Erich Lilljestielke (1748)
 •  icon-female namnteckning: Margaretha Charlotta Hökenflÿcht (1737, avskr.); Margre[…] Carlåtta Hökenfly[…] (1748, avskr.)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Margareta Charlotta Hökenflycht (1723); Wälborna Fru Greta Lotta Hökenflyckt (1732); Margaretha Charlotta Hökenflycht (1748)
 •  icon-user g. Moskva 1710: v817430a.b150; Suntak 1723: v58194.b147.s285
 •  icon-male d. Dimbo 1737: v26809.b68.s127
 •  icon-male bou. 1737/1748: v180433.b220.s349
 •  icon-male mant. 1730 Åsbo: v837352.b2450.s277(1730)
 •  icon-female dopv. v26808.b235.s457(1732)
 •  icon-male domb. 1707; v655195.b4680.s879(1723)
 •  icon-male milit. 1700; v787699.b560.s89(1709); v787700.b500.s85(1722); v787701.b510.s42(1722); v787702.b150.s23; v787704.b230.s39; v787708.b190.s27; v787708.b530.s95; v787708.b870.s161; v787710.b1230.s1021
 •  icon-user barn f. Suntak: v58194.b152.s295(1724); Dimbo: v26808.b196.s379(1727); v26808.b199.s385(1728); v26808.b232.s451(1731); v26808.b244.s475(1734); v26809.b6.s3(1737)
 •  icon-user barn d. Dimbo: v26809.b68.s127(1737)