Barberare och fältkirurg

Daniel Gärtner & Victoria Beckman


icon-male  Daniel Johan Gärtner (7/9? 1634 – 11/11 1700)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmm.mf]
icon-home  ?Son till Petrus Gärtner & Maria
icon-location-arrow  ?Wittlich, Tyskland
icon-wrench  Barberare, fältkirurg, regementsfältskär


icon-user  Victoria Beckman (1649 – 15/5 1710) (g. 15/5 1669)
icon-home  Dotter till Vincent Beckman & Anna
icon-location-arrow  Göteborg
icon-play  5 barnicon-certificate
  Primärkällor (Viss osäker information)
icon-check  06-11-2021


Daniel föds förmodligen i Tyskland 1634. En Daniel Gärtner föds i Wittlich i Rhenlandet d. 7 september 1634 som son till Petrus Gärtner och hans hustru Maria, och det skulle evt. kunna vara han.

Han dyker upp i tyska församlingen i Göteborg i slutet på 1668. Då lär han ha varit 34 år gammal. Första bevarade källan som nämner honom är när han är dopvittne åt Jörgen Graves dotter d. 20 december 1668. Då omtalas han som Hr Daniel Gertner, och han är då förmodligen i lära som barberare, för ett år senare har han blivit barberarmästare.

D. 15 maj gifter han sig med Victoria Beckman, dotter till den betydande göteborgske handelsskepparen och kyrkoföreståndaren Vincent Beckman och hans hustru Anna.

Daniel Gärtner & Victoria Beckmans vigsel 1669. Göteborgs Kristine församling.

De får 5 barn i Göteborg.

 • 1.  icon-male Christian (14/4 1670 – 4/2 1677) icon-times
 • 2.  icon-female Webbeke Gärtner (11/2 1672 – 29/1 1711)
  •  icon-user Johan George Kaldiniger icon-play
 • 3.  icon-male Vincent Gärtner (11/2 1675 – efter 1711)
 • 4.  icon-female Anna Gärtner (14/9 1676 – 21/1 1730)
  •  icon-user Leonhart Torstensson icon-play
 • 5.  icon-male Christianus ”Christian” Gärtner (f. 29/10 1680)

Webbeke gifte sig så småningom med en fältskär.


Bråk mellan barberare

Paret behöver förstås någonstans att bo och arbeta, så i november 1669 köper de avlidne barberaren Daniel Lunds gård vid Västra Lilla Hamnen (nuvarande Västra Hamngatan) för 650 riksdaler.

Den förre barberarens arvingar är underåriga, så Daniel köper gården genom en av deras två förmyndare. Samtidigt är det en annan barberare Eugenius Fistulator som ingår handel om gården med den andre förmyndaren, så han känner sig lurad när Daniels handel offentliggörs. Han klandrar därför köpet, men i december går handeln ändå igenom.

Tydligen har Eugenius talat ont om Daniel i tiden därpå och sagt att han handlat mot honom såsom en skälm, och i januari anklagar Daniel honom därför för grova injurier. Eugenius nekar och påstår att det är Daniel som inte handlat hederligt i saken, fast Daniel kan bevisa sitt köp med giltiga dokument. Eugenius mjuknar då upp, och Daniel tar emot hans ursäkt, och dhe med handräckning om sakens förgätande och wänligit fördrag hwar annan försäkrade. I februari får Daniel slutligen fästebrev på gården.


Verksamhet

Barberare var även kirurger vid den här tiden, och 1670 inkallas han som rättsläkare för att besiktiga liket efter en ung man som dött efter ett slagsmål. 1673 inkallas han att besiktiga såren på en kvinna som varit i ett mindre slagsmål med en annan kvinna under själva gudstjänsten i tyska kyrkan om platsen på kyrkbänken. Året efter inkallas han att besiktiga liket efter en man som omkommit i ett fyllerislagsmål där en båtsman dödats med värja av en kollega som låg i sängen och sov när han väcktes av ett knytnävslag på näsan. När Daniel kommer för att se liket, har kroppen dock redan begravts. 1679 har en kock överfallit underskulten som kommer för att fordra skattebetalning.

Utöver dessa besiktningar uppträder Daniel ganska sällan i rättsdokumenten, och hustrun omtalas inte överhuvudtaget. De verkar inte ha haft något behov att hävda sig bland stadens maktfulla och högljudda. Ändå måste han ha varit en mycket erkänd och betydelsefull fackman. 1674 framgår av en sterbhusräkning att han sålt medikamenter till den avlidne David Amia d.ä.

