Diplomatiske nämndemannen i Skal

Oluf Björnsson & Guru Alfsdotter


icon-male  Oluf ”Ola” Björnsson (1656 – 16/3 1729)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmfm.f]
icon-home  ?Son till Björn Olufsson & Burta
icon-location-arrow  ?Sjöbol, Lyse, Bohuslän
icon-wrench  Nämndeman


icon-user  1. ? (g. 1695 i Lyse?)
icon-location-arrow  Lyse, Bohuslän
icon-play  Minst 2 barn


icon-user  2. Guru/Gurin Alfsdotter (aug. 1660 – 15/10 1740) (g. ca. 1701 i Lyse?)
icon-home  Dotter till Alf Reersson Gren & Marta Nilsdotter
icon-location-arrow  Övre Berga, Lyse, Bohuslän
icon-play  2 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  24-07-2023


Oluf Björnssons sigill OBS på mantalslistan 1715.

Oluf Björnsson skulle mycket väl kunna vara son till Björn Olufsson och Burta i Sjöbolicon-map-marker (numera sedan länge förstört av gas- och olieindustri) på en bergsudde norr om Lysekil. Som ung man flyttar han 1685 till gården Skalicon-map-marker strax öster om Lyse kyrka. Den nuvarande kyrkan har faktiskt byggts på Skals tomt efter att gamla kyrkan på andra sidan vägen brann 1909. Även på Olufs tid låg gården dock i omedelbar anslutning till kyrkan, något som tveklöst speglade gårdens höga status i socknen och en nära ekonomisk relation med kyrkan.

Olof delar Skal med två andra, och det är väl sannolikt att han var släkt med minst en av dessa båda Knut Olufsson och Joen, och/eller Joens hustru Burta. Gården har då alldeles nyligen blivit ”förmedlad” från 1 till ½ mantal skattegård 1683 därför att förhållandena hade blivit så usla efter alla krig som gjort att flera arméer dragit genom socknen. Det var ju inte mycket bördig jord bland klipporna från början heller.

Lantmäteridokument från 1699 som berättar hur Skal förmedlats 1683. Källa: Lantmäteriet.

1688 dör Knut och 1693 Joen, så från och med då är Oluf ensambrukare på gården. Då gifter han sig, fast vi vet tyvärr inte vem hustrun är. När mantalslistan görs upp första året är hustrun sjuk, och 1697 är hon tydligen inte där längre, så förmodligen är det frågan om en okänd första hustru. Samma år verkar hans pappa ha dött.

Paret får minst 2 söner ihop.

 • 1.   icon-male Lars Olufsson/Olsson Schallin/Scalin (1688 – 10/3 1759)
  •  icon-user Maren Börgesdotter icon-play
 • 2. icon-male Christopher Olufsson/Olsson (d. efter 1726)
  •  icon-heart 1. Kersti? Nilsdotter
  •  icon-user 2. Elin Rearsdotter

Skal var från början även nära knutet till granngården Övre Berga, som ursprungligen var kyrkohemman, men som senare hade testamenterats till Göteborgs Gymnasium som inkomstkälla, dvs. att jordbrukaren fick betala överskottet till gymnasiet i stället för till kyrkan.

Övre Berga (A) och Skal (B) 1699. Källa: Lantmäteriet.

Oluf verkar ha gift om sig ca. 1701 med Guru/Gurin Alfsdotter, en dotter till länsmannen Alf Reersson Gren och hans hustru Marta Nilsdotter i Övre Berga (Lyse-Berga). Gren-släkten tycks ha varit mycket betydelsefull under danska tiden, och även efter att Bohuslän blev svenskt. De var släkt med Margareta Huitfeldt, Skandinaviens största jordägare, som var den som hade donerat Övre Berga till gymnasiet.

Oluf och Guru får 2 döttrar ihop.

 • 3.  icon-female Ingebor Olufsdotter (f. 1701?)
  •  icon-user Hans Pehrsson icon-play
 • 4.  icon-female Börtha Olufsdotter (f. 1703?)

Börtha uppkallas förmodligen efter Olufs mamma, som verkar ha dött samma år. Tyvärr finns inga dopnotiser bevarade före maj 1703, så alla årtal får bli gissningar baserade på när barnen dyker upp i mantalslistorna.

