Från ledande borgerskap till utslitna fattiga

Leonhart Torstensson & Anna Gärtner


icon-male  Leonhart Torstensson (före 1683 – efter 1730)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmm.f]
icon-home  Son till Torsten Torstensson & Ingebor
icon-location-arrow  Varberg
icon-wrench  Handelsman


icon-user  Anna Gärtner (14/9 1676 – 21/1 1730) (g. 5/3 1701 i Göteborgs Kristine)
icon-home  Dotter till Daniel Johan Gärtner & Victoria Beckman
icon-location-arrow  Varberg
icon-play  Minst 6 barnicon-certificate
  Primärkällor
icon-check  10-10-2021


Leonhart Torstensson växer upp i Varberg som son till den förmögne tullbesökaren Torsten Torstensson och hans hustru Ingebor.

1701 gifter han sig i Göteborgs tyska Kristine församling med jungfru Anna Gärtner, som är dotter till barberaren och fältskären Daniel Johan Gärtner och hans hustru Victoria Beckman där i staden.

Leonhard Torstensson och Anna Gärtners vigsel 1701. Göteborgs Kristine församling.

De bosätter sig dock i Varberg, där de sedan livnär sig som handlande och tillhör det bästa borgerskapet.

Lennart jobbar som fullmäktig åt adelsmannen Kapten Magnus Rothkirk, förmodligen på hans gods Havtorp en mil inåt landet från Varberg. En av hans uppgifter är att ta emot räntebetalningarna från hans bönder. Det är ett stort ansvar, och en dag blir det fel.

Alla adelsmän var skyldiga att rekrytera krigsfolk bland sina bönder, i gengäld mot adelsprivilegierna, och om de inte gjorde detta så fick de betala böter. År 1709 tar Lennart emot räntorna innan rekryteringen genomförts, och förorsakar på så sätt att hans arbetsgivare tvingas betala böter för felande rusttjänst, antagligen därför att alla bönderna sålunda redan betalat ett års ränta och sålunda hade rätt att slippa rusttjänst det året.

Samma dag företogz dhen Differerade Saak emillan Hr Capitain Magnus Rothkirk och Handelsmannen Lennardt Torstensson, angående fembtijo Tre och Tholf Rdr silf.m:t, som Hr Rothkirk påstår sig hafwa igienom Torstenssons försummelse måst uthläggia i böther för Rusttiänsts præsterande. Parterne tillstädes beropa sig endast på dheras wid förra Tingen andragne skiähl, och påstå nu sluuth i Saaken.

Resolutio

Såsom dhet af actis befinnes att Hr Capitain Magnus Rothkirks fullmächtige handelsmannen Lennardt Torstensson eij allenast uthaf dhes bönder emottagit och uppburit större dhelen af 1709 åhrs Ränta innan som recreuteringen skulle præsteras uthan och i sin rächning affördt summan wara betalt till hufwudmannen för läggen, men lijkwijst dhermed så länge drögdt, att då warande General-Major och Landzhöfdinge igienom dhes uthfärdade executorial af d. 16 November a:o 1709 beordrat uthmätning af godzräntorne; hwaraf skiöhnl: Sees att han warit ordsaken till dhesse böther, som dhes då warande Principal måst efter Kgl. förordningen de a:o 1696 häfta före; för dhes skuld pröfwar Enig Rätten skiähligt dhet böhr handelsmannen Lennardt Torstensson samma 53 Rdr 16 Sm:t igien till Hr Capitain Mag: Rothkirk refundera med expenser Rdr Sm:t.

En sådan försummelse gör det förstås mycket svårt att få nya anställningar, så förmodligen är denna sak, som går i tingsrätten 1711, anledningen till att Lennart strax efter lämnar handelsmannayrket bakom sig och i stället flyttar till Ambjörntorp frälsehemman i Värö församling, där han köper ”Jönses gård”. Ena halvan brukar han själv och andra halvan arrenderar han ut. 1715 köper han i stället ”Börges gård” och brukar hela den gården, men kanske gick inte lantbruksäventyret som de hoppats heller, för redan 1717 väljer de att återvända till Varberg.

Paret får minst 6 barn.

 • 1.  icon-male Daniel Johan Torstensson (f. 3/1 1702)
 • 2.  icon-male Torsten Torstensson (f. 19/3 1705)
 • 3.  icon-female Engel Viktoria Torstensson (29/4 1708 – 23/11 1756)
  •  icon-user Magnus Göthenberg icon-play
 • 4.  icon-male Johannes Torstensson (f. 28/6 1710)
 • 5.  icon-female Anna Catrina Leonhardsdotter (f. 8/12 1713)
 • 6.  icon-female Maria Elizabeth Torstensson (f. 24/9 1717)

I Varberg skrivs de alltid först av alla i borgerskapet, kanske för att de var de mest betydelsefulla, men förmögenheten verkar vara borta, och därmed förlorar de även sin status. Från 1722 uppges endast Leonharts namn på adressen i Varberg i mantalslisorna. Förmodligen är förklaringen den att Anna hade blivit så gammal och sliten att hon inte längre kunde betala skatt. 1726 sägs detta uttryckligen – hon har blivit utgammal. Ändå är hon bara 50 år gammal. 1729 ska inte ens Leonhart betala skatt, därför att han är alldeles utfattig. Året efter flyttar de till Göteborg, där Anna dör samma år, kanske hos familj. Hon begravs i tyska församlingen.

Hr Leonhart Torstenssons Fr. Sel. Gärtners Tochter, die vorher in Wardberg lange gewohnet hatte.

Anna Gärtners död 1730. Göteborgs Kristine församling.