1693 omtalas han som kirurg och fältskär i domboken för första gången. Han har då haft en patient som han förbundit och vårdat under några dagar när inspektor Arfwid Bratt tar dit en kvinna som löser upp bandagerna och gör ingrepp i hans Embete. Daniel begär full läkarlön av inspektoren, och att kvinnan ska inkallas till rätten och bli tillsagd att så får man absolut inte göra. Detta beviljas.

Vintern 1697 råkar Daniel sälja 50 tunnor spannmål i kommission med den oförutsedda konsekvensen att han från officiellt håll plötsligt anses ha idkat borgerlig näringsverksamhet och därför även har en borgares plikter, som han annars varit förskonad från som fältskär. Detta innebär att han måste inkvartera underfyrvärkaren Måns Raswill som blivit tilldelad bostad hos honom. Han lyckas inte ändra på detta, utan är tvingad att inkvartera honom, fast om han inte idkar någon mer handel så ska han bli befriad i framtiden.

1698 blir han regementsfältskär i Älvsborgs regemente under ledning av överste Anders Sparrfelt, som varit ombord på det berömda regalskeppet Kronan när det förliste vid Ölands södra udde men mirakulöst räddat sig. Han hade sedan länge varit i holländsk tjänst, men återvände det året till Sverige.

Daniel levde under en tid med många krig, inte minst mot Danmark, men tyvärr vet vi inte om han var med i några krig som fältskär. Han dog precis när Stora Nordiska Kriget skulle ta sin början.


Förmynderskapet

1684 beslutar rådhusrätten att Daniel ska få bli förmyndare för avlidne svägerskan Maria Beckmans och hennes man kapten Johan Claesson Brandt Ankarcreutz’ barn Niclas ”Claes” Brandt Ankarcreutz. Svärfadern Vincent Beckman har i sitt testamente bestämt att kaptenen inte får hantera barnets arv efter honom, då han inte skulle kunna förvalta det. Han hade till och med tagit till sig sonen och tagit hand om honom då inte fadern förmådde göra detta. Fadern försöker genom åren gång på gång få rätten att tillerkänna honom förmynderskapet och lämna över pengarna, men nekas med hänvisning till att Beckman uttryckligen bestämt att så inte fick ske. Egentligen verkar han inte alls vara intresserad av att få uppfostra sitt barn, utan han vill bara åt pengarna.

Här till uthlät sig Capit. Brant dhet han intet begärer att blijfwa förmyndare för Barnet, Utan will att dhe som till förmyndare giorda äro, således opfostra Barnet som dhe tänka att willia för Gud förswara, opsägandes härmed och renuntierandes all faderlig wårdnat och försorg för samma sitt Barn, med Uthlåtandet det han wille på högre ställe försöka Rätten i detta måhl.

När barnet har fyllt 16 och är i navigationslära i Karlskrona så tycker han enligt ett brev som skickats därifrån till Daniel att han själv borde kunna få råda över sina egna pengar, fast rätten bedömer att han trots sin ålder ännu inte är af den förståndz mogenheet, att han sitt godha sielf alls tingz disponera och förestå kan, så Daniel får fortsätta vara förmyndare ett tag till.

Även Daniel känner emellertid snart att det är på tiden att han avslutar sitt förmyndareuppdrag och låter fadern uppfostra och underhålla honom.

(…) emedan han nu är till sina åhr kommen, och behöfwe widt mehr så till Kläder som alt annat, önskandes hälst att dess fader Capit. AnkarCreutz måtte anntaga honom, så wäll till upfostring och lärdom som beklädning och underholld, och att Rätten af pupillens medell honom dertill anordnar (…)

Magistraten tycker att detta låter ganska rimligt, och fadern är inte heller obenägen, såsom en rättsinnig Fader, sin Sohn att till sig taga; men förbehölt sig att till hans upfostring och nähring få så många penningar, att han dermed kan komma uth.

Nästa gång de ses har han emellertid redan ombestämt sig.

(…) uthlåtandes sig att han intet will hafwa sin Sohn hoos sig; uthan såsom han een gång är honom fråntagen Så må dhen hafwa honom som honom härtill haft.

Rätten påminner om vad han sagt förra gången, men han svarar att de pengarna som han skulle få för uppfostringen inte vore tillräckligt, uthan han will wara alldeles ifrån det beswäret. Rätten beslutar att undersöka hur de kan hjälpa sonen bäst, både med underhåll och läroplats.

