Amman som råkade kväva sin herres spädbarn

Friedrich Georg Ahlforts lille son Adam hittades plötsligt död i sängen hos sin amma. Så här berättar pastorn Pontin om händelsen i sockenprotokollet 9. december 1789.

Adams död 1787. Torpa församling.
Adams död 1787. Torpa församling.

Bergergrens hustru Ingeborg Jönsdotter blef inkallad från Håraholmen, hwilken under sin ammatjenst hoos herr Sergeanten Fredr: Ahlfort på berörda gård, åt dess son och dotter, tvillingar, olyckel. och wådel. fann gåssebarnet dödt hoos sig uti sängen, kl. 1 om natten, mellan d. 29 och 30 Novemb:

Ingeborg närwarande, gaf till känna en hjärtfrätande sorg, at på så oförmodatt sätt sakna lif, hoos den som hon så ömt har skött och wårdat, då hon likwäl med all warsamhet hade lagt honom brede wid sig på hufwudgärden.

Hustrurna ärliga och wälfrägdade Carin Berges dotter uti Fiskarp, samt Annika Larsdotter uti Hultastufwan, som togo barnet upp utur sängen sedan det dödt war, och derpå straxt(?) synte barnets kropp, intygade, at ingen dödesåkomma kunde skjönjas på barnsens kropp.

Uppå Perssons anmodan, begåfwo sig socknemännen Jöns Pehrsson i Fiskarp, samt Olof Pehrsson i Blåwik till Håraholmen at äfwen besigtiga detta barnets kropp, innan det lades uti kistan till at swagas(?), och kunde dessa synemän, icke heller blifwa warse något wärre än at magen, då 4 dygn derefter war blefwen blånad.

Fadren, Herr Sergeant Ahlfort, intygade härwid, at under sin ammatjenst har hustru Ingeborg icke wisat någon wårdlöshet, utan både herrn och fru warit nögda; kännande på mycket mindre skylla el. misstänkt henne för weters(?) owärdighet, mera då än annars, som hon aldrig warit befunnen, at åsidosätja barnawården; heran till ock kommer som också icke bör förtigas, at detta barnet, efter allas berättelse, som det sedt hafwa, skall ifrån sin födslostund hafwa warit ganska klent och swagt.

Slutel. åtwarnade probsten alla mödrar, samt alla dem som hafwa små barn at skjöta, at altid warsamt och försigtigt handtera den dyra gåfwan af gud, och när barnen märkjas icke wara friska el. trefliga, de då må söka sig hjälp och biträde af andra, till at waka och skjöta dem.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

icon-check  20-10-2020