Dopnotiser

Daniel Johans dop 1702. Vittnen: Hr Cammereraren Johan Torstenson, Hr Inspect:r Borgstedt, Hr Räntemäst:e Seppelin; Mäst:r Daniels Hustru från Giötteborg, Fru Cammererskan Juliana, Hustru Anna Anthonj. Varbergs stadsförsamling.

Mäster Daniels Hustru från Göteborg skulle kunna vara mormor Victoria BeckmanJohan Torstensson var Leonharts bror i Stockholm, och Juliana var hans hustru.

Torstens dop 1705. Vittnen: Hr Capitein Reisener, Hr Præpositij(?) Dahlberg, Hr Borgm. Hummell, Inspect:r Westerling; Kiärast Hr Contral. Ulfgreens Hustru, Hr Befallningzman Wallers Hustru. Varbergs stadsförsamling.

Engel Viktorias dop 1708. Vittnen: Hr Obersleut. Lilliehök, Hr Capitein Möller, Hr Contral. Ulfgreen, Hr Handels. Rauwe; Fröken Sibina Lilliehök, Fröken Noora Lilliehök. Varbergs stadsförsamling.

Johannes’ dop 1710. Vittnen: Hr Rector Lindberg, FortificationsLeutnant. hustru Heempa Sepelijn, M:r Christiann Mattfältz kiäraste, Hr Inspector Redijns kiäraste. Varbergs stadsförsamling.

Anna Catrinas dop 1713. Vittnen: Catarina Göthenia; Johanna Berg; Simon Klockare, Ingemar Olfan. Värö församling.

Maria Elizabeths dop 1717. Vittnen: Hr Severinus Böckman, Hr Inspect:r Redijn, Apotekaren Berger, Mons Mathijs Potent, Hr Råd Bruuns hustru, Skiepp:r Liedborgs hustru, Jungf. Anna Chatrina Apelberg. Varbergs stadsförsamling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Leonhard Torstensson (1692-1729); Linnart Torstensson (1693); Lenhard Tårstensson (1693-1694); Leonert Torstensson (1696); Lennart Torstensson (1697-1709); Leonhart Tårstensson (1698); Lennart Tårstensson (1699-1700); Leonhart Torstenson (1700); Leonhart Torstensson/Torstenss. (1700); Hr Lenhard Torstensohn (1701); Linardt Torstensson (1702); Hr Handels:n Leonhart Torstenson (1702-1708); Lennet Tortenson (1703); Lennardt Torstensson (1704-1705); Handels:n Leonhart Torstenson (1705-1717); Lennert Torstensson (1707); Linhard Torstensson (1710); Hr Hand:n Leonhart Torstensson (1710); Lenert Torstensson (1711); Handelsmannen Lennardt Torstensson (1711); Hr Torstensson (1711); Torstensson (1711-1715); Handelsmannen Hr Lennardt Torstensson (1711); Handelsmannen Lenardt Torstensson (1711); fullmächtige handelsmannen Lennardt Torstensson (1711); Leonhard Torstenson (1712); Linnart Tårstensson (1713); Handelsmannen Leonart Torstensson (1714); Leonart Torstensson (1714-1718); Hr Leonhard Torstensson (1715); HandelsMan Leonhard Torstensson (1715); Handellsmannen Leonhard Torstenson (1716); Leijonhart Torstensson (1716); Leonert Torstenson (1719); Leonart Torstenson (1720); Leonhard Tårstensson (1722-1728); Hr Leonhart Torstensoon (1730)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Anna (1676); J. Anna Gertners (1701); Anna Gärtner (1713)
 •  icon-female f. Göteborgs Kristine 1676: v12262.b62.s119
 •  icon-user g. Göteborgs Kristine 1701: v12263.b5.s1
 •  icon-male d. Göteborgs Kristine 1730: v12264.b137.s287
 •  icon-male mant. 1692-1729 Varberg: v98657a.b9550.s2137(1692); v98658a.b13900.s3623(1693); v98660c.b5410.s3551(1694); v98661b.b7390.s4417(1695); v98662a.b2770.s4173(1696); v98664a.b11530.s6817(1697); v98665a.b17450.s8236(1698); v98666b.b12490.s2479(1699); v98667a.b18520.s4015(1700); v98668a.b17610.s3833(1701); v98669a.b14890.s7933(1702); v98670a.b13070.s2613(1703); v98671a.b15330.s8069(1704); v98672a.b11120.s2219(1705); v98673a.b2300.s449(1706); v98674a.b1080.s197(1707); v98675b.b9370.s1861(1708); v98676a.b11360.s2288(1709); v98677a.b15650.s3171(1710); v98678a.b15550.s3411(1711); v98679a.b13630.s3577(1712); Ambjörntorp: v98679a.b13140.s3479(1712); v98680a.b10210.s2077(1713); v98681a.b13950.s3073(1714); v98682a.b11080.s2629(1715); v98683d.b5700.s1509(1716); v98684a.b700.s127(1717); Varberg: v98685a.b8350.s1759(1718); v98686a.b8710.s5299(1719); v98528a.b3510.s4879(1720); v98530a.b3220.s4555(1721); v98531a.b2930.s2705(1722); v98532a.b3010.s2295(1723); v98533a.b3340.s2567(1724); v98534a.b3360.s2573(1725); v897563.b3710.s2953(1726); v897564b.b3810.s2971(1728); v98537a.b1420.s2971(1728); v98687a.b10180.s2039(1729)
 •  icon-female mant. 1701-1721;1726
 •  icon-male dopv. v93764.b10.s8(1693); v93764.b16.s20(1696); v93764.b28.s44(1700); v93764.b44.s74(1704 x2)
 •  icon-male domb. v330002.b500(1711); v330002.b500f(1711); v330002.b980f(1711); v330002.b990(1711); v330014.b540(1714×2); v330017.b1180(1715); v330017.b1290(1715); v330020.b180(1716)