Tunnbindaren som dömdes för olaga hemmabåtbygge

 Torbiörn Böker & Mätta Amundsdotter


icon-male  Torbiörn Olsson Böker (d. 1687)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmff.fff]
icon-home  Son till Oluf Böker?
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Tunnbindare (böckare)


icon-user  Mätta Amundsdotter (d. 1685?) (g. 1664)
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  Minst 4 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  22-12-2021


Torbiörn är tunnbindare i Uddevalla, där han bor i 1:a roten mitt i staden, förmodligen vid hamnen. I Uddevalla kallas han Torbiörn Böker, därför att böker/böcker (’böckare’) var den beteckningen som användes för tunnbindare i trakten under tiden då Uddevalla var danskt, och även ganska länge efter. Vid ett enda tillfälle omtalas han som Torbiörn Olsson, så han pappa hette tydligen Olof. Några hus bort från Torbiörn bor Oluf Böker een ung Kar med sin huustru med så fatig at han allenast kan betala 1. Kanske var han Torbiörns bror? Det skulle förstås kunna vara så, fast det är inte alls säkert att de är släkt. Mot detta talar att fattige ungkarlen Oluf får lite hjälp med sin betalning av det gamla utfattiga paret Anders Andersson och hans hustru, som bor i samma hus, och de skulle ju kunna vara hans föräldrar. De skulle förstås även kunna vara hans svärföräldrar.

Torbiörn är belagd i Uddevalla första gången 1663, då han blir anklagad för att ha varit ihop med ett kvinnfolk. Domboken är skriven på danska, då Bohuslän var danskt till 1658 och det var samma människor som fortsatte i ämbetet.

Torbiörn Böker och ett kvinnfolk 1663.

Samme Dag bleff for Retten fremkalldet Torbiorn böcher ssom haffde forsseet sig med eet quindfolch Vdengaars, at hand skulle Cavere for sig med Thuende Mand, at hand skall wehre Thillstede, Jndtill sagens fulldendellse; huilche Thuende Mand och waar hannem j forsichring, Anders Jachobsson och Michel Pederssön Borgere her j byen.

Samma dag blev för rätten framkallad Torbiörn böcher som hade förbrutit sig med ett kvinnfolk utomgårds, att han skulle cavera för sig med tu man, att han skall vara tillstädes tills sakens fullbordande; vilka tu man ock var honom i försäkring, Anders Jachobsson och Michel Pederssön borgare här i staden.

Han gifte sig strax efter med Mätta Amundsdotter, och det skulle ju kunna vara hon som saken rörde.

Torbiörn och Mätta får minst 4 barn ihop.

 • 1.  icon-female Helgia Torbiörnsdotter (d. 1685)
  •  icon-user Lars Olufsson Lusthus icon-play
 • 2.  icon-male Arfwid Torbiörnsson (d. 1695)
  •  icon-user Anna Hendricksdotter icon-play
 • 3.  icon-male Johan Torbiörnsson (d. efter 1720)
 • 4.  icon-female Maria Torbiörnsdotter (d. efter 1721)
  •  icon-user Claes Gorritzson

1665 har en tunna tjära stulits från Torbiörns gård. Tunnan återfinnes på Peder Smeds gård, men han säger sig ha varit sjuk under tiden som det hände, så han vet inte vad som gått för sig.

Torbiörn Böker 1665.

dito haffde Johan Bengtss. for Retten Citerit Peder Smed, om dhen Thierre, som hannem bleff frataget j Marchnes tid, och fantis j for:te Peder Smedz gaard. Huor Jmod Peder Smed mötte och sig ehrklerede, at den tid, som samme Thierre fantis j hans gaard, da laa hand siug, och wiste intet aff, naar dhen kom j hans gaard, eij heller weed noget her om at sige, huor paa hand giorde sin finger Eed. Och eftersom samme Thierre fandtis j for:te Peder Smedz gaard (och hannem w-witterligt, huorledes den ehr kommen didh) Er aff Retten affsagt; At Johan Bengtss. thager dhe Thoe Thierre[fade?] Mens den anden som P staar påå, med lågbåndet(?) paa, thager Thorbiorn böcher, som hand siger sig at haffue mist.

dito hade Johan Bengtss. för Rätten citerat Peder Smed om den tjäran som honom blev fråntagen under marknadstiden(?), och återfanns i nyssnämnde Peder Smeds gård. Varemot Peder Smed mötte och förklarade att på den tiden då samma tjära återfanns i hans gård då låg han sjuk och visste inte när den kom till hans gård, inte kan han säga något om detta heller, varpå han gjorde fingereden. Och då samma tjära återfanns i nyssnämnde Peder Smeds gård (och han inte vet hur den kommit dit) är av Rätten avsagt: At Johan Bengtss. tar de två tjäre[faten?], medan den andra som det står P på, med lockbandet(?) på, tar Thorbiorn böcher, som han säger att han misst.

Förmodligen användes tjäran i samband med bygge och reparation av båtar. 1670 tvingas Torbiörn böta 3 riksdaler till fattigkassan för att han låtit bygga en båt uppe på sin gård, vilket då var olagligt.

