Originalen på Liljeholmen / Rekommenderat

Temperamentsfulla kvinnor

Det var inte enbart de militärutbildade männen som var envetna och stolta. Kvinnorna var inte mycket enklare att umgås.

Flanhult. Krafttaget.se.

Flanhult. Krafttaget.se.

1749 representerade Gabriel Ahlfort sålunda sin mamma Maria Sophia Gyllenståhl i en rättstvist med hustrun till ägaren av Flanhult om rättigheten till en skog. Då utförde man lantmätning av Liljeholmen, Hårdaholmen, Fiskarp och Flanhults ägor. Härunder visas ett utdrag av det långa lantmäteridokumentet.

Lantmateri 1749

Åhr 1749 den 5 och fölljande dagar uti Septembris Månad infant sig underteknad tillika med Nämdemännerna Israël Bengtsson i Ramfall och Torpa Sochn Jonas Olsson i Skorteby och Asby Sochn uti Liljeholmen i Torpa Sochn och Ydre Härad at afmäta och Chartera Håreholm, Fiskarp och Flanhults Frälsehemmans ägor til des Rymd och Storlek i anseende til den twistighed som är upkommen emellan Capitainskan Wälborna Fru Maria Sophia Gyllenståhles Frellsehemman Fiskarp Et Halft och Ryttmästerskan Wälborna Fru Agneta Ulfsaxes Et helt dito Hemman Flanhult, begge i Torpa Sochn belägne i Föllje såwäl af Höga Landshöfdinge Ämbetets Högwördade Remissorial Resolution af den 22 sidstwekne Julii som Loflige Syne Rättens fälte(?) Utslag under den 18 i samma Månad, företogs nu denna Förrättning och Mätning, hwar wid sig infant å Wälborna Fru Capitainskans Gyllenståhles wägnar des Son Lieutenanten Ädel och Wälmanhaftig Herr Gabriel Ahlfort och för Wälborna Fru Ryttmästerskans Ulfsax des Fullmächtig Hof Rätts Commissarien Herr Arfwed Johan Erell. Källa: Lantmäteriet.

När Gabriels barn efter hans död drog lott om hans hemman, fick dottern Märta Axstad gård vid Mjölby. Det var hon inte nöjd med, så hon bytte med systern Brita Fredrica så hon i stället fick Skurebo Säteri i Malexander. Av någon anledning protesterade de övriga syskonen, men Märta vägrade lyssna och hotade med att om hon inte fick behålla Skurebo så skulle hon vara att finna på botten av sjön Hallången. Hon fick sin vilja. Varje dotter ärvde vid pass 10.000 daler kopparmynt och i fast 20.000 daler, så de har knappast varit nödlidande.

Gabriels mamma Maria Sophia dog 1753, 70 år gammal. Om man ska tro prästen i Torpa som noterade hennes död i kyrkboken var hon en härdig och viljestark kvinna som höll ut till det sista.

Maria Sophias död 1753: D. 13 December begrofs Wälbne Fru Capitainskan, Maria Sophia Gyllenståhl på Lillieholmen som dödde d. 22 Nov: mycket tålig sacktmodig som nog lidit, derhos förnögd, 70 år. Torpa församling.

Maria Sophias död 1753: D. 13 December begrofs Wälbne Fru Capitainskan, Maria Sophia Gyllenståhl på Lillieholmen som dödde d. 22 Nov: mycket tålig sacktmodig som nog lidit, derhos förnögd, 70 år. Torpa församling.

Ända till sin död ligger hon i rättstvist med grannarna, och Gabriel får när boet uppgöres bland annat betala räkningen för en rättstvist med kapten Atterbom.

Sina egna barn hade hon inte heller något varmt förhållande till; dottern hade hon gjort arvlös, och sonen försökte hon också ta en del av arven ifrån genom att skänka det till hans döde bror Carl Henrics oäkta son Gustaf Ståhlgren. Detta bekräftas av följande uppteckning från arvskiftet efter henne:

Jouveler finnes icke, eij eller guld widare än en guldring, som med warm hand blifwit af Sahl. fru Capitainskan skänckt til Gustaf Ståhlgren. Icke eller Contante penningar.

Uttrycket med varm hand innebär helt enkelt att han ärvde medan hon fortfarande var i livet.
Maria Sophia tycks inte ha varit synnerligen rik när hon dog, kanske p.g.a. det dåliga förhållandet till barnen, men Gabriel försöker senare att reparera skadorna genom att betala en stor del av hennes utestående gäld till olika kreditorer. Sin sista tid tillbringar hon på torpet Lövingsborg (förmodligen det numera försvunna Lövingsborg eller Lövingsberg som låg långt ute i skogen norr om Blåvik). Denna fastighet skänker hon vid sin död till samma Gustaf Ståhlgren, men detta motsätter sig Gabriel; han tror sig veta att hon inte har juridisk rättighet att skänka den ur familjen.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

Av andra fastigheter äger hon vid sin död Liljeholmen, Håraholmen inkl. Häggarp, Järkarehultet, Tokudden, Berget, Sågstugan och Fiskarp i Östergötlands Län, Kopparhult och Blåvik i Vadstena Län, Börgöls Hammare i Finspånga Län, samt Gunnarstorpicon-map-marker i Jönköpings Län.
Av kläder kan nämnas 1 grå hallands damast särk(?) och swart armosins dito, 1 swart samets päls med foderwärk under som är mycket maläten och söndrig när hon dör, 1 swart Callminks kiortel, 1 dito swart rosig sartins kiortel, 1 gl: söndrig nat råk af Persians damast, 1 gul kofta af sidentyg, 1 brun randigt siden bast [framställt av tibast] förkläde och 1 gult silkes kläde.

Lövingsborg under Kopparhult med Carl August Hall och Anna Charlotta Johannesdotter runt sekelskiftet. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand, sjätte samlingen.

Lövingsborg under Kopparhult med paret Carl August Hall och Anna Charlotta Johannesdotter och deras dotterdotter Selma Vilhelmina Hall runt sekelskiftet. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand, sjätte samlingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *