Från skogsfinne till bruksarbetare

Olof Kagg & Anna Gräls


icon-male  Olof Ersson/Erichsson Kagg/Kag (5/9 1728 – 25/3 1789)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_fmmm.ff]
icon-home  Son till Erik Siuhlsson & Karin Olofsdotter
icon-location-arrow  Korsåsen, Ore, Hälsingland
icon-wrench  Kolare, dagkarl


icon-user  Anna Ersdotter Gräls (5/4 1736 – 25/10 1818) (g. 1754 i Ore)
icon-home  Dotter till Eric Persson Gräls & Anna Ersdotter
icon-location-arrow  Böle, Ore, Dalarna
icon-play  10 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  18-08-2020


Olof växer upp med sina föräldrar och farföräldrar i en skogsfinnestuga på Korsåsenicon-map-marker i skogarna nordöster om Ore. Pappan hade fått en egen stuga bredvid föräldrahemmet när han gifte sig.

Korsåsen ligger i Håvenkilen mellan Orsa och Ovanåker Finnmarker i de avlägsna gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland, så långt ute i skogen att det ligger i Hälsingland trots att det hörde till Ore församling.

På Kroktjärnsbergeticon-map-marker på ägorna lär det finnas gamla gravar efter de första skogsfinnarna som bebodde Korsåsen, och det var då förmodligen Olofs släkt, som bevisligen bott på Korsåsen och Finnshögst mot öster under många generationer redan då.

Finnshögst idag. Källa: Google.

Så här beskrivs begravningsplatsen av Riksantikvarieämbetet:

Ca 100 m S om stigen Holmtjärnarna-Kroktjärn (Korsåsen), när man från sistnämnda plats gått ca 250 m är en skogbevuxen moränhöjd, på vars krön skall, enligt något osäker uppgift, ligga en begravningsplats för de finnar som först bebodde Korsåsen. (…) Ca 40 m S om krönet finns i markytan några stenanhopningar med oklar begränsning, möjligen grundrester. Marken täcks av björnmossa. Gammal gårdsplats?

Förmodligen var det sålunda där som den ursprungliga stugan låg. Finnarna kom till Dalarna från Savolax i början på 1600-talet därför att de behövde mera skog för svedjebruk och svenska kungen bjöd in dem till de då obebodda trakterna för att skapa ett större skatteunderlag. När bergsbruket tog fart mot mitten på århundradet började man ångra sig därför att det blev konkurrens om skogsmarkerna. Då tvingades skogsfinnarna i regel bli torpare och ta jobb som kolare på bergsbruken. Just detta verkar ha hänt för Olof, men möjligen levde hans pappa fortfarande på det traditionella sättet.

Olofs mamma var från Ammundsböleicon-map-marker, även kallat Böle, vid nuvarande Dalfors vid sjön Amungen, och det är oklart huruvida även hon var skogsfinne.

Under de två åren 1741-1742 dör en bror, en faster, två farbröder och hans farfar. Tyvärr vet vi inte exakt varför, men det var en väldigt svår tid för folket i Dalarna. Först var det en rödsotsepidemi, sedan missväxt 1742, som försvårades av ett kungligt förbud mot att inköpa varor i Norge, vilket ledde till svält. Samtidigt drabbades dalkarlarna hårt av det katastrofala slaget vid Villmanstrand 1741 under Hattarnas ryska krig, som pågick 1741-1743. Allt detta slutade med att bönderna gjorde uppror.

När även farmor dör 1754 är det Olofs kusin Eric Jonsson Bränd som tar över föräldrastugan. Olof gifter sig samma år med Anna Ersdotter Gräls från mammans hemort Ammundsböle, dotter av Eric Persson Gräls från Myrhol under Östansjö i hans första äktenskap med Anna Ersdotter i Böle, där de bodde hos morföräldrarna. Det var ganska vanligt att flera generationer bodde ihop.