Sonen Lars tjänar på gården 1709, Ingebor 1715-1716 och Börtha 1718-1720.

1706 är både Guru och hennes pappa Alf dopvittnen åt grannen Hans Pehrsson och hans hustru Ingebors dotter. Elva år senare ska Gurus egen dotter Ingebor komma att gifta sig med Hans efter att hans första hustru dött. Guru är dessutom jämt dopvittne åt Reer Olufsson och hans hustru Anna Björnsdotter i Övre Bergas barn. Reer är son till Oluf Reersson Gren, som antagligen är släkt med Gurus pappa, fast inte nödvändigtvis en bror; det finns flera möjliga tolkningar. Möjligen är Anna i sin tur en syster till Oluf; det fanns ju begränsade möjligheter för förmånliga giftermål i trakten. 1707 är Guru dopvittne åt Olufs förmodade bror Anders Björnssons dotter i Sjöbol.

Lysetrakten 1858. Källa: Lantmäteriet.

1715 blir Guru inkallad till en rättegång av läkaren Doktor Pierre Gråsin, som hon skällt på och hånat, men Oluf går in som diplomat i saken och ser till att de blir vänner igen.

H:r Doctoren Mons:r Pierre Gråsin la Roselle andrager at nämpndhem:ns Oluf Biörnssons hustru i Skall Gurin Alfsdotter hafwer förleden sommar då H:r Doctoren är kommen till gården Skall öfwerfallet honom med några håniska ord, som honom tyckes touchera hans heder och respect, och förty låtet stämma henne hijtt till tingett: Mannen upstod för Rätten och swarade för sin hustru tillståendes att han fuller hörde några ordwexlingar wore emillan H:r Doct:n och hans hustru, som yppades af den action som H:r Doct. hade med hennes fader föra lentzm:n Alf Rearsson, men gaf ingen acht på hwad som taltes, uthan förmante sin hustru at innehålla med sin ifrighet, Kan eij minnas hwad som taltes; Skulle så wara hwara(?) händt, at hon i någon måtto skulle af Ifrigheet och hastige mode hafwa talt något, som kunne lända H:r Doct: till någon prejudice och förfång, så ångrar hon och förtrytter det samma, och beder om förlåtelse, wet intet annat med H:r Doct: än dett som ährligeet, redeligeet och anständigt är hwarpå H:r Doctor:n lät sig beweka och tillgaf henne dene Sak och låfwade dherpå intet widare yrkia, uthan framdelis wara wän (…)

Den omtalade tvisten mellan Gurus pappa och läkaren rörde en oxe som han lovats i betalning för en kur åt Alfs sonson, och som läkaren påstår att Alf har sålt. Det visar sig dock vara en annan oxe. Året efter dör Alf, och hans hustru av andra äktenskapet Börta Christensdotter inkallar alla arvingar efter hustrun av första äktenskapet, Gurus mamma, till häradsrätten därför att hon vill att de ska betala en viss andel av Alfs skulder som härrör från den tiden.

Olufs talang och erfarenheter i häradsrätten får snart yrkesmässig användning, för 1719 blir han själv nämndeman. Han är sålunda en högt respekterad man i samhället och är bl.a. en av de betrodda som sätter sitt sigill på mantalslistorna varje år, till en början tillsammans med svärfar Alf.

Alf Reersson och Oluf Björnsson 1705. Den åldrande Alf har själv skrivit sitt namn medan Oluf endast har satt sitt sigill.

1721 flyttar det in en fattig man på gården vid namn Pär. 1724 kallas han avskedad enrouleringskarl.

Sonen Christopher är endast känd därför att han 1722 får ett oäkta barn med Kersti(?) Nilsdotter från Kvarnbacken. Systern Ingebor är dopvittne.

Christophers oäkta dotter Ingebors dop 1722. Vittnen: hustru Ingebor Olufsdr i Skahl, And. Gustafsson i Häggwall, Oluf Nilsson i Wästra Hambre, Oluf Hansson i Rumingen, husquinnan Ingebor Ebbesons(?) do[tter?] i Toredh, pigan Olor(?) Nilsdotter i Ryyset(?). Lyse församling.