Året efter inkommer en skriftlig anmodan från sonen, som vill ha ut sitt arv efter sin morfar och låta sin far förvalta pengarna. Rätten tycker fortfarande att han är mycket Klehn at han intet förstår sitt egit bästa, och de känner sig inte alls trygga vid detta. Dessutom är Beckmans testamentariska bestämmelser ju fortfarande gällande. När de frågar sonen om han skrivit sin anmodan av egen fri vilja eller blivit tvingad, så svarar han: Min farkär har sielf låtit skrifwa skriften, och sedan befalt skrifwa under dhen samma. Man kan ju undra hur det var med det förra brevet då.

Fadern säger nu att i fall han intet får penningarne om händer will han aldrig hafwa Sonen under sitt taak, eller weta något af honom i någon den allerringaste måtton. Man förstår varför Beckman inte tyckte att han var en lämplig fader.

Daniel vill först och främst skydda sonen.

(…) han will fuller draga som en redelig Man och förmyndare den wårdnadt och försorg at Sonen skall blifwa tilbörl:n och rätt upfostrat, och lärd i dhe stycken som honom bör, i synnerheet will han skicka honom till Stockholm at lära navigationem och styrmanskapet.

Sonen själv säger att han anförtror sig i Magistratens och förmyndarens hender och beder at dhe wille see på och weta hans bästa, ty han törs som en Sohn, intet sättia sig emot sin faders willie, seendes fuller at det intet är nyttigt at fadren får penningarne om händer (…)

Daniel fortsätter sålunda vara förmyndare. Fadern renuntierade nu åter Solenniter all wårdnadt och försårg för sin Son ifrån detta dato, förbehållandes sig ett laga tiltahl hoos förmyndaren i fall att Sonen icke blijer tilbörl:n och wäll hållin till at lära dhe stycken som honom nyttige ähro och hans Stånd lijkmätige. Ganska fräckt när han inte själv vill ta något ansvar för sin son.

Först 1697, när sonen är 20 år gammal, ber Daniel och Niclas tillsammans rätten att avsluta förmynderskapet.

[Niclas] tackade H:r Gertner för sin härtills för honom hafde trogne försorg och möda, erkiännandes honom i alla dhelar hafwa wähl och förswarl:n administerat hans medell, och förestådt förmynderskapet för honom.

Då Niclas ämnar resa ut och evertera sig uti navigationen och Siömansskapet, ber han dock att Daniel såsom hans fullmächtige och beswågrade hafwa någon wård om hans härqwarwarande medell.


Sista tiden

På hösten 1699 köper Daniel avlidne rådmannen Sweno Areels gård som ligger strax norr om hans egen vid Västra Lilla Hamnen för 1800 riksdaler silvermynt. Det fanns emellertid en ofta tillämpad lag som tillät nära släktingar att klandra försäljningen av en fastighet och köpa tillbaka den, och denna rättighet använder sig Areels måg Jacob Maul av. Han förmår emellertid inte betala Daniel hela köpesumman och hamnar sålunda i skuld til honom. Det gör ingen större skilnad för Daniel själv i slutändan, för han dör av en lungsjukdom i november 1700, 66 år gammal. Han begravs med en likpredikan, något som endast de mest betydelsefulla borgarna i staden hedrades med. Hustrun lever ytterligare 10 år.


Dopnotiser

Christians dop 1670. Vittnen: Hr Vincent Bekman Kirchen Vorsteher, Hr Hindrich Eilking, Hr Volradt Tham; Fr. Mag. Elisabeth Westermans, Fr. Anna Matssons, Fr. Webbeke Von Saveland. Göteborgs Kristine församling.

Vincent Beckman var Annas mamma, och Webbeke von Saveland hennes syster.

Webbekes dop 1672. Vittnen: Hr Cornelius Braun Kirchen Vorsteher, Hr Sigbrand Valk, Hr Wilhelm Damby; Fr. Præsid. LejonCrantz, Fr. Margareta Vults, Fr. Gertrud Thams. Göteborgs Kristine församling.

Vincents dop 1675. Vittnen: Hr Clas Engellke, Gabriell Spallding, Mathias Musicant, Paul Kohlhoff Schiffer; Hr Præsid. Grijpenkloos Frau, Paul Koks Frau, Görgen Voltzers Frau. Göteborgs Kristine församling.

Annas dop 1676. Vittnen: Hr Dirk Bex, Nicolaus Wulff Barbierer, Christian Bürmann; die Fr. Kühlsche, die Fr. Bexsche, Arels Fraul. Göteborgs Kristine församling.

Christianus dop 1680. Vittnen: Hr M. Fr. Harmannus, Hr Gerh. BraunJohann, Hr Jacob Uthfall; Die Fr. Feldm. Askebergin, Die Fr. Präsid. Spaldingsche, Die Fr. Doct. Carlbergs. Göteborgs Kristine församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): H:r Daniel Gertner (1668); M:r Daniel Gertner Barbier (1669-1674); Mester Daniel Johann Gertner (1669); Mäster Daniel Johan Gertner (1669); Barbieren Daniel Johan Gertner (1670); Daniel Johan Gertner (1670); Daniel Johan Gertner Barbier (1670); Daniel Gertner (1670-1694); Barbieren Mäster Daniel Johan Gertner (1670); Gärtner (1670); Daniel Johan Gärtner (1670); Gertner (1670-1700); Barbieren Mester Daniel Johan Gärtner (1670); Mäster Daniel Gertner (1670-1710); M:r Daniell Gertner (1672); Barbieren Daniel Gerdtner (1674); Gerdtner (1674); Daniel Gerdtner (1674); Daniel J. Gertner (1675); Barbieren M:r Daniel Gertner (1675); M:r Daniel (1675); Daniel Gärtner (1675); Daniel Gertner Ballbierer (1676); Meister Daniel Gärtner (1677); Barberaren M:r Daniel Gärtner (1679-1684); Barberaren Daniell Gärtnär (1684); Barberen Daniel Gärtner (1692); Chirurgus Mest. Daniel Gertner (1693); RegementzFeltskiären Mest. Daniel Gertner (1693); Feltskären M:r Daniel Gertner (1693-1694); Barberaren Daniel Gertner (1694); Barberaren M:r Daniel Gertner (1696); RegementsBarberaren Mester Daniel Gertner (1697-1699); Hr Gertner (1697); M:r Daniel Gerdtner (1698-1699); Regementzfältskiären af H:r Öfwersten Sparfeltz Regemente M:r Daniel Gerdtner (1698); M:r Gerdtner (1698); Mäst:r Daniel Gerdtnär (1699); M:r Daniel Johann Gertner, Chirurgus (1700)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Jungfr. Victoria Beckmans (1669); dygdesamma Matronan Victoria Gertner (1710); Victoria Gertner (1710)
 •  icon-user g. Göteborgs Kristine 1669: v12262.b20.s35
 •  icon-male d. Göteborgs Kristine 1700: v12262.b143.s277 (Stichfluss)
 •  icon-female d. Göteborgs Kristine 1710: v12263.b77.s469 (Steinschmertzen und geschwulst)
 •  icon-male dopv. v12262.b45.s85(1668)
 •  icon-male domb. fastighetsköp: v68647.b291(1669); v68647.b293(1669); v68647.b315(1669); v68648.b12.s11(1670); v68648.b15.s14f(1670); v68648.b24.s23(1670); v68648.b39.s38(1670); v79241.b575(1699); v79241.b584(1699); v79241.b677f(1699); v81419a.b900(1700); rättsläkare: v68655.b20.s15f(1673); v68656.b234.s229(1674); v68657.b161.s315(1675); v69995.b223.s220(1679); v70005.b106(1684); vs. Christian Meijer: v68656.b325.s320f(1674); v79231.b272.s268f(1694); David Amias d.ä. arv: v68656.b335.s330(1674); Nicolai Westermans arv: v68657.b85.s163(1675); v68657.b209.s411(1675); v68657.b227.s447ff(1675); v68657.b263.s519(1675); förmyndare för Niclas Brandt Ankarcreutz: v70005.b108.s103(1684); v70007.b166.s163f(1685); v74246.b200.s197(1691); v74248.b14.s7(1692); v74248.b47.s40ff(1692); v74250.b128.s124f(1693); v74250.b428.s383(1693); v74250.b431.s386(1693); v74250.b437.s391f(1693); v79231.b24.s20(1694); v79231.b31.s27f(1694); v79235.b29.s25(1696); v79235.b70.s64f(1696); v79237.b40.s36f(1697); v79237.b198.s193f(1697); vs. Sven de Blom: v70007.b6.s3(1685); arv efter Leonard Horn: v74246.b311.s308(1691); fältskär: v74250.b313.s309f(1693); inkvarteringsplikt: v79238.b361(1698); v79238.b380f(1698); arv: v250557.b5140.s504(1710); v250557.b5450.s535(1710)
 •  icon-female domb.: v250557.b2910.s281(1710); v250557.b3620.s352(1710); v250557.b3670.s357(1710)
 •  icon-male arv.: v67788.b42.s77(1698)
 •  icon-user barn f. Göteborgs Kristine: v12262.b48.s91(1670); v12262.b53.s101(1672); v12262.b58.s111(1675); v12262.b62.s119(1676); v12262.b73.s137(1680)
 •  icon-user barn d. Göteborgs Kristine: v12262.b122.s235(1677)