Torbiörn döms för olaga båtbygge. Uddevalla rådhusrätt 1670.

dito framstodh för Rätten Bÿfogden Olle Karllssen, angaff, at ändok dhet är pålÿst, Ingen må fördriste sig thill, änten at bÿgge båther vppe j gården, Eller brÿgge Jblant husene, Ey heller bähre bort lius J eller Jblant husene, äller på någon stedz j Vdhus Vthan löcke, dåk alligewäll är befundet, at bådhe Peder Sifferssön och Torbiörn böcker dhet haffe giort, Nembl: Torbiorn böcker bÿgt bådh j ssin gårdh, och Peder Sifferssön haff: Jlld vppe Jblant husene, och kogt kiähre och bick, thill ssin skudis reparation.

Här Thill at sware, Peder Sifferssön och Torbiörn böcker måtte, och kunde Jcke något här thill emotsijge, Hwarföre Peder Sifferssön och Torbiörn böcker, hwär thilldömpt at giffwe thill dhe fattige 3 Rdr är 6 Rdr

dito framstod för Rätten stadsfogden Olle Karllssen och angav att trotts att det har beslutats att ingen får drista sig till att antingen bygga båtar uppe i gården eller brygga bland husen, inte heller bära bort ljus i eller bland husen, eller på någon plats i uthus utan lås, ändå har befunnits att både Peder Sifferssön och Torbiörn böcker gjort detta, nämligen: Torbiorn böcker har byggt båt i sin gård, och Peder Sifferssön haft eld uppe bland husen och kokat tjära och beck till sin skutas reparation.

Här till måste Peder Sifferssön och Torbiörn böcker svara, och kunde inte något av det motsäga, varför Peder Sifferssön och Torbiörn böcker vardera dömda att ge till de fattiga 3 riksdaler, dvs. 6 riksdaler

När Torbiörn dör omtalas en bortbliven båt. Förmodligen fiskade han sill i havet för eget förbruk och för at ge lite extra inkomster. Vi vet sålunda att han 1668 sålde 1 läst sill till två handlande från Vänersborg, Pär Böcker och Olle Böcker. De var knappast släktingar, utan helt enkelt böckare som han.


1679 är svärsonen Claës Gorritzon proviantmästare i kriget mot Danmark och har då en proviantskrivare Jacob Jonsson under sig, som blir sjuk i lägret och skickas hem till Uddevalla, där han ligger dödligt sjuk i Torbiörn Bökers hus. Strax när prästen varit hos honom, dör han.

1684 uppges Mätta vara utlevad, och året efter är hon tydligen död, samma år som dottern Helgia går bort. Det är när arvet efter Helgia ska göras upp som Torbiörn kallas både Törbiörn Olsson och Törbiören Böker i samma text.

Själv lever han till 1687. Arvet efter honom omfattar bl.a. åker- och ängsjord i Synneröd och Maen öster om staden (nr. 14 resp. 12 på kartan nedan), samt dyrens Tomt i Gietegränna, som jag inte lyckats identifiera.

Uddevallas omnejd 1695. Källa: Lantmäteriet.

Det var åtminstone frågan om tomterna 206 och 208 på kartan nedan, som ärvdes av dottern Helgia och hennes man Lars Lusthusen resp. sonen Arfwid. Tomt 208 motsvarar tomterna längs nuvarande Stockvägenicon-map-marker, medan tomt 206 låg där det numera finns ett äldreboende.

Tomterna 206 och 208 vid Synneröd öster som staden 1696. Källa: Lantmäteriet.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Torbiorn Böcher (1663-1665); Thorbiorn Böcher (1665-1668); Torbiorn Böcker (1669-1670); Torbiörn Böcker (1670); Törbiör Böker (1671); Tårbiörn Böcker (1672-1685); Tårbiörnn Böcker (1674); Tårbiörn Bööcker (1674); Törbiörn Olsson (1685); Törbiören Böker (1685); Torbiörn Böker (1688-1690)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Mätta Amundsdotter (1692)
 •  icon-male mant. 1669-1687 Uddevalla: v224163b.b190.s907(1669); v224164.b200.s1173(1670); v224165b.b400.s1079(1671); v224166.b420.s988(1672); v224167c.b140.s977(1673); v224168.b900.s528(1674); v224168.b850.s523(1674); v224169.b1230.s996(1675); v224170.b590.s1607(1680); v224171.b970.s1149(1681); v224172.b1100.s1313(1682); v224173.b990.s537(1683); v224174.b930.s564(1684); v224175.b960.s564(1685); v224176.b910.s559(1686); v224177.b350.s502(1687)
 •  icon-female mant. 1669-1685
 •  icon-male domb. v4835.b37.s32(1663); v4835.b59.s54f(1665); v4835.b62.s57(1665); v4835.b141.s136(1668); v4835.b217.s212(1670); v4836.b6.s1(1685); v4837.b84.s79(1689); v4837.b136.s131f(1690)