Olof dör av en bröstjukdom 1729, och då tar deras framgångsrike son, länsmannen Lars Schallin, över gården tillsammans med sin hustru Maren Börgesdotter från Djupedal. Han har tagit ett efternamn uppkallat efter gården Skal/Skall. Änkan bor kvar hos honom, liksom den fattige Pär också bor kvar.

1740 dör Guru av en långsam magsjukdom. Enda sedan 1715 har hon ständigt varit sjuk och bräcklig, och man kan ju undra om det är magsjukan som hon levt med genom alla åren de varit gifta.


Forskningsdata

 •  icon-male namn: Oluf (1685-1729); Olof Biörnsson/Biörnss. (1703-1729); Olof (1703-1730); Oluf Biörnsson/Biörnss. (1705-1726); namhndem. Oluf Biörnsson (1715); Oluf Nembdeman (1719-1725); Olof Nembdem. (1723-1729); ?M. Ola (1728); Nembdemannen Olluf (1729)
 •  icon-male sigill: OBS (1705-1729)
 •  icon-female namn: Guro (1705-1728); Guru Alfzdoter (1705); Gurj Alfsdoter (1706); Gurj Ahlfzdotter (1706); Gure (1707); Gurin Alfzdotter/Alfzdoter (1715-1740); Gurin (1717); Guri (1718); Goru? (1718); Guro Alfzdotter (1722)
 •  icon-male d. Lyse 1729: v682a.b70.s3 (brystsiuke : bröstsjukdom)
 •  icon-female d. Lyse 1740: v682a.b360 (långsam magesiuke)
 •  icon-male mant. 1685-1730 Skal: v224175.b780.s546(1685); v224176.b740.s542(1686); v224177.b770.s544(1687); v224178.b920.s553(1688); v224179.b910.s705(1689); v224180.b1050.s620(1690); v224181.b810.s549(1691); v224182.b760.s522(1692); v224183a.b830.s538(1693); v224184.b1170.s589(1694); v224185.b1220.s550(1695); v224186.b980.s665(1696); v224187.b1530.s589(1697); v224191.b680.s55(1701); v224194.b860.s72(1705); v224195.b690.s62(1708); v224196.b730.s59(1709); v224198.b700.s57(1715); v224199.b290.s22(1716); v224200.b690.s56(1718); v902761.b3380.s519(1719-1723); v224201.b670.s53(1719); v224202.b700.s56(1720); v224203.b670.s53(1721); v224204.b670.s53(1722); v224205.b780.s64(1723); v902762.b3400.s459(1723); v902762.b3820.s501(1724); v224206.b1030.s89(1724); v902763.b2270.s331(1725); v224207.b1210.s107(1725); v902764a.b2300.s341(1726); v224208.b1190.s106(1726); v902765a.b2750.s417(1727); v224209.b2130.s201(1727); v902766b.b2240.s341(1728); v224210.b1580.s145(1728); v902767.b2400.s378(1729); v224211.b880.s74(1729); v224212.b2000.s185(1730)
 •  icon-female mant. 1705-1730
 •  icon-male dopv. ?v681.b47.s85(1728)
 •  icon-female dopv. v681.b7.s5(1704×3); v681.b8.s7(1705); v681.b9.s9(1705); v681.b10.s11(1706×2); v681.b11.s13(1706); v681.b12.s15(1707×2); v681.b16.s23(1710); v681.b23.s37(1714); v681.b26.s43(1716); v681.b29.s49(1718×2); v681.b33.s57(1721×3); v681.b34.s59(1722); v681.b38.s67(1724); v681.b46.s83(1728)
 •  icon-male domb. v550883.b2500f(1715); v550883.b2510(1715); v550884a.b138(1717)
 •  icon-female domb. v550883.b2500f(1715); v550884a.b138(1717)
 •  icon-male sigill på mantalslistor: v224194.b870.s73(1705); v224195.b710.s64(1708); v224196.b750.s61(1709); v224198.b710.s58(1715); v224199.b300.s23(1716); v224200.b710.s58(1718); v224202.b710.s57(1720); v224203.b680.s54(1721); v224204.b680.s54(1722); v224205.b800.s66(1723); v224206.b1050.s91(1724); v224207.b1230.s109(1725); v224208.b1220.s109(1726); v224209.b2150.s203(1727); v224210.b1600.s147(1728); v224211.b890.s75(1729)
 • barnbarn f. v681.b35.s61(1722)