Olof uppträder från och med då med efternamnet Kagg (även stavat Kag). I motsatts till svenska bönder så använde skogsfinnarna ofta släktnamn, ett bruk som utvecklats bland karelarna på grund av det såkallade erämark-bruket där man ägde utspridda landområden i vildmarken som räknades som en del av ägorna. För att hålla ordning på alla dessa utägor, var man i behov av släktnamn. Just denna familj har dock inget känt släktnamn förrän Olof tar det nya namnet för sig och sina barn. Det är förstås möjligt att det fanns tidigare, men helt enkelt inte skrevs ner, fast då kan man undra varför inga andra grenar av släkten använder detta namn. Mer sannolikt är att han själv tog namnet. Vissa av hans kusiner, däribland den omnämnde Eric Jonsson, börjar vid samma tid använda namnet Bränd, ett namn som möjligen har samband med Brännmyren söder om Korsåsen, eller kanske helt enkelt syftar på svedjebruk. Om namnen var ärvda så skulle detta namn teoretiskt kunna härröra från en farbrors hustrus släkt, men mer sannolikt är återigen att det togs som ett nytt namn då.

Olof och Anna bosätter sig hemma på Korsåsen och får 10 barn.

 •   1.  icon-male Eric Olsson Kagg (20/1 1756 – före 1773) icon-times
 •   2.  icon-female Anna Olsdotter Kagg (1758 – efter 1805)
  •  icon-user Jonas Ersson icon-play
 •   3.  icon-male Olof Olsson Muhr (1760 – efter 1805)
  •  icon-user Lisa Mattsdotter icon-play
 •   4.  icon-female Carin Olsdotter Kagg (12/7 1762 – 13/11 1763) icon-times
 •   5.  icon-male Petter ”Pehr” Olsson Kagg (1764 – efter 1786)
 •   6.  icon-female Karin ”Kare” Olsdotter Kagg (1767 – efter 1789)
  •  icon-user Anders Persson Tall icon-play
 •   7.  icon-female Margeta Olsdotter Kagg (1770 – efter 1786)
 •   8.  icon-male Erik Olsson Dahlbom (sep. 1773 – 11/4 1844)
  •  icon-user Justina Ulrica Wollenia icon-play
 •   9.  icon-male Jonas Olsson Kagg (17/4 1777 – 3/12 1802) icon-stop
 • 10.  icon-female Stina Olsdotter Kagg (20/12 1781 – efter 1784)
  •  icon-user Anders Olsson Bäck icon-play

Prästen är inte alls nöjd med Olofs sätt att uppfostra barnen; Olof förhindrar barnens läsning, så sönerna Olof och Petter läser miserabelt, och Petter har till och med försummat skolan under 5 år. Så småningom flyttar han till Voxna i grannförsamlingen för att tjäna. Döttrarna Anna och Kare tjänar i Ovanåker, den förra från 1777. Margeta beskrivs som svagsint när även hon 1786 flyttar dit. Sönerna Erik och Jonas beskrivs som klena.

1784 flyttar familjen till Ammundsböle, och Olof får jobb som dagkarl på Dalfors Bruk som grundats i byn vid tiden då Olof föddes efter det att järnmalm upptäckts i trakten. De bor tydligen hos Annas lillebror Pehr Ersson Gräls.

Dalfors Bruks herrgård. Källa: Rättvik.se.

De stannar dock endast två år, sedan återvänder de till Korsåsen. Prästen noterar nu att båda föräldrarna läser miserabelt.

Äldsta dottern Anna gifter sig 1784 med sin släkting Jonas Ersson på Korsåsen (hans farfars mamma var syster till hennes farfars farfar). Sonen Olof blir hammarsmedsmästersvän på Dalfors Bruk 1786 och tar då namnet Muhr. Senare blir även han dock kolargesäll.

1787 är pappa Olof tillbaka på Dalfors Bruk som dagkarl, och de flyttar dit med alla barnen. Det blir slitsamt för båda, och två år senare dör Olof under arbetsdagen. Så här skriver pastor Arborelius om honom i sin begravningsdagbok:

En wår, genom den timliga döden saligen aflidna Xstendoms Broders medelösa lekamen hafwa wi, på thenna Söndags morgonstund, till sin hwilo i grafwen befordrat, neml. dagkarlen wid Dahlforss Bruk ärlige ock Beskedlige Olof Ersson, för hwilkens sal:a förlossning HERranom Gudi hembäres en innerlig ock ödmjuk tacksägelse. Åhr 1727 är han född hit till werlden af ärl:a ock Xstel:a Föräldrar, Fadern aflidne Eric Schulzon ock modern Hustru Karin Olsdr i Kårsåsen, hwilka drogo den billiga omwårdnad om honom, at han i rättan tid frambars till det Hel:a dopet ock sedermera i ungdoms åhren underwistes i de nödwändigaste Xstendomens stycker. Han wistades under de öfriga åhren hemma ock gick med lydnad ock tjenst sina Föräldrar tillhanda, till dess han gifte sig med sin än i sorgen efterlefwande Enka, gudfrugtiga Hustru Anna Ersdotter ifrån Böhle-by, med hwilken han sammanlefwat 34 åhr ock blifwit wälsignad med 10 Barn, 5 Sonner ock 5 dottrar, af h:ka 1 S:n ock 1 dotter äro döda.

Hwad hans lefwerne angår, så hafwa ej annat förspordts om honom, än det, som ärligt ock beskedligt är. Guds Hel:a Ord har han gärna hördt ock med wördnad annammat den Hel:a Nattwarden. Han sjuknade mycket hastigt ock häftigt sistl. fredag, under arbetet, då han hemfördes ock förlorade aldeles målet. Afled sidstl. Jungfru Maria Bebodelsedag el. d. 25 Hujus, då han i werlden lefwat 62 åhr.

Anna bor kvar på bruket tills yngsta dottern Stina gifter sig 1808, då flyttar hon tydligen till gamle släktgården Finnshögst, där Olofs syssling Jonas Ersson Bränd håller hus tillsammans med en rad kolare på bruket. Möjligen är det så att Stina och hennes man också bor där fast de endast är noterade på hans arbetsplats. Runt 1811 är hon nämligen återigen skriven hos dem på bruket. Prästen noterar då att hon är oduglig till arbete. När hon dör av ålderdom 1818, uppges hon fortfarande vara bosatt i Finnshögst och begraven i Voxna församling. Voxna ligger betydligt närmre än Ore, och 1934 överfördes Finnshögst därför också till Voxna församling.


Dopnotiser

Jonas dop 1777. Vittnen: Eric Hansson, H:u Anna Ols., Dahlfors; Smeddräng Pet. Bel, Pig. Catrina Mejer, Woxna. Ore församling.

Stinas dop 1781. Vittnen: Smeden Erik Larsson, Erik Persson, H. Cherste Ers., J. Stina Elfström. Ore församling.


Forskningsdata

Efter lokalt bruk nämns ofta släktnamnet Kagg i praktiken före resten av namnet.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Olof (1728); Olof Erichsson (1728-1739); Olof Ersson (1740-1771); Olof Ersson Kag (1775-1784); Kohl. Olof Ersson (1777); Dagwerksk. Olof Ersson (1781); Olof Ersson Kagg (1786-1789); Olof Kag (1786-1789); Kohlaren ärlige och beskedlige Olof Ersson (1802)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Anna Ersdr/Ers. (1775-1795); ärliga och dygdesamma Anna Ersdr (1802)
 •  icon-male f. Ore 1728: v131386.b94.s87
 •  icon-male d. Ore 1789: v217915.b250 (slag)
 •  icon-female d. Ore 1818: v131397.b97 (ålderdom)
 •  icon-male husf. 1728-1789 Ore: v131355.b94.s90(1728-1739); v131356.b55.s51(1740-1750); v131357.b62(1751-1771); v131358.b203.s197(1775-1784); v131358.b186.s180(1784); v131359.b215.s424(1784?); v131359.b209.s413(1786-1787); v131359.b188.s371(1786-1789); v131360.b159.s152(1786-1789)
 •  icon-female husf. 1754-1818 Ore: v131357.b62(?-1771); v131360.b159.s152(1786-1795); v131361.b166.s163(1796-1805); v131362.b176.s172(1806-1807); v131362.b192.s187(1807?); v131362.b192.s187(1811?-1815); v131363.b178.s173(1816-1818)
 •  icon-user barn f. Ore: v131387.b14.s10(1777); v131387.b31.s27(1781)
 •  icon-user barn d. Ore: v217913.b660(1763); v131397.b48(1802); v217915.b1410